အစြန္းအထင္း ခၽြတ္ရန္ 13.5kg NA-F13AR1 ထိပ္တန္း အဝတ္ေလွ်ာ္စက္

အစြန္းအထင္း ခၽြတ္ရန္ 13.5kg NA-F13AR1 ထိပ္တန္း အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား