အစြန္းအထင္း ခၽြတ္ရန္ 13.5kg NA-F13AR1 ထိပ္တန္း အဝတ္ေလွ်ာ္စက္

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NA-F13AR1

ကေလးမ်ား ခ်စ္ေသာအရာကို ကာကြယ္ေပး၍ သင္မႏွစ္သက္သည္ကို ဖယ္ရွားပါ။

Panasonic ထိပ္တန္း အဝတ္ေလွ်ာ္စက္သံုးၿပီး သင့္အဝတ္ေလွ်ာ္ခ်ိန္တြင္ ကသီလင္တ မျဖစ္ရဘဲ သင့္ကေလးမ်ားအား အျပင္ဘက္တြင္ အပူပင္ကင္းကင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကစားႏိုင္သည္။
*ပုံအားလုံးသည္ သ႐ုပ္ျပသရန္ အတြက္သာ ျဖစ္သည္။
 • StainMaster
 • ActiveFoam စနစ္
 • TURBOMIXER
 • ဖြင့္ရလြယ္ကူျခင္း
Zoomခ်ဲ႔ၾကည့္ရန္
zoomခ်ံဳ႕ၾကည့္ရန္
Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အစြန္းအထင္းမ်ားစြာ ဖယ္ရွားေရးအတြက္ StainMaster နည္းလမ္းသုံးသြယ္

အစြန္းအထင္းမ်ားစြာ ဖယ္ရွားေရးအတြက္ StainMaster နည္းလမ္းသုံးသြယ္
မည္သည့္ အစြန္းအထင္းမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ ၎တို႔ ဘယ္ကပင္လာလာ ႀကိဳတင္ေစာင့္ေရွာက္ေနရျခင္းႏွင့္ လက္ျဖင့္ေလွ်ာ္ေနရျခင္းကို အလြယ္တကူ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေအာင္လုပ္လိုက္ပါ။ StainMaster သည္ အထည္မ်ားေပၚရွိ အစြန္းအထင္းမ်ိဳးစုံကို တစ္ခ်က္မွ် တိုက္ခၽြတ္ေလွ်ာ္ဖြပ္႐ုံျဖင့္ ေပ်ာက္သြားေစသည္။

ေရလည္အား ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေကာင္းစြာ ပြတ္တိုက္ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း

အေတာင္ 8 ဖက္ ဒီဇိုင္းျဖင့္ Active Wave Pulsator သည္ ေဒါင္လိုက္ ေရလည္အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ပြတ္တိုက္ေလွ်ာ္ဖြပ္ေပးသည္။ အဝတ္မ်ားကို ပြတ္တိုက္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ အခါခါ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးၿပီး ခၽြတ္ရခက္ေသာ အစြန္းအထင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ခၽြတ္ေပးသည္။
ေရလည္အား ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေကာင္းစြာ ပြတ္တိုက္ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း

အစြန္းအထင္းမ်ား အလြယ္အတကူ ခၽြတ္ရန္ ေသးငယ္ေသာ ေရျမႇဳပ္ေလးမ်ား

ActiveFoam စနစ္သည္ ေကာင္းမြန္ က်စ္လ်စ္ေသာ ေရျမႇဳပ္ေလးမ်ားကို ဖန္တီးေပး၍ အထည္သားထဲသို႔ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ထိုးေဖာက္ႏိုင္ၿပီး အညစ္အေၾကးမ်ားကို ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ ဖယ္ရွားကာ ပိုမိုေတာက္ေျပာင္ေစပါသည္။
အစြန္းအထင္းမ်ား အလြယ္အတကူ ခၽြတ္ရန္ ေသးငယ္ေသာ ေရျမႇဳပ္ေလးမ်ား

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေရေလွ်ာ္ဖြပ္ေပးႏိုင္စြမ္း

Power Rinse လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ထည့္ထားသည့္ အဝတ္အေရအတြက္ နည္းသည္ျဖစ္ေစ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ အဝတ္ ေရေလွ်ာ္ေပးသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး အဝတ္အစားမ်ားတြင္ ဆပ္ျပာမႈန္႔ကပ္က်န္ေနျခင္း မရွိေစရန္ ေရအပိုကို အသံုးျပဳသည္။
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေရေလွ်ာ္ဖြပ္ေပးႏိုင္စြမ္း

ေန႔စဥ္ေလွ်ာ္ဖြပ္ရသည့္အလုပ္ကို လြယ္ကူေစသည္

အဝတ္မ်ား တစ္ပုံတစ္ပင္ ေလွ်ာ္ေနရသည့္တိုင္ အိမ္အလုပ္ေပါ့သြားသကဲ့သို႔ ခံစားရႏိုင္ၿပီး ေလွ်ာ္ဖြပ္မႈတိုင္းတြင္ အားမစိုက္ရသေလာက္ ျဖစ္ေစပါသည္။
Panasonic Top Load အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို အဝက်ယ္တစ္ခုျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသျဖင့္ သင့္မိသားစု၏ ေလွ်ာ္စရာအဝတ္ပုံကို အသြင္း/အထုတ္ ပိုမိုလြယ္ကူေစသည္။
ေန႔စဥ္ေလွ်ာ္ဖြပ္ရသည့္အလုပ္ကို လြယ္ကူေစသည္

အလြယ္တကူဖြင့္၍ ေန႔စဥ္ အားမစိုက္ရဘဲ ေလွ်ာ္ဖြပ္ႏိုင္စြမ္း

အဝတ္ထည့္ရ / ထုတ္ရလြယ္ကူသည္

ပိုက်ယ္ေသာ အဝတ္စည္ပိုင္း အေပါက္ အဝက်ယ္ေသာ အေပါက္က ႀကီးမားေသာ အထည္မ်ားကိုပင္ အသြင္း/အထုတ္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစသည္။
အဝတ္ထည့္ရ / ထုတ္ရလြယ္ကူသည္

အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီ ေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္း

ေအာက္နိမ့္ အေရွ႕ပိုင္းအျမင့္ သင့္အေနျဖင့္ အရပ္မရွည္သည့္တိုင္ စည္ပိုင္းေအာက္ေျခအထိ လက္လွမ္းၿပီး ေလွ်ာ္ဖြပ္ထားေသာ အဝတ္အစားမ်ားကို အလြယ္တကူ ထုတ္ယူႏိုင္သည္။
အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီ ေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္း

ဖတ္ရလြယ္/ သံုးရလြယ္

အေနာက္ဘက္ ထိန္းခ်ဳပ္အကန္႔
ထိန္းခ်ဳပ္အကန္႔သည္ အေနာက္ဘက္တြင္ရွိသျဖင့္ ေအာက္သို႔ငုံ႔မၾကည့္ဘဲ ခလုတ္မ်ားကို အလြယ္တကူ ဖတ္ႏိုင္ၿပီး ဖြင့္ႏိုင္သည္။
ဖတ္ရလြယ္/ သံုးရလြယ္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

အစြန္းအထင္း ခၽြတ္ရန္ 13.5kg NA-F13AR1 ထိပ္တန္း အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

အရြယ္အစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္

အျမင့္
1069mm
အက်ယ္
600mm
အနက္
672mm
အေလးခ်ိန္
42kg

* Please check the minimum space requirements for installation.

 • StainMasterStainMaster
 • ActiveFoam SystemActiveFoam System
 • TURBOMIXERTURBOMIXER
 • EASY WIDE OPENINGEASY WIDE OPENING

Capacity: 13.5kg

StainMaster eliminates multiple stains with three types of special courses

ActiveFoam creates fine foam to easily lift stains away

Wide full-circle inlet to easily load/unload even big loads

Power Rinse assures rinse performance and minimizes detergent residue

LOADING CAPACITY

 • 13.5 kg

BASIC SPECIFICATION

 • Dimensions (W x D x H)

  • 600 x 672 x 1,069 mm
 • Weight (Net)

  • 42 kg
 • Voltage / Frequency

  • 220V / 50Hz
 • Control Panel Type

  • Direct
 • LED color

  • Amber
 • Digital Display

  • Yes
 • Lid Type

  • Tempered Glass (with print)
 • Color (Body)

  • Light Grey

WASH FEATURES

 • ActiveFoam System

  • Yes
 • StainMaster

  • Yes
 • Hot Wash (40℃, 60℃)

  • -
 • Pulsator

  • Active Wave Pulsator (Plastic)
 • Water Bazooka

  • -
 • Dancing Water Flow

  • Yes
 • Aqua Spin Rinse

  • -
 • ECONAVI (Cloth Load & Water Temp.)

  • -
 • Inverter

  • -
 • Water Level Settings

  • 10 levels

CONVENIENT FEATURES

 • Easy Wide Opening

  • Yes
 • Soft Closing

  • Yes
 • Tempered Glass Lid

  • Yes
 • Child Lock (with LED)

  • Yes
 • Low Water Pressure

  • Yes *¹
 • Auto Restart

  • Yes
 • Auto Power Off

  • Yes
 • Auto Tub Clean

  • -
 • Remaining Time Indication

  • Yes
 • SAZANAMI Drum

  • Yes
 • Big Cassette Lint Filter

  • Yes

MAIN PROGRAMS

 • Number of Programs

  • 8(Direct Button)
 • Normal

  • Yes
 • Speedy

  • Yes
 • Baby Care

  • -
 • Delicate

  • Yes
 • Power Rinse

  • Yes
 • Water Save

  • Yes
 • Blanket

  • Yes
 • Tub Hygiene

  • Yes
 • Soak

  • -
 • Air Dry (90 min.)

  • Yes
 • Tangle Care

  • -

SPECIAL PROGRAMS

 • StainMaster+/StainMaster

  • StainMaster

Notes

 • *¹ The machine can be operated even with water pressure as low as 0.01/Mpa. 0.01 Mpa is the water pressure obtained from a wat

အကူအညီရယူရန္

အစြန္းအထင္း ခၽြတ္ရန္ 13.5kg NA-F13AR1 ထိပ္တန္း အဝတ္ေလွ်ာ္စက္