မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-GD37HMYTE

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NN-GD37HMYTE

ျမန္ဆန္ ႂကြပ္ရြေသာ ဟင္းလ်ာရရွိရန္ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးမႈ

• 23 L က်စ္လစ္သပ္ရပ္စြာ ေပါင္းစပ္ထားေသာ မီးဖုိ
• ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း
• 1000 W Quick 30 လုပ္ေဆာင္ခ်က္
• ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္၍ ေတာက္ပေသာ မီးလံုး
• အင္ဗာတာ နည္းပညာ

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

 မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-GD37HMYTE
23 L Grill Combination Oven
1000 W Inverter Microwave
1000 W Quartz Grill

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ NN-GD37HMYTE