မုိက္ခရုိေဝ့ / အကင္မီးဖုိ NN-GF574M

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NN-GF574M

တၿပိဳင္နက္တည္း ခ်က္ျပဳတ္ေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစေသာ ဟင္းလ်ာတစ္ခြက္

• 27 L အကင္ မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ
• ညီညာျပန္႔ျပဴးၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ Oven အတြင္းပိုင္း
• ခ်က္ျပဳတ္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး တျပိဳင္နက္ ေပါင္းစပ္ ခ်က္ျပဳတ္နည္းစနစ္
• Auto Cook Menu 23 ခု
• တိက်ေသာ ပါဝါထိန္းညႇိစနစ္
• ရွင္းလင္းေသာ ပါးလႊာသည့္ဒီဇုိင္း
• LED မီးလံုးမ်ား ပါရွိမႈ

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

    အကူအညီရယူရန္

    အကူအညီရယူရန္

    မုိက္ခရုိေဝ့ / အကင္မီးဖုိ NN-GF574M