Wybierz kolor
Cena: Panasonic Online Price: Kup Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep Out of Stock at Panasonic Online

Wiosenna promocja: Kup Multishape, a otrzymasz bezpłatną kosmetyczkę.

Wiosenna promocja: Kup Multishape, a otrzymasz bezpłatną kosmetyczkę.

Promocja jest prowadzona wyłącznie u niektórych sprzedawców. 

Email: Panasonic@promotion-support.com

Czas trwania promocji: 1 kwietnia 2023- 30 września 2023

REGULAMIN PROMOCJI „Kup Multishape, a otrzymasz bezpłatną kosmetyczkę.”.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Kup Multishape, a otrzymasz bezpłatną kosmetyczkę”. Niniejsza Promocja nie zawiera cech loterii ani gry hazardowej i nie powinna być w taki sposób postrzegana.

1.2. Organizatorem Promocji jest Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, NIP 107-00-16-099, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, (dalej zwana „Organizatorem”). 

1.3. Koordynatorem Promocji, wykonującym określone czynności w imieniu Organizatora jest Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia, („Benamic" lub „Koordynator”).

1.4. Promocja prowadzona w Polsce jest u autoryzowanych Sprzedawców biorących udział w Promocji (dalej również jako: „Sprzedawcy”), których lista stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Promocja jest przeznaczona dla mieszkańców następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja (tylko region UE, w tym Korsyka), Niemcy, Węgry, Irlndia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja. 

1.5. Promocja jest prowadzona wyłącznie dla produktów Panasonic (Multishape), wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu. (dalej „Multishape”),

1.6. Promocja polega na sprzedaży premiowej, gdzie premię do zakupu Multshape objętego Promocją stanowić będzie:

- kosmetyczka (dalej „premia”).

1.7. Aby skorzystać z Promocji należy pomiędzy 1 kwietnia 2023 r. a 30 września 2023 r. (dalej jako „Czas trwania promocji”) zakupić Multishape u Sprzedawcy a następnie dokonać rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2023 roku. 

1.8. Multishapami, które mogą zostać objęte Promocją będą wyłącznie nowe, oryginalne egzemplarze, zakupione u Sprzedawców w punkcie sprzedaży detalicznej lub za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy.

2. UCZESTNICY PROMOCJI

2.1. Z zastrzeżeniem pkt 2.2., w Promocji mogą wziąć udział użytkownicy końcowi – wyłacznie osoby fizyczne dokonujące zakupu Multishapa jako konsumenci w rozumieniu przepisów art. 22¹ kodeksu cywilnego.

2.2. Z udziału w Promocji wyklucza się:

a) pracowników Organizatora,
b) członków najbliższych rodzin osób wymienionych w punkcie a).

Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w punkcie b), rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

3.1. W celu skorzystania z Promocji należy:

a) w czasie trwania Promocji zakupić nowy, nieużywany Multishape u Sprzedawcy;

b) zachować oryginał dowodu zakupu określający model zakupionego Multishapa i datę nabycia oraz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2023 roku, zarejestrować nabyty Multishape na stronie internetowej My Panasonic, , w sposób określony w punkcie 3.2. poniżej.

Podmiot, który bierze udział w Promocji zgodnie z powyższymi zasadami, zwany będzie dalej: „Uczestnikiem”, a łącznie dalej: „Uczestnikami”.

3.2. Rejestrując Multishape zgodnie z pkt 3.1 lit b), Uczestnik Promocji:

a) podaje swoje następujące dane osobowe:

– imię,
– nazwisko,
– nazwa i dane firmy (w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
– adres,
– kraj zamieszkania
– adres poczty elektronicznej,
c) podaje dane Sprzedawcy, u którego zakupił Multishape, model , datę zakupu, nr seryjny, zdjęcie numeru seryjnego z tabliczki znamionowej, dowód zakupu;

3.3. Dane osobowe Uczestnika Promocji w postaci adresu poczty elektronicznej, a także dane w postaci numeru seryjnego mają charakter unikalny. Ponowna rejestracja tego samego numeru seryjnego nie jest możliwa. 

3.4. W celu uzyskania uzyskania pomocy z rejestracją, można kontaktować się na adres: Panasonic@promotion-support.com.

3.5. Po zarejestrowaniu Multishapa Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić swój udział w Promocji poprzez kliknięcie na link potwierdzający w wiadomości e-mail. Brak niniejszego potwierdzenia uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Promocji. 

4. PREMIA

4.1. Uczestnicy Promocji, którzy spełnili warunki określone w pkt 3.1, nabywają prawo do premii określonej w punkcie 1.6 powyżej.

4.3. Premia wysyłana jest na koszt Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty w ciągu 90 dni roboczych od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji zgłoszenia i poprawnego zgłoszenia.

W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie dotrzymać terminu dostawy określonego w pkt 4.3 z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (niedostępność kosmetyczki), Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika i jednocześnie powiadomi go o przewidywanym nowym terminie dostawy. Za przypadek niedostępności kosmetyczki w tym znaczeniu uważa się w szczególności brak terminowej dostawy przez dostawcę Organizatora, jeżeli Organizator zawarł transakcję zgodną, ani Organizator ani jego dostawca nie ponoszą winy lub Organizator nie jest zobowiązany do zamówienia w danym przypadku. Za przypadek braku dostępności kosmetyczki uważa się również nieprzewidziane okoliczności, takie jak jakiekolwiek zdarzenie siły wyższej.

4.3. Premia nie podlega zamianie na gotówkę, ani na inne premie lub nagrody.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w terminie do dnia 30 października 2023 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

5.3. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora lub Koordynatora, z dopiskiem na kopercie „Promocja: Kup Mutishape a otrzymasz bezpłatną kosmetyczkę”.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona w formie pisemnej na adres podany w złożonej reklamacji.

5.5. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. Złożenie reklamacji nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przez Uczestnika Promocji, w tym dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. 

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Administratorem danych osobowychjest Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy; data_protection@eu.panasonic.com. 

6.2. Administrator będzie przestrzegał obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Politykę prywatności Administratora, którą można znaleźć pod adresem:
https://www.panasonic.com/pl/polityka-prywatnosci.html.

6.3. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez Koordynatora w imieniu Administratora. Koordynator będzie przestrzegać przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Rodzaje gromadzonych danych obejmują Dane Osobowe, Dane Produktu wymienione w punkcie 3.2.

6.4. Cele gromadzenia danych: Dane będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji. Dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych (newsletter Organizatora), wyłącznie, jeśli Uczestnik wyraził na to odrębną zgodę podczas rejestracji. 

6.5. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Promocji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

6.6. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane osobom trzecim ani udostępniane im do wykorzystania bez ich zgody. Wyjątek stanowią podmioty trzecie, m.in. agencje, którym zlecono przeprowadzenie Promocji i które będą gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane w celu przeprowadzenia Promocji. Podmioty trzecie przestrzegają przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych i stosują niezbędne środki bezpieczeństwa, uzgodnione z Administratorem na piśmie i podpisały wymagane umowy o przetwarzaniu danych.

6.7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia i rozliczenia Promocji. 

6.8. Uczestnik może w każdej chwili wycofać udzieloną dobrowolnie zgodę marketingową i zrezygnować z subskrypcji newslettera. Zgodę można wycofać klikając w link do "Centrum zarządzania subskrypcją newslettera" podany w każdej wiadomości e-mail z newsletterem, za pośrednictwem konta My Panasonic lub kontaktując się z Administratorem pod adresem data_protection@eu.panasonic.com. 

6.9. Uczestnik ma prawo w każdej chwili do bezpłatnej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestnika, ich źródłach i odbiorcach, jak również o celu przetwarzania danych, a także, jeśli dotyczy, prawo m .in. do poprawiania lub usunięcia tych danych. Prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem: data_protection@eu.panasonic.com.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.

7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7.3. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Promocji. W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres: Panasonic@promotion-support.com.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2023 r.

Organizator: 
Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce (KRS: 352843)

Załącznik 1 - Produkty biorące udział w Promocji

ER-6CT01A303

tylko w połączeniu z ER-CBL1-A301/A311 lub ER-CBN1-A301/311

ER-6CT02A303

tylko w połączeniu z ER-CBL1-A301/A311 lub ER-CBN1-A301/311

ER-CBL1-A301

Produkt objęty promocją

ER-CBL1-A311

Produkt objęty promocją

ER-CBN1-A301

Produkt objęty promocją

ER-CBN1-A311

Produkt objęty promocją

ER-CKL1-A301

Produkt objęty promocją

ER-CKL2-A301

Produkt objęty promocją

ER-CKL2-A311

Produkt objęty promocją

ER-CKN1-A301

Produkt objęty promocją

ER-CKN1-A311

Produkt objęty promocją

ER-CKN2-A301

Produkt objęty promocją

ER-CNT1-A301

tylko w połączeniu z ER-CBL1-A301/A311 lub ER-CBN1-A301/311

ER-CNT1-A311

tylko w połączeniu z ER-CBL1-A301/A311 lub ER-CBN1-A301/311

ER-CSF1-A301

tylko w połączeniu z ER-CBL1-A301/A311 lub ER-CBN1-A301/311

ER-CSF1-A311

tylko w połączeniu z ER-CBL1-A301/A311 lub ER-CBN1-A301/311

ER-CTB1-A301

tylko w połączeniu z ER-CBL1-A301/A311 lub ER-CBN1-A301/311

ER-CTB1-A311

tylko w połączeniu z ER-CBL1-A301/A311 lub ER-CBN1-A301/311

ER-CTN1-A301

tylko w połączeniu z ER-CBL1-A301/A311 lub ER-CBN1-A301/311

ER-CTN1-A311

tylko w połączeniu z ER-CBL1-A301/A311 lub ER-CBN1-A301/311

ER-CTW1-A301

tylko w połączeniu z ER-CBL1-A301/A311 lub ER-CBN1-A301/311

ER-CTW1-A311

tylko w połączeniu z ER-CBL1-A301/A311 lub ER-CBN1-A301/311

Załącznik 2 – Sprzedawcy biorący udział w Promocji

Media Expert

Sklep Internetowy Media Exper

Sklep Internetowy RTV EURO AGD

Media Markt

Sklep internetowy https://mediamarkt.pl/

Oficjalny Sklep Panasonic - https://sklep.panasonic.pl

Strefa Marki Panasonic na Allegro https://allegro.pl/uzytkownik/SmA_Panasonic

Sklep Internetowy https://www.empik.com/

Sklep Internetowy Hebe https://www.hebe.pl/

GT GROUP TOMASZEK SP. Z O.O.