Wybierz kolor
Cena: Panasonic Online Price: Kup SHOP NOW WHERE TO BUY Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep Out of Stock at Panasonic Online

Klauzula informacyjna - rekrutacja

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w Panasonic. Ochrona prywatności kandydatów do pracy jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy wszelkich starań aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe.

Niniejsza informacja przedstawia sposób gromadzenia i wykorzystywania przez Panasonic Twoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem decydującym w jaki sposób Twoje dane będą wykorzystywane jest spółka, do której składasz podanie jako kandydat (dalej jako: „Panasonic”) (pełna nazwa i dane kontaktowe znajdują się przy informacji o wakacie).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twoich danych osobowych prosimy o kontakt się z nami. Dane adresowe wskazane są każdorazowo przy informacji o wakacie.

Cel Przetwarzania Danych Osobowych

Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych przez Panasonic mogą być następujące:

a) przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym prowadzenie negocjacji warunków pracy;

b) przeciwdziałanie dyskryminacji w procesie zatrudnienia;

c) organizacja podróży i zakwaterowania kandydata w trakcie procesu rekrutacji;

d) obsługa skarg, próśb i wniosków składanych w związku z toczącym się procesem rekrutacji;

e) zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w Panasonic, w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego;

f) prowadzenie programu rekomendacji kandydatów do pracy;

g) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celu wewnętrznego raportowania w ramach Panasonic, w tym sprawozdawczości zarządczej;

h) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych;

i) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych;

j) statystyczne;

k) archiwalne;

l) zapewnienia rozliczalności.

Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

Panasonic jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe ze względu na niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. w zakresie prowadzenia negocjacji wynagrodzenia czy innych warunków pracy.

Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym z uwagi na realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są: obsługa próśb, skarg i wniosków związanych z procesem rekrutacji, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, wewnętrzne raportowanie w ramach grupy Panasonic, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie rozliczalności, obrona lub dochodzenie roszczeń.

W innych przypadkach, Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, np. gdy w ramach procesów rekrutacyjnych będą przetwarzane Twoje dane osobowe wykraczające poza zakres danych, których obowiązek podania wynika z przepisów obowiązującego prawa, w przypadku podania swoich danych w programie rekomendacji kandydata do pracy albo w przypadku, gdy przyjmiesz nasze zaproszenie do udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Za Twoją zgodą będziemy też mogli udostępniać Twoje dane innym spółkom z naszej grupy dla celów rekrutacyjnych tych spółek.

Udostępnianie Danych Osobowych przez Panasonic

Za Twoją zgodą Panasonic może udostępniać w celach rekrutacyjnych dane kandydatów w ramach bazy rekrutacyjnej podmiotom z Grupy Panasonic innym niż te, do których aplikujesz, w szczególności:

Panasonic Marketing Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, Poland

Panasonic Marketing Europe GmbH organizační složka Česká republika, Czech Republic

Panasonic Marketing Europe GmbH organizačná zložka Slovenská republika, Slovakia

Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Branch Office, Hungary

Panasonic Marketing Europe GmbH Wiesbaden Germania, sucursala Bucuresti, Romania

Panasonic Marketing Europe GmbH Bulgaria Trade Representative Office, Bulgaria

Panasonic Marketing Europe GmbH Branch Office Zagreb, Croatia

Panasonic Marketing Europe GmbH Branch Office Slovenia, Podružnica Slovenija, Slovenia

Panasonic Marketing Europe GmbH Representative Office Predstavništvo za BiH, Bosnia and Herzegovina

Panasonic Marketing Europe GmbH Belgrade, Serbia

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również inne spółki Panasonic w zakresie, w jakim wspierają proces rekrutacji. W związku z organizacją tego wsparcia, Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (w szczególności Japonii).

Przekazanie danych do państw trzecich (do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) następuje na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Możesz uzyskać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń, zwracając się z żądaniem na adres wskazany przy informacji o wakacie. Informacje zostaną udostępnione w formie elektronicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Dodatkowo Panasonic może przekazać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, takim jak partnerzy biznesowi wspomagający Panasonic w prowadzeniu lub obsłudze procesów rekrutacyjnych, np.: agencje zatrudnienia, firmy outsourcingowe, spółki udostępniające systemy informatyczne. W umowach zawieranych z takimi podmiotami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

Przekazanie Twoich danych do wszystkich wskazanych kategorii odbiorców odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

Źródła Pozyskania Danych Osobowych przez Panasonic

W zależności od kraju, w którym siedzibę ma Panasonic, do którego aplikujesz, Panasonic może pozyskiwać Twoje dane osobowe z następujących źródeł:

• od innych spółek z grupy Panasonic

• od firm rekrutacyjnych

• od pracowników spółek z grupy Panasonic

• z wyszukiwani w Internecie, w szczególności z serwisu LinkedIn, pracuj.pl

• z badania „background screening”, w tym od podmiotów, u których się kształciłeś/aś lub u których pracowałeś/aś, rejestrów karnych

W każdej sytuacji, gdy Panasonic pozyska Twoje dane z takich zewnętrznych źródeł, będzie z nich korzystać tylko zgodnie z prawem lokalnym kraju, w którym ma siedzibę Panasonic, do którego aplikujesz, a Ty otrzymasz więcej informacji o źródłach takich danych oraz o zakresie ich pozyskania.

Okres Przechowywania Danych Osobowych przez Panasonic

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tylko tak długo, jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane.

Twoje dane osobowe zebrane wyłącznie na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego przez okres niezbędny do prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym dane przetwarzane są tylko, gdy jest to uzasadnione wszczętym postępowaniem lub zaistniałym ryzykiem wszczęcia postępowania w związku z dochodzeniem roszczeń w związku z procesem rekrutacyjnym. Po upływie tego okresu oraz okresu przedawnienia roszczeń lub możliwości ich egzekwowania, Twoje dane osobowe są usuwane.

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane te przetwarzane są przez Panasonic do czasu wycofania zgody lub przez okres 2 lat (którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej), a w przypadku podjęcia w tym czasie działań rekrutacyjnych – zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Dobrowolność / Obowiązek Podawania Danych Osobowych

Rodzaje informacji, których podanie jest wymagane od kandydata oraz sposób, w jaki są one zbierane i udostępniane, zależą od wymogów kraju, w którym oferowane jest dane stanowisko pracy. W przypadku niepodania tych danych, prowadzenie rekrutacji może być utrudnione lub niemożliwe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Uprawnienia Kandydata do Pracy wobec Panasonic w Zakresie Przetwarzania Danych

Jesteś uprawniony do żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Panasonic; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych (w zakresie objętym zgodą); zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Panasonic sprawdzić prawidłowość tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne Panasonic, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją.

W zakresie, w jakim udzieliłeś/aś zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Panasonic do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Profilowanie i Zautomatyzowane Podejmowanie Decyzji

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników, a w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca ich profilowanie.