Wizja ekologiczna firmy Panasonic na rok 2050

Wizja ekologiczna firmy Panasonic na rok 2050

W ramach obchodów Światowego Dnia Środowiska 5 czerwca 2017 r. firma Panasonic zaprezentowała swoją nową Wizję ekologiczną na rok 2050.

Od założenia w 1918 r. firma Panasonic wdrażała zgodne ze swoją filozofią korporacyjną działania biznesowe, mające na celu poprawę jakości życia społeczeństwa w ujęciu całościowym. Działania na rzecz ochrony środowiska i zachowania równowagi ekologicznej były zawsze w centrum uwagi firmy.

Firma Panasonic jest obecnie skoncentrowana na czterech obszarach działań biznesowych: elektronice konsumenckiej, artykułach gospodarstwa domowego, motoryzacji oraz rozwiązaniach B2B. Hasłem przewodnim marki jest „Lepsze życie, lepszy świat”. Dążenie do „lepszego świata” oznacza dla nas pokonywanie różnego rodzaju wyzwań społecznych, związanych między innymi ze środowiskiem, energią i bezpieczeństwem, a tym samym przyczynianie się do budowania zrównoważonego społeczeństwa.

Innowacyjność ukierunkowana na energię ekologiczną

Innowacyjność ukierunkowana na energię ekologiczną

Nasza firma nieustannie pracuje nad realizacją celów opracowanej przez nas strategii Green Plan 2018. W związku z tym, że kwestie ekologiczne i energetyczne nabierają na całym świecie coraz większego znaczenia, zastanawiamy się, jak możemy przyczynić się do rozwiązania tych problemów, wkraczając w kolejny wiek historii naszej firmy.

Przez najbliższe 50 lat będziemy koncentrować się przede wszystkim na czystej energii. Naszym dążeniem jest wdrażanie idei „lepszego życia” oraz „zrównoważonego społeczeństwa” poprzez wykorzystanie w pełni naszych technologii we wszystkich obszarach działalności. Mając to na uwadze, opracowaliśmy Wizję ekologiczną firmy Panasonic na rok 2050. Jest to długoterminowa wizja zarządzania ukierunkowana na utrzymanie równowagi ekologicznej.

Ilość energii wytwarzanej przez firmę Panasonic przewyższy ilość energii zużywanej.

Ilość energii wytwarzanej przez firmę Panasonic przewyższy ilość energii zużywanej.

Głównym dążeniem firmy Panasonic będzie wytwarzanie i bardziej racjonalne wykorzystanie energii stanowiącej nadwyżkę nad zapotrzebowaniem. W tym kontekście energia „zużywana” (czyli konsumowana) oznacza ilość energii niezbędnej do prowadzenia przez nas działań biznesowych (produkcji) oraz zużywanej przez produkty firmy Panasonic w całym okresie ich eksploatacji. Energia „wytwarzana” (czyli generowana) to tak zwana czysta energia, czyli energia generowana lub udostępniana za pośrednictwem produktów i usług firmy Panasonic, takich jak systemy fotowoltaiczne do generowania energii, akumulatory oraz rozwiązania energetyczne.

Obecnie stosunek ilości energii „wytwarzanej” przez firmę Panasonic do energii zużywanej to zaledwie jedna dziesiąta. Aby obniżyć zużycie energii, pracujemy nad stworzeniem technologii zwiększających wydajność energetyczną produktów oraz nad innowacyjnymi procesami produkcyjnymi. Mając na uwadze ilość generowanej energii, rozszerzamy działalność w zakresie wytwarzania i magazynowania energii oraz podejmujemy współpracę w ramach działań ogólnospołecznych, takich jak „społeczeństwo wodorowe”, zwiększając ilość wytwarzanej czystej energii.

To jednak nie wszystko. W naszej wizji firma Panasonic ma przyczyniać się do dobrobytu w społeczeństwie jako całości. Będąc równocześnie członkiem społeczeństwa i znaczącym producentem, przy wdrażaniu naszej Wizji ekologicznej na rok 2050 bierzemy pod uwagę dwa kluczowe obszary.

Firma Panasonic ma na celu zbudowanie bezpiecznego społeczeństwa korzystającego z czystej energii

W firmie Panasonic zajmujemy się projektowaniem proekologicznych, inteligentnych środowisk życia i infrastruktur, w których energia jest pozyskiwana z elektryczności lub z wodoru. Takie środowiska nie tylko dają możliwość samodzielnego generowania energii, ale wytworzona w nich energia może być również transportowana. Pod pojęciem „środowiska życia” rozumiemy nie tylko domy i mieszkania, ale wszelkiego rodzaju miejsca, w których odbywa się praca, nauka oraz rekreacja. Dotyczy to w skrócie wszystkich możliwych budynków, w których można poprawić funkcjonowanie środowiska życia społecznego.

Weźmy na przykład generowanie energii. Opracowujemy technologie ogniw paliwowych, w których jako źródło energii wykorzystywane są ogniwa słoneczne najnowszej generacji oraz wodór pozyskiwany z czystej energii. Jeśli chodzi o kwestię magazynowania energii, firma Panasonic pracuje nad technologią umożliwiającą przechowywanie i dostarczanie wodoru oraz nad specjalnymi akumulatorami. Dzięki temu społeczeństwo będzie dysponować większą gamą możliwości wykorzystania czystej energii.

Równolegle pracujemy nad technologiami ekologicznymi oraz inteligentnym transportem i komunikacją. Inwestując w rozwój technologii systemów akumulatorowych do pojazdów elektrycznych, przyczyniamy się do promowania odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz czystej energii. W związku z dążeniem do bezpiecznego, mobilnego społeczeństwa trwają również prace nad rozwojem systemów wspomagających pojazdy autonomiczne za pośrednictwem technologii Internetu rzeczy. W ten właśnie sposób planujemy wdrożyć rozwiązania logistyczne i transportowe najnowszej generacji, by przyczynić się do ograniczenia zatorów drogowych i zanieczyszczenia powietrza.

Firma Panasonic promuje działalność ukierunkowaną na budowanie zrównoważonego społeczeństwa

W ramach działań promujących efektywne korzystanie z zasobów, firma Panasonic przyczynia się do zrównoważonej konsumpcji zasobów poprzez ponowne wykorzystanie części i materiałów oraz recykling produktów.

Przykładem może być dążenie firmy do uzyskania zerowej emisji dwutlenku węgla w naszych fabrykach, realizowane poprzez przejście na oświetlenie LED, które według planów ma zostać sfinalizowane do końca roku budżetowego 2019 we wszystkich kwalifikujących się do tego zakładach. Równocześnie pracujemy nad rozszerzeniem zakresu stosowania zaawansowanych systemów zarządzania energią, takich jak FEMS (Factory Energy Management System) oraz inteligentnych procesów produkcyjnych. Ponadto do końca 2020 r. planujemy ukończyć wdrażanie fotowoltaicznych systemów do generowania energii we wszystkich kwalifikujących się do tego placówkach biznesowych.