Informacje o gwarancji

Ogólne informacje o gwarancji

Produkty marki Panasonic objęte są ochroną gwarancyjną, która zapewnia bezpłatną naprawę produktów, których usterki były następstwem użycia wadliwych części i/lub defektów produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych posiadających określony czas działania np. żarówek, baterii i akumulatorów, chyba, że treść warunków gwarancji odnoszących się do konkretnych kategorii urządzeń stanowi inaczej. Czas ochrony gwarancyjnej produktów oraz sposób i zasady wykonywania usług gwarancyjnych opisano w Warunkach Gwarancji.
Na podstawie daty zakupu swojego urządzenia wybierz odpowiedni z poniższych dokumentów, aby poznać warunki gwarancji, jakie obowiązywały w okresie, w którym produkt został zakupiony:


Warunki gwarancji dla produktów konsumenckich
 

 

Warunki gwarancji kuchenki mikrofalowe profesjonalne


Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z Gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z niniejszej Gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten (to jest termin do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi) biegnie dalej od dnia odmowy przez Panasonic wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie przez Panasonic.

Przedłużona Gwarancja Panasonic - Oferta jest tymczasowo niedostępna

 

Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zakup przedłużoną gwarancję do Twojego odbiornika TV lub aparatu fotograficznego. Przedłużona Gwarancja Panasonic to pełna ochrona Twojego sprzętu na identycznych warunkach jak w okresie standardowej gwarancji Panasonic.

Zapoznaj się z ofertą i warunkami przedłużonej gawaracji Panasonic:

Przedłużona gwarancja Panasonic

e-Gwarancja

e-Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski i jest stosowana jedynie dla produktów dystrybuowanych przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce. Jedynym wymaganym dokumentem przy zgłoszeniu reklamacji produktu jest czytelny fiskalny dowód zakupu z tym jednak zastrzeżeniem, że kraj zakupu i kraj zgłoszenia reklamacji musi być tożsamy. Dokument ten należy przedstawić wraz z wadliwym produktem w Autoryzowanym Centrum Serwisowym lub w przypadku naprawy „domowej” pracownikowi wykonującemu naprawę.

Warunki e-gwarancji dla produktów zakupionych w Polsce, dostępne są tutaj: e-Gwarancja

 

Pan European Guarantee

Obszar obowiązywania gwarancji ogólnoeuropejskiej obejmuje państwa członkowskie UE/EOG, Turcje, Chorwacje, Serbie oraz Bośnie i Hercegowinę. Gwarancja ta dotyczy produktów konsumenckich, do których w chwili zakupu dołączona była karta Pan European Guarantee. Uprawnia ona do naprawy produktu w kraju innym niż kraj zakupu urządzenia. Reklamacje produktu należy zgłaszać zgodnie z warunkami ogólnymi opisanymi tutaj. Naprawy produktu realizowane będą w oparciu o warunki gwarancji obowiązujące w kraju, w którym zgłoszono reklamację produktu. Warunki te, można znaleźć w serwisach internetowych i/lub telefonicznych przypisanych do odpowiednich państw w Pan European Guarantee dołączonej do produktu lub tutaj. Warunki wykonywania napraw gwarancyjnych w Polsce dla produktów zakupionych poza terytorium RP dostępne są tutaj.

Uwaga! Prosimy pamiętać, że za ważną kartę gwarancyjną uważa się tylko kartę, do której dołączony jest czytelny, fiskalny dowód zakupu urządzenia.

 

Limited Worldwide Warranty (LWW)

Ten rodzaj gwarancji dotyczy cyfrowych aparatów fotograficznych (DSC) oraz kamer video (DVC), do których w chwili zakupu dołączona była karta LWW. Umożliwia ona zgłoszenie naprawy w jednym z sześćdziesięciu ośmiu państw, których wykaz można znaleźć tutaj. Warunki gwarancji LWW, które zamieszczono tutaj mają zastosowanie w odniesieniu do zgłoszeń reklamacyjnych mających miejsce w kraju innym niż kraj nabycia produktu poza obszarem UE/EOG. Dla przypadku, kiedy kraj nabycia jest jednocześnie krajem reklamacji należącym do UE/EOG stosuje się lokalne warunki gwarancji. Dla przypadku, kiedy kraj nabycia jest różny od kraju złożenia reklamacji, ale państwa należą do wspólnoty europejskiej stosuje się warunki opisane w Pan European Guarantee.

Uwaga! Prosimy pamiętać, że za ważną kartę gwarancyjną uważa się tylko kartę poprawnie i kompletnie wypełnioną, do której dołączony jest czytelny, fiskalny dowód zakupu urządzenia.

Jak zgłosić awarię…

Telewizora

W przypadku awarii telewizora plazmowego, monitora plazmowego lub telewizora LCD, wadę produktu należy zgłosić do Infolinii Panasonic Polska. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza on-line (więcej informacji tutaj) lub telefonicznie korzystając z numeru telefonu 801 003 532 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) lub 22 295 37 27 (dla połączeń z telefonów komórkowych). Koszt połączenia na w/w numery telefonów nie przekracza kosztu zwykłego połączenia telefonicznego, zgodnie z taryfą operatora.

Przed zgłoszeniem reklamacji prosimy o przygotowanie poniższych informacji, które konieczne będą do zarejestrowania Państwa zgłoszenia:
- Model telewizora
- Numer seryjny
- Opis usterki
- Adres miejsca użytkowania produktu
- Dane z dowodu zakupu (data i cena zakupu, numer dowodu zakupu)

Model i numer seryjny urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu odbiornika.

 

Zestawu kina domowego, aparatu fotograficznego, kamery video i innych produktów konsumenckich.

Awaria w/w produktów powinna być zgłoszona bezpośrednio do Autoryzowanego Centrum Serwisowego. Informacje dotyczące lokalizacji i danych kontaktowych ACS można znaleźć tutaj lub kontaktując się z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 003 532 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) lub 22 295 37 27 (dla połączeń z telefonów komórkowych). Koszt połączenia na w/w numery telefonów nie przekracza kosztu zwykłego połączenia telefonicznego, zgodnie z taryfą operatora.

 

Pralki lub chłodziarko-zamrażarki

W przypadku awarii pralki lub chłodziarko-zamrażarki, wadę produktu należy zgłosić do Infolinii Panasonic Polska korzystając numeru telefonicznego 801 003 532 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) lub 22 295 37 27 (dla połączeń z telefonów komórkowych). Koszt połączenia na w/w numery telefonów nie przekracza kosztu zwykłego połączenia telefonicznego, zgodnie z taryfą operatora.

Przed zgłoszeniem reklamacji pralki lub chłodziarko-zamrażarki prosimy o przygotowanie poniższych informacji, które konieczne będą do zarejestrowania Państwa zgłoszenia:
- Model urządzenia
- Numer seryjny
- Opis usterki
- Adres miejsca użytkowania produktu
- Dane z dowodu zakupu (data i cena zakupu, numer dowodu zakupu)

Model i numer seryjny urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz komory chłodniczej w przypadki chłodziarko-zamrażarek lub po otwarciu klapki filtra wody w przypadku pralek.

 

Telefonu bezsznurowego DECT, telefonu GSM, telefaksu, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki igłowej w okresie gwarancji.

Obsługa serwisowa powyższych produktów realizowana jest w Autoryzowanych Serwisach Centralnych BS, które oferują obsługę „door to door”. Usługa ta pozwala Państwu na przekazanie, naprawę i zwrot urządzenia bez konieczności wychodzenia z domu czy biura. Wystarczy zadzwonić lub wysłać e-mail z prośbą o kontakt zwrotny.

Zgłoszenia awarii telefonu bezsznurowego DECT, telefonu GSM można dokonać w Autoryzowanym Serwisie Centralnym, którego dane kontaktowe można znaleźć klikając tutaj

Zgłoszenia awarii telefaksu, urządzenia wielofunkcyjnego i/lub drukarki igłowej można dokonać w Autoryzowanym Serwisie Centralnym, którego dane kontaktowe można znaleźć klikając tutaj

W celu przyspieszenia i uproszczenia procedury zgłoszenia awarii produktu prosimy o przygotowanie następujących danych:
- Model urządzenia
- Numer seryjny
- Opis usterki
- Adres odbioru przesyłki przez kuriera.
- Adres odesłania produktu po naprawie
- Dane z dowodu zakupu (data i cena zakupu, numer dowodu zakupu).

Informacje odnośnie modelu, numeru seryjnego i/lub numeru IMEI, znajdą Państwo na tabliczce znamionowej produktu, która umieszczana jest:
- w telefonach DECT na podstawie bazy telefonu i/lub w komorze akumulatorów słuchawki.
- w telefonach GSM w komorze akumulatora słuchawki.
- w telefaksach, urządzeniach wielofunkcyjnych i drukarkach igłowych na tylnej ścianie obudowy urządzenia.

 

Telefonu bezsznurowego DECT, telefaksu, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki igłowej -naprawy odpłatne / konserwacje / wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Powyższe kategorie urządzeń wymagające naprawy, konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych, których okres gwarancji zakończył się, mogą być obsługiwane zarówno przez Autoryzowane Serwisy Centralne BS jak i za pośrednictwem naszych Autoryzowanych Partnerów Serwisowych posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu naprawy tych urządzeń. Wykaz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych znajdziesz po wybraniu w wyszukiwarce serwisu kategorii: Usługi odpłatne - Telekomunikacja i urządzenia drukujące. Kliknij tutaj.

 

Projektora multimedialnego (LCD / DLP) w okresie gwarancji

Projektory multimedialne marki Panasonic, które uległy uszkodzeniu w okresie ochrony gwarancyjnej obsługiwane są przez Centralny Serwis Producenta zlokalizowany w Cardiff w Walii. Odbiór uszkodzonego urządzenia na koszt Panasonic oraz jego naprawę można zaaranżować kontaktując się pod bezpłatnym numerem telefonu 00 800 12 12 953 (infolinia obsługiwana jest w języku polskim). Konsultant infolinii przekaże Państwu wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu i czasu odbioru przesyłki.

W celu przyspieszenia i uproszczenia procedury zgłoszenia awarii produktu prosimy o przygotowanie następujących danych:
- Model urządzenia
- Numer seryjny
- Opis usterki
- Adres odbioru przesyłki przez kuriera.
- Adres odesłania produktu po naprawie
- Dane z dowodu zakupu (data i cena zakupu, numer dowodu zakupu)
- UWAGA. Do przesyłki projektora należy dołączyć czytelną kopię dowodu zakupu.

Informacje odnośnie modelu i numeru seryjnego znajdą Państwo na tabliczce znamionowej produktu.

 

Projektora multimedialnego (LCD / DLP) naprawy odpłatne / konserwacje / wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Projektory wymagające naprawy, których okres gwarancji zakończył się, projektory wymagające konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych mogą być obsługiwane zarówno w centrum serwisowym w Cardiff jak i w Polsce za pośrednictwem naszych Autoryzowanych Partnerów Serwisowych posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu naprawy projektorów. Wykaz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych znajdziesz po wybraniu w wyszukiwarce serwisu kategorii: Usługi odpłatne – Projektory. Kliknij tutaj.

 

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią Panasonic Polska tel. 801 003 532 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) lub 22 295 37 27 (dla połączeń z telefonów komórkowych).