Wybierz kolor
Cena: Panasonic Online Price: Kup Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep Out of Stock at Panasonic Online

Polityka prywatności - rekrutacja

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Dziękujemy za zainteresowanie prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Ochrona prywatności kandydatów do pracy jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy wszelkich starań aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Niniejsza polityka wkazuje w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane oraz jakie są Twoje uprawnienia w związku z przetwarzaniem tychże danych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem decydującym w jaki sposób Twoje dane będą wykorzystywane jest spółka Panasonic Marketing Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (dalej jako: „Panasonic”).

Adres e-mail inspektora ochrony danych: dataprotection@eu.panasonic.com

Adres korespondencyjny inspektora danych osobowych: The Data Protection Officer, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany.

Cel Przetwarzania Danych Osobowych

Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych przez Panasonic mogą być następujące:

a)       przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym prowadzenie negocjacji warunków pracy;

b)      przeciwdziałanie dyskryminacji w procesie zatrudnienia;

c)       organizacja podróży i zakwaterowania kandydata w trakcie procesu rekrutacji;

d)      obsługa skarg, próśb i wniosków składanych w związku z toczącym się procesem rekrutacji;

e)      zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w Panasonic, w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego;

f)        prowadzenie programu rekomendacji kandydatów do pracy;

g)       w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celu wewnętrznego raportowania w ramach Panasonic, w tym sprawozdawczości zarządczej;

h)      wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych;

i)        w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych;

j)        statystyczne;

k)       archiwalne;

l)        zapewnienia rozliczalności.

Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

Panasonic jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa obowiązującego w kraju, w którym oferuje się dane stanowisko pracy (Kodeksu Pracy oraz innych ustaw).

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe ze względu na niezbędność do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. w zakresie prowadzenia negocjacji wynagrodzenia czy innych warunków pracy.

Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym z uwagi na realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W innych przypadkach, Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, np. gdy w ramach procesów rekrutacyjnych będą przetwarzane Twoje dane osobowe wykraczające poza zakres danych, których obowiązek podania wynika z przepisów obowiązującego prawa, w przypadku podania swoich danych w programie rekomendacji kandydata do pracy albo w przypadku, gdy przyjmiesz nasze zaproszenie do udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Za Twoją zgodą będziemy też mogli udostępniać Twoje dane innym spółkom z naszej grupy dla celów naszej wewnętrznej sprawozdawczości, jak również dla celów rekrutacyjnych tych spółek.

Udostępnianie Danych Osobowych przez Panasonic

Panasonic może udostępniać w celach rekrutacyjnych dane kandydatów w ramach bazy rekrutacyjnej w szczegolności następującym podmiotom z Grupy Panasonic:

Panasonic Marketing Europe GmbH Belgrade, Serbia

Panasonic Marketing Europe GmbH Branch Office Slovenia, Podružnica Slovenija, Slovenia

Panasonic Marketing Europe GmbH Branch Office Zagreb, Croatia

Panasonic Marketing Europe GmbH Bulgaria Trade Representative Office, Bulgaria

Panasonic Marketing Europe GmbH organizační složka Česká republika, Czech Republic

Panasonic Marketing Europe GmbH organizačná zložka Slovenská republika, Slovakia

Panasonic Marketing Europe GmbH Representative Office Predstavništvo za BiH, Bosnia and Herzegovina

Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Branch Office, Hungary

Panasonic Marketing Europe GmbH Wiesbaden Germania, sucursala Bucuresti, Romania

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również inne spółki Panasonic w zakresie w jakim wynika to z wymogów korporacyjnych.

W związku z wymogami korporacyjnymi Panasonic Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (w szczególności Japonii).

Panasonic zapewnia, że przekazanie danych do państw trzecich będzie posiadało odpowiednią podstawę prawną (np. Standardowe Klauzule Umowne przyjęte przez Komisję Europejską, reguły korporacyjne). Możesz uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego zwracając się z żądaniem na adres e-mail dataprotection@eu.panasonic.com. Dane zostaną udostępnione w formie elektronicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Dodatkowo Panasonic może przekazać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, takim jak partnerzy biznesowi wspomagający Panasonic w prowadzeniu lub obsłudze procesów rekrutacyjnych, świadczeniu usług outsourcingu pracownicznego (np.: agencje zatrudnienia, firmy outsourcingowe, spółki udostępniające systemy informatyczne), i innych. W umowach zawieranych z takimi podmiotami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

Przekazanie Twoich danych do wszystkich wskazanych kategorii odbiorców odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

Źródła Pozyskania Danych Osobowych przez Panasonic

Panasonic może pozyskiwać dane osobowe kandydatów do pracy z następujących źródeł:

a)       Od samego kandydata do pracy, kiedy wysyła życiorysy lub inne informacje drogą elektroniczną;

b)       Od innych podmiotów powiązanych firmy Panasonic;

c)       Z rozmów z rekruterami i rozmów kwalifikacyjnych z zatrudniającymi managerami oraz pozostałymi pracownikami lub przedstawicielami firmy Panasonic, jak również z wyszukiwań w internecie, które mogą być prowadzone przez te osoby, lub z danych, które osoby te mogą uzyskać ze stron internetowych poświęconych poszukiwaniu pracy lub z profesjonalnych stron networkingowych (np. monster.com, LinkedIn itp.), gdzie kandydat do pracy mógł udostępnić publicznie dane na swój temat;

d)       Od poprzednich pracodawców;

e)       Od rekruterów zewnętrznych, firm pośrednictwa pracy lub z witryn internetowych, na których kandydat do pracy jest przedstawiany Panasonic za pośrednictwem jednej z tych osób. Firma Panasonic nie przyjmuje niezamówionych życiorysów od zewnętrznych agencji rekrutacyjnych, ale czasami korzysta z usług takich agencji na podstawie pisemnej umowy; oraz

f)        W stosownych przypadkach z dogłębnego sprawdzenia wykształcenia i historii zatrudnienia. Jeśli zezwala na to prawo, Panasonic może zawrzeć ze stroną trzecią umowę o przeprowadzenie dogłębnego sprawdzenia wykształcenia i historii zatrudnienia kandydata przed jego zatrudnieniem. Treść informacji uzyskiwanych w ramach sprawdzania wykształcenia i historii zatrudnienia kandydata różni się w zależności od kraju, aby zapewnić zgodność z lokalnymi wymogami, ale może też obejmować informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, od byłych pracodawców lub współpracowników kandydata, ze szkół, do których uczęszczał kandydat, agencji oceniających zdolność kredytową i baz danych rejestrów karnych. Kandydat otrzyma więcej informacji o charakterze takiego sprawdzania wykształcenia i historii zatrudnienia przed rozpoczęciem tego sprawdzenia. Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo lokalne, kandydat do pracy może zostać poproszony o dostarczenie Panasonic bezpośrednio pewnych informacji na potrzeby sprawdzenia jego wykształcenia i historii zatrudnienia (które mogą obejmować dane szczególnie chronione).

Źródła te traktuje się jako prywatne źródła informacji, chyba że dane źródło zostało wyraźnie określone jako „publiczne”. Należy pamiętać, że źródła te mogą przechowywać dane osobowe kandydatów zarówno na terytorium UE, jak i poza nim.

Okres Przechowywania Danych Osobowych przez Panasonic

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, w związku z procedurą rekrutacyjną, wyróżniamy dwa zakresy przetwarzania danych:

a) aktywne przetwarzanie danych, tj. przetwarzanie w każdy sposób niezbędny z perspektywy celu w jakim dane zostały zebrane,

b) przetwarzanie danych w trybie ‘nieaktywnym’, polegające na zaniechaniu aktywnego przetwarzania danych i ograniczenie się wyłącznie do ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń.

Twoje dane osobowe zebrane wyłącznie na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego przetwarzamy w sposób aktywny wyłącznie w okresie prowadzenie danego procesu rekrutacyjnego. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym dane przetwarzane są w trybie ‘nieaktywnym’ przez okres, w którym możesz dochodzić roszczeń w związku z procesem rekrutacyjnym. Po upływie tego okresu, Twoje dane osobowe są usuwane.

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane te przetwarzane są przez Panasonic w sposób aktywny przez okres dwóch lat, a następnie dane te przetwarzane są w trybie ‘nieaktywnym’ przez okres, w którym możesz dochodzić roszczeń w związku z procesem rekrutacyjnym. Po upływie tego okresu, Twoje dane osobowe są usuwane.

W przypadku złożenia kandydatowi oferty zatrudnienia w firmie Panasonic i przyjęcia przez niego tej oferty jego dane osobowe zebrane w okresie przed jego zatrudnieniem w firmie staną się częścią akt personalnych Panasonic, które będą przechowywane przez cały okres jego zatrudnienia w firmie Panasonic i przez pewien okres po ustaniu zatrudnienia.

Panasonic ustala okres przechowywania informacji na podstawie następujących kryteriów przechowywania:

  • Panasonic przechowuje dane osobowe kandydatów przez cały okres trwania relacji z kandydatem do pracy;
  • Panasonic przechowuje dane osobowe kandydatów, jeśli jest do tego zobowiązana przepisami prawa;
  • Panasonic przechowuje dane osobowe kandydatów, gdy jest to wskazane w celu ochrony lub poprawy sytuacji prawnej firmy (np. w związku z przedawnieniami, postępowaniami sądowymi lub dochodzeniami organów regulacyjnych).

Dobrowolność Podawania Danych Osobowych

Rodzaje informacji, których podanie jest wymagane od kandydata oraz sposób, w jaki są one zbierane i udostępniane, zależą od wymogów kraju, w którym oferuje się dane stanowisko pracy, a nie kraju zamieszkania kandydata do pracy.

Firma Panasonic może gromadzić następujące kategorie danych:

a)       Dane osobowe;

b)       Dane podawane w życiorysach / CV, listach motywacyjnych;

c)       Dane generowane przez osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne i przez rekruterów na podstawie ich interakcji z kandydatem do pracy lub w wyniku podstawowego wyszukiwania w internecie;

d)       W stosownych przypadkach dane dostarczane przez zewnętrzne firmy pośrednictwa pracy, zewnętrznych rekruterów lub strony internetowe dla poszukujących pracy;

e)       Rekomendacje przedstawione w imieniu kandydata do pracy przez inne osoby;

f)        Dokumentacja wymagana na mocy prawa imigracyjnego;

g)       Dane dotyczące wcześniejszego zatrudnienia kandydata do pracy, jego wykształcenia oraz, w stosownych przypadkach karalności i innych danych ujawnionych podczas analizy jego wykształcenia i wcześniejszego zatrudnienia;

h)       Dane dotyczące stanu zdrowia lub niepełnosprawności kandydata do pracy, w przypadku gdy mają one znaczenie dla zdolności lub dyspozycyjności do pracy, lub dla udogodnień w miejscu pracy, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych dotyczących czasu zbierania takich danych oraz innych stosownych ograniczeń.

Podanie firmie Panasonic dowolnych wymaganych informacji nie jest obowiązkowe, ale brak informacji może uniemożliwić kandydatowi dalsze ubieganie się o wybrane stanowisko pracy.

 

Przekazując nam swoje dane, kandydat potwierdza, że wszelkie złożone przez niego oświadczenia są prawdziwe i poprawne zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem oraz że świadomie nie pominął żadnych powiązanych informacji o niekorzystnym charakterze. Podanie niedokładnych informacji może spowodować, że kandydat nie będzie kwalifikować się do zatrudnienia.

Uprawnienia Kandydata do Pracy wobec Panasonic w Zakresie Przetwarzania Danych

Jesteś uprawniony do żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, niepodlegania zautomtyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

a)       W odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b)      W odniesieniu do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Panasonic; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych (w zakresie objętym zgodą); zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

c)       W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Panasonic sprawdzić prawidłowość tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne Panasonic, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzaniu danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d)      W odniesieniu do żądania przeniesienia danych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją.

W zakresie w jakim udzieliłeś/aś zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Panasonic do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Profilowanie i Automatyczne Przetwarzanie Danych Osobowych

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników, a w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca ich profilowanie.

Postanowienia Końcowe

Niniejsza Polityka jest dostępna w różnych wersjach językowych.

W przypadku sprzeczności pomiędzy wersją angielską, a inną wersją językową niniejszej Polityki, angielska wersja będzie mieć pierwszeństwo.