Minskade CO2-utsläpp

Panasonic arbetar för att minska sina CO2-utsläpp på flera olika sätt.
Arbetet omfattar produkter, tillverkning, logistik och administration.

Den globala uppvärmningen är nu en akut fråga för mänskligheten. Panasonic arbetar för att minska CO2-utsläppen, som sägs vara orsaken till den globala uppvärmningen. Arbetet omfattar både produkterna och tillverkningen av dem. Eftersom elektronikprodukter konsumerar mer energi när den används än när den tillverkas, arbetar Panasonic med fyra olika besparingskoncept för att drastiskt minska CO2-utsläppen: "spara energi", "skapa energi", "lagra energi" och "styra energi".

Ett typexempel på utvecklingen av energibesparande produkter är ECONAVI, en funktion som med hjälp av sensorteknik identifierar onödig energiförbrukning och automatiskt sparar på energin. Till produkterna som skapar energi, hör kraftsystem som bygger på solceller och kraftvärmesystem för hemmabruk med bränsleceller, medan produkter som lagrar energi består av exempelvis litiumjon-batterier. För att kontrollera energin har vi utvecklat och lanserat ett system som vi kallar Energy Creation Storage Linked System, som ger smartare användning av elektriciteten genom att länka solceller och batterier med varandra, samt smarta system för hemmabruk (Home Energy Managment System, HEMS).

Till de åtgärder som rör själva tillverkningen hör vår Green Factory (GF) som syftar till att minska vår miljöpåverkan så nära nollnivån som möjligt. Det gäller samtliga Panasonics tillverkningsanläggningar runt om i världen. Aktiviterna  omfattar energistyrningssystem i ungefär 300 fabriker över hela världen och bidrar till minskad energiförbrukning, genom att energiåtgången visualiseras och att man därmed också kan mäta hur den minskar.

I tillägg till detta driver vi en minskning av CO2-nivåerna genom olika åtgärder inom logistik och administration, tillsammans med våra partners.

Vi kommer att reducera CO2-utsläppen genom åtgärder inom tillverkning och produkter/tjänster.

Materialåtervinning

Panasonic bidrar till ett hållbart samhälle genom att styra sin tillverkning mot återvinning
och mot att bevara jordens begränsade resurser för framtiden.

Med den snabbt framväxande globala ekonomin ägnar samhället allt större uppmärksamhet och oro åt miljörelaterade frågor. Att hitta nya källor och material har inte bara stor betydelse för den globala miljön utan kan orsaka utarmning av jordens mineraler och en kraftig ökning av råvarupriserna.

Som tillverkande företag har vi ett ansvar för att ta fram olika typer av initiativ för att minska åtgången av nya råvaror så mycket som möjligt. Användning av återvunnet material är ett sådant initiativ, som är baserat på konceptet "produkt-till-produkt". Vi återvinner plastmaterial från exempelvis TV-skärmar, kylskåp, klimatanläggningar, tvättmaskiner och torktumlare när deras livscykel är till ända och återanvänder dem som material i våra hushållsapparater. Återvunna metaller kan användas för att tillverka produkthöljen.

Dessutom strävar vi efter att sänka våra utsläpp till nollnivåer genom att minska slutavfallet till ett absolut minimum. I Singapore till exempel, användes tidigare sand i tillverkningen av komponenter för kompressorer till kylskåp, varpå sanden sedan skickades på sopberget. Nu behandlas och sorteras sanden i stället och återanvänds som kärnsand i produktionsprocessen, eller återanvänds som konstruktionsmaterial av externa företag. Detta har fått som följd en tydlig minskning av mängden avfall, dyr avfallshantering, upphandlingskostnader och kostnader för att göra sig av med sandavfall.

Vi bidrar till att förverkliga en högre levnadsstandard och ett hållbart samhälle genom att fortsätta driva vår tillverkning mot ökad återvinning.

Vi kommer att arbeta mot en mer effektiv råvaruanvändning genom att driva tillverkningen mot ökad återvinning.

Hänsyn till begränsade vattentillgångar

Panasonic arbetar för att utveckla produkter som håller nere vattenförbrukningen
och bevarar av vattenresurserna i tillverkningen.

Nittioåtta procent av jordens vatten är saltvatten. De återstående två procenten är färskvatten. Om vi bortser från glaciärer och andra otillgängliga vattenreserver uppgår den samlade mängden färskvatten i sjöar, floder och underjordiska källor inte till mer än 0,01 %. Enligt en global riskrapport som publicerades av World Economic Forum i januari 2015 listas bristen på färskvatten som den största risken med global verkan.

För att säkerställa tillräckligt med färskvatten för att upprätthålla fungerande samhälle, industri och jordbruk har Panasonic vidtagit åtgärder för att bevara tillgången på färskvatten, både när det gäller produkterna och när det gäller produktionen. Efter grundlig analys av hur vi använder vatten i vår produktion har vi utvecklat funktioner som gör att stora mänger vatten kan sparas, exempelvis genom att använda maximal styrning och kontroll av vattenflödet och användningcykeln. Det gäller till exempel produkter som tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, vissa toaletter samt platta spiskåpor med rengöringsfunktion.

Vi arbetar i våra tillverkningsprocesser med att minska miljöpåverkan genom mindre kvantiteter färskvatten och mindre utsläpp av avloppsvatten genom att återvinna och återanvända det. Ett exempel är Nishikinohama-fabriken, som tillhör Panasonic Corporation Eco Solutions Company och som tillverkar solpaneler. Här återanvänds avloppsvattnet som släpps ut vid produktionen. Föroreningarna i avloppsvattnet filtreras bort med en vattenrenare. Arbetet har gett resultat.  

Vi bevarar tillgången på vatten genom effektiv användning och genom att förhindra föroreningar.

Minskade kemiska föroreningar

Panasonic kontrollerar hantering av kemiska ämnen genom
hela materialflödet för att skydda kunder och miljö.

Kemiska ämnen används i vitvaror och andra hushållsprodukter och bidrar på många sätt till att upprätthålla vår överflödiga och bekväma livsstil. Eftersom många kemiska ämnen är skadliga både för människan och miljön är det samtidigt viktigt att hantera ämnen från produktutveckling och tillverkning med hänsyn till hälsa och miljö - både under tiden produkterna används av konsumenterna och när de har förbrukats och kastas bort.

Därför verkar Panasonic i enlighet med lagar och förordningar i varje land och driver åtgärder i linje med vår policy för att minska påverkan från kemiska ämnen genom hela produktlivscykeln - från materialupphandling via tillverkningen till användningen i hemmet och den slutliga återvinningen.

Panasonic arbetar med att identifiera kemiska ämnen som ingår i produkterna. Panasonic har som ambition att leverera säkra produkter genom att utvärdera påverkan på människa och miljö och genom att på eget ansvar avbryta användningen av ett visst kemiskt ämne om de utgör en potentiell risk.

För att förhindra föroreningar i luft, vatten och jord i närheten av våra tillverkningsanläggningar och för att förhindra skadliga effekter på kringliggande bebyggelse minskar Panasonic användningen av kemiska ämnen genom produktionsförbättringar.

Vi ska minska kemiska ämnens påverkan på mänsklig hälsa och miljön.

Bevaradet av biologisk mångfald

Panasonic arbetar för att bevara den biologiska mångfalden inom tre huvudområden:
Produkter, upphandling och markanvändning.

Vårt samhällsansvar bygger på naturens gåvor (ekosystemets tjänster) - marken, luften, vattnet, växterna och djuren. Naturlivet bygger på en fin balans och den biologiska mångfaldens bevarande är avgörande för att vi ska kunna föra gåvorna vidare till kommande generationer.

Vi på Panasonic har föresatt oss att förstå hur vår verksamhet påverkar den biologiska mångfalden och bidra till att bevara den. Speciellt när Panasonic driver initativ inom något av följande tre huvudområden: (1) Produkter: Fler produkter som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden (2): Mer grön upphandling av trä för en hållbar användning av skogsresurserna och (3): Markanvändning: Grönområden i anslutning till anläggningarna för att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden.

På produktområdet har Panasonic i samarbete med en internationell idéell organisation byggt upp ett system för att objektivt granska bidraget till den biologiska mångfalden och tillämpar det i tillverkningsprocessen.

Frågor som angränsar till biologisk mångfald har förts upp på vår lista över kriterier för att klassas som Green Product (GP) och vi utvärderar gärna förhållandet mellan olika material, funktioner och biologisk mångfald.

När det gäller upphandling har Panasonic tagit omfattande intryck av World Wide Fund for Nature (WWF) Japan i samband med att vi utarbetat dokumentet Panasonic Group Green Procurement Guidelines for Wood. Nu driver vi materialupphandling med hänsyn till den biologiska mångfalden.

När det gäller användningen av mark utvecklar Panasonic grönområden med biologisk mångfald och en mekanik som inte bara bevarar lokal växtlighet och djurliv utan också ger utrymme för vilda djur att leva och föröka sig.

Panasonic kommer att fortsätta samarbeta med lokala myndigheter, idéella miljöorganisationer och specialister för att bevara den biologiska mångfalden.

Fler detaljer finns på Environmental activities:

Vi kommer att ta hänsyn till och bevara den biologiska mångfalden.