Högre kvalitetsnivå och garanterat högre produktsäkerhet

Panasonic sätter produktsäkerheten främst och tillverkar produkter,
som verkligen uppfyller en funktion för våra konsumenter.

För oss på Panasonic har produktkvaliteten högsta prioritet och vi strävar alltid efter att tillverka pålitliga produkter som går att använda i alla typer av situationer.

Det är därför en del av vår kvalitetspolicy att företaget ska: "tjäna våra kunder genom att leverera produkter och tjänster som alltid möter våra kunders och samhällets behov på ett tillfredsställande sätt". Panasonic garanterar också med hjälp av en separat baspolicy kring produktsäkerhet, att våra ideal kring kvalitetssäkring och produktsäkerhet ska genomsyra hela företagskoncernen.

I praktiken innebär detta att varje företag inom koncernen har ett affärssystem som gör att de kan agera självständigt under eget ansvar men under översyn av företagets kvalitetschef (Chief Quality Officer, CQO). Dessutom har man på Panasonic regelbundet återkommande möten på temat kvalitetsstrategi och möten för kvalitetscheferna, där man lyfter fram samarbeten inom koncernen och främjar förbättringar.

För att flytta upp produktsäkerheten på dagordningen tillsatte Panasonic 2012 en koncernövergripande kommitté (General Product Safety Committee), en teknikgrupp (Safety Technology Working Group) och även en säkerhetsgrupp (Safety Standards Working Group). Med hjälp av dessa arbetsgrupper visar Panasonic sin väl beprövade säkerhetsteknik och inbyggda avancerade produktsäkerhetsstandarder som i slutänden resulterar i ett bättre och mer enhetligt system. Som en följd av alltmer avancerade säkerhetsfunktioner i bilar, robotar och andra produkter, arbetar Panasonic för att främja certifierade säkerhetsstandards genom samarbeten inom gruppen för att säkerställa säkerheten i dessa produktkategorier.

Om en produktrelaterad olycka mot förmodan skulle inträffa, kommer Panasonic att inleda arbetet med att fastställa omständigheterna, analysera orsakerna och sedan utföra tester. Om företaget konstaterar en allvarlig produktrelaterad olycka, rapporteras alla detaljer utförligt och omgående till bolagets ledning samt till berörda myndigheter. Samtidigt agerar Panasonic som en samlad koncernenhet för att vidta alla lämpliga åtgärder för att garantera sina kunders säkerhet.

Läs mer:

Kundrelationer

Baserat på vår filosofi "true service", vill vi att våra kunder ska känna förtroende, trygghet och att de är nöjda.

Panasonics managementfilosofi har varit att bidra till samhällets bästa med hjälp av våra produkter och tjänster och att samtidigt alltid sätta kunden främst. Med denna filosofi som bas har Panasonic alltid strävat efter att förbättra kundnöjdheten (Customer Satisfaction, CS) genom produkter, lösningar och tjänster som berikar livet för människor världen över.

När vi tar hand om reparationer och annan kundsupport genom vårt globala nätverk, försöker vi alltid bemöta våra kunder ärligt, korrekt och snabbt - med ödmjukhet och uppskattning. Detta är också en del av vår "true service"-princip som företagets grundare infört med egna ord. Företagets fundamentala utgångsläge är helt enkelt att du som kund ska känna förtroende, trygghet och att du ska vara nöjd.

Förutom detta har Panasonic som koncern antagit några gemensamma grundregler (Basic Rules for Response to Customers) i enlighet med ISO10002, för att svara på förfrågningar och klagomål. Vi har implementerat ett ISO-godkänt managementsystem baserat på Basic Rules for Respons to Customers och skräddarsytt det utifrån lokala regelverk för varje land eller region.

Företagets samhällsaktiviteter sker under översyn av Panasonics operativt ansvarige (Managing Executive Officer) och implementeras i samarbete mellan huvudkontoret och andra dotterföretag. Avdelningarna för kundsupport på Panasonics säljbolag runt om i världen inhämtar lokal information kring service och kvalitet, kundernas önskemål med mera. Informationen används sedan för att säkerställa produktkvalitet och produktsäkerhet samt för att hjälpa att till att utveckla produkterna så de motsvarar kundernas önskemål på de olika marknaderna.

Kundpersonal i Japan delar med sig av kunskap och erfarenhet som de samlat på sig för att kunna ge en bättre kundservice.

Panasonic använder sig av en rad olika metoder för att analysera kundernas åsikter (Voice of Customer, VOC) och drar nytta av analysresultaten genom att koordinera dels avdelningarna för produktplanering, design, konstruktion och kvalitet, dels marknads- och säljavdelningarna. På så sätt förbättrar vi såväl produktutveckling, funktionalitet, kvalitet, manualer, som kataloger och marknadsaktiviteter.

För oss är VOC-aktiviteterna exempel på en praktisk tillämpning av managementfilosofin för att göra våra kunder ännu nöjdare. Panasonic uppmuntrar alla anställda att bära med sig kundernas åsikter i sitt dagliga arbete.

Läs mer:

Informationssäkerhet och skydd av persondata

Vi fokuserar på förebyggande säkerhetsåtgärder för att skydda information om våra kunder, affärspartners och andra.

Det betyder att persondata från kunder hanteras korrekt och att åtgärderna snabbt träder i kraft om sådan information mot förmodan skulle komma ut. Företaget har skapat ett system för hantering av informationssäkerhet och strävar efter att hantera information på ett lämpligt sätt över hela världen genom att upprätta och tillämpa av globala regler och föreskrifter.

Panasonic arbetar för att höja kunskapen och medvetenheten hos sina anställda och utbildar dem för att de ska kunna hantera informationen på rätt sätt. Detta omfattar utbildning om nya riskformer för alla medarbetare inom gruppen, för anställda i enlighet med deras position i organisationen samt för dem som hanterar personlig information och annan information som Panasonic förvaltar.

Med tanke på den förväntade tillväxten av IoT-verksamhet inom Panasonic, tar företaget ett samhällsansvar genom att hantera data konfidentiellt, något som ökar och som i allt högre grad omfattar privata personuppgifter.

Läs mer:

Ansvarsfull publicitet och marknadsföring

Värdet på Panasonics varumärke ökar
genom satsningen på uppriktig och korrekt varumärkeskommunikation.

De senaste åren har avslöjat en hel del företagsskandaler runt om i världen och samhället har börjat granska stora företagskoncerner med en allt mer kritisk blick. Samhället har också kritiskt börjat ifrågasätta hur företagen leds, vilket ansvar de tar, vilken attityd de uppvisar och hur de arbetar till vardags i sin allmänna verksamhet. Som en konsekvens har företagskommunikationen fått en alltmer central roll.

Vår "Panasonic Code of Conduct" ger tydliga policies för företagets grundläggande marknadsföring.
(1) Kommunikation
Genom vår företagskommunikation, PR-aktiviteter och marknadsföring ger vi rättvisande information om våra grundläggande affärspolicies, våra produkter, tjänster och teknik. Syftet är att bli bättre på att informera våra kunder och andra intressenter och därigenom öka värdet på våra varumärken. Samtidigt kommer vi fortsätta lyssna på och studera samhället för att lära oss och ta hänsyn till opinionen i vår verksamhet, marknadsföring och säljaktiviteter.
(2) Ett uppriktigt innehåll och uttryck
Vi kommer inte att representera åsikter som är vilseledande, missvisande, bedrägliga eller orättvisa. Vår marknadsföring ska inte vara kränkande eller vara av politisk eller religiös natur.
(3) Kreativitet och innovation
Vårt mål är att utveckla och uppvisa kreativitet och innovation i vår företagskommunikation, för att på så sätt övertyga våra kunder om att våra varumärken går att lita på.

Läs mer:

Ärlig verksamhetspraxis

I enlighet med lagstiftningen och vår egen företagsfilosofi, strävar vi efter att undan för undan förbättra sociala normer mot en ärligare affärsverksamhet.

I spåren av ett alltmer globaliserat företagande, uppstår oegentligheter då och då. Det beror inte bara på medveten oärlighet och brottsliga handlingar utan ofta även på bristande medvetenhet och bristfällig förståelse. För oss som arbetar på Panasonic är lagar, förordningar och vår egen företagsfilosofi i alla våra aktiviteter helt avgörande för vår affärsverksamhet. Vi strävar efter att följa dessa regler med målet att främja en ärlig verksamhetspraxis i alla länder och regioner runt om i världen och på så sätt bidra till ett hållbart samhälle. Detta är vår "Panasonic Code of Conduct," som uppfyller kraven för OECD's (Organisation for Economic Co-operation and Development) guidelines för multinationella företag och andra normer.

För att se till att vi följer vår egen uppförandekod har vi ett globalt nätverk av juridiska avdelningar, ledande och operativa befattningar med ansvar för att upprätthålla "Code of Cunduct". Vi har också chefer med ansvar för exportkontroll och andra personer ansvariga för olika kontrollfunktioner i våra bolag, affärsdivisioner och regionala huvudkontor utanför Japan.

September varje år är "Compliance Awareness Month" då vi uppmärksammar särskilda ansträngningar för att öka vår medvetenhet kring etniska och juridiska krav. Under denna månad utför vi också en "Compliance Awareness Survey" - en undersökning för att bedöma vår förmåga att sprida medvetenheten bland våra anställda världen över. Dessutom utför vi en årlig kontroll av hur vår "Panasonic Code of Conduct" efterlevs och används i vår verksamhet på marknader runt om i världen.

För att undvika missbruk och för att nå snabba lösningar har vi etablerat direktlinjer för s k "whistleblowers" på vår hemmamarknad och på våra exportmarknader och för våra affärspartners.

Dessa ansträngningar hjälper oss att förstå vilka frågor vi står inför och ta initativ för att förbättra oavsett vilken nivå i affärskedjan. Vi samlar lösningarna på ett enhetligt och lättillgängligt sätt på gruppledningsnivå och låter dem återspeglas i koncernens övergripande åtgärder, baserat på sociala förhållanden. De teman vi prioriterar just nu är att förebygga karteller och att förhindra bestickning av statliga tjänstemän.

Läs mer:

Respekt för mänskliga rättigheter

Panasonic har utvecklat ett konkret policydokument kring mänskliga rättigheter,
och byggt ett styrsystem för att se till att policyn efterlevs.

Respekten för mänskliga rättigheter är en grundläggande regel i den internationella gemenskapen. Respekten för dessa rättigheter är särskilt viktig för ett företag som byggerväxande globala verksamheter.

Vi uttrycker tydligt i dokumentet "Panasonic Code of Conduct" att vi måste respektera mänskliga rättigheter och göra vårt bästa för att förstå, erkänna och respektera olika kulturer, religioner, attityder, lagar och regler som gäller i de länder och regioner där vi verkar. Panasonic stöder de grundläggande principerna i Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, den internationella arbetarorganisationen ILO's deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet och OECD's riktlinjer för multinationella företag. Majoriteten av de principer som ingår i dessa deklarationer och riktlinjer, ingår också i "Panasonic Code of Conduct". Dessutom har Panasonic införlivat idéer kring globala mänskliga rättigheter i sitt ledarskap. Här ingår referenser till FN's vägledande principer om affärer och mänskliga rättigheter, som antogs av FN's råd för mänskliga rättigheter i juni 2011.

Under räkenskapsåret 2015 antog Panasonic dokumentet "Global Human Rights and Labor Policies" tillsammans med ett styrsystem för att se till att dokumentet efterlevs. Systemet omfattar en manual som ritar ut processer för en korrekt utvärdering av risker och inverkan på mänskliga rättigheter, utvärdering för att identifiera risker, hur man korrigerar eventuella risker och hur man genomför kontinuerliga förbättringar och andra komponenter. Från och med räkenskapsåret 2016 kommer Panasonic löpande införa systemet på arbetsplatser runt om i världen.

Vår Senior Managing Executive Officer är ansvarig för att genomföra initiativen kring de mänskliga rättigheterna. De ansvariga avdelningarna finns representerade på Panasonics huvudkontor och består av personalavdelningen (HR) och avdelningen för industriella relationer (IR). HR-avdelningar finns också på alla affärsdivisioner. Dessutom etablerades ett konsultationskontor på varje bolag och affärsdivision för att anställda ska ha någonstans att gå med eventuella klagomål, exempelvis sexuella trakasserier, trakasserier beroende på hierarki och en rad andra frågeställningar relaterade till mänskliga rättigheter. Alla former av diskriminering är förbjuden för att skydda anställdas rättigheter och omfattar även ledningsfrågor, arbetstider, lönesättning med mera.

Förutom arbetet vi driver för våra egna anställda, samarbetar Panasonic även med leverantörer runt om i världen för att se till att mänskliga rättigheter, lokal lagstiftning och arbetsregler förstås och följs på ett korrekt sätt.

Läs mer:

Utvecklingen av mänskliga resurser och mångfald

Att främja aktiviteter som utvecklingen av mänskliga resurser och mångfald
där alla anställda kan förverkliga sina talanger fullt ut oavsett ålder, kön eller nationalitet.

Panasonic är ett företag som växer. Då är det också viktigt att skapa en organisationskultur som går mot en utveckling av mänskliga egenskaper, där alla anställda kan förverkliga sina respektive talanger fullt ut, för företagets bästa. Panasonic ser uppmuntrandet av mångfald som en avgörande del i företagets affärsstrategi. Därför erbjuder vi ett brett spektrum av möjligheter för alla med färdighet och ambition, och strävar aktivt efter att skapa en bättre arbetsmiljö. Under räkenskapsåret 2011 sammanställde Panasonic tankarna i ett dokument - "Global Diversity Policy". Sedan dess har policydokumentet implementerats globalt.

Policy om global mångfald

Panasonic är idag en av världens ledande koncerner, som erbjuder ett brett utbud av produkter inom flera elektronikområden som påverkar vårt dagliga liv. Med målet att bidra till samhällsutvecklingen och att med sin produktion förbättra människors tillvaro, spelar varje enskild anställd en viktig roll med det jobb de gör och med sitt stöd till Panasonics verksamhet.
Panasonic består av människor med olika bakgrund både när det gäller geografi, kultur och historia. Alla bidrar de med olika styrkor och kvaliteter oberoende av kön, ålder, folkslag, tro, religion, nationalitet, sexuell läggning eller könsidentitet. Var och en har egna idéer och genom att dela dem med människor från andra länder och affärsområden skapar vi mer innovativa värden. På så sätt kommer Panasonic att fortsätta vara en grupp som alltid samlar visdom och sporrar till nya innovationer med hjälp av allas samlade ansträngningar. Vi har en stark tilltro till att använda våra olika attityder och perspektiv till att utveckla produkter och tjänster till våra kunder, som ingen annan i världen.
För att åstadkomma detta är det viktigt att ge alla som är motiverade en chans att lyckas oberoende av land, region, kön, nationalitet eller annan orsak. Vi har utökat mångfaldsarbetet för att ta tillvara våra anställdas individualitet och kapacitet och stöder deras vidare framgång för att lyckas inom gruppen globalt. Vi fortsätter utmana oss själva med målet att bli "Nummer ett när det gäller att stimulera mångfald i varje land och region."

Vid urvalet av ledande befattningar och utveckling av HR-styrning har Panasonic format sina standarder, processer och IT på global basis. Företaget hittar och lyfter fram de mest lämpade kandidaterna oberoende av ålder, kön eller nationalitet och driver utvecklingen av karriärplanering och befordran för sina anställda.

Panasonic har etablerat kvantitativa mekanismer för att utvärdera kandidater för större gruppbefattningar med hjälp av en global standard. Alla positioner på en viss nivå och därutöver anses vara "ledande" och koncernens divisioner övervakar både nuvarande seniora chefer och kandidater som kan efterträda. Dessutom har företaget etablerat en kommitté, som ett forum där man på ett objektivt, transparent och öppet sätt debatterar och diskuterar karriärsutveckling och befordran av kandidater till ledande befattningar.

Läs mer:

Hälsa och säkerhet på arbetet

En förbättrad styrning av hälsa och säkerhet på jobbet för en tryggare och säkrare arbetsplats och ökat välbefinnande för alla företagets anställda.

En av de viktigaste utmaningarna för en arbetsgivare, är att skapa en säker och bekväm arbetsplats, samt att ta ansvar för de anställdas fysiska och mentala hälsa.

Syftet med Panasonic-gruppens engagemang i de anställdas hälsa och säkerhet på jobbet är att erbjuda en trygg arbetsplats. Genom de mest avancerade förebilderna bidrar det till de anställdas välbefinnande och därigenom utvecklingen av vår verksamhet. Dessutom har gruppen grundat ett regelverk som omfattar hälsan och säkerheten även för de underleveratörer som har anställda som arbetar heltid på någon av Panasonics anläggningar.

För att driva arbetet kring hälso- och säkerhetsfrågorna vidare - och för att löpande förbättra dem - har Panasonic implementerat ett hälso- och säkerhetssystem på nästan alla sina tillverkningsanläggningar runt om i världen. De lokala företagssystemen består först och främst av Panasonics system för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Systemet följer OHSAS18001-standard och har kompletterats med företagets egna unika perspektiv. På begäran av våra kunder har Panasonic sett till att certifiera sina anläggningar enligt OHSAS18001.

Med hjälp av detta system ger Panasonic alla anställda klara roller och ansvarsområden och främjar engagemanget i hälso- och säkerhetsrelaterade aktiviteter. Systemet omfattar också återkommande utvärderingar som görs av direktörerna på respektive anläggning och ger företaget möjlighet till nödvändig uppföljning. Panasonic genomför med jämna mellanrum - minst en gång per år - riskbedömningar för att avslöja och åtgärda om en arbetsplats fortfarande utgör en risk för arbetsskada eller sjukdom, oberoende av hur allvarlig den är. När en arbetsplatsolycka ägt rum inom företaget delar Panasonic med sig all information på internsidan så att lämpliga mått och steg kan tas för att förhindra liknande händelser på andra anläggningar.

Panasonic-gruppens personal med ansvar för hälsa och säkerhet deltar i ett årligt forum där de lär av erfarenheter från olika affärsanläggningar, går på föreläsningar med externa instruktörer och engagerar sig i olika typer av övningar för att öka sin kunskap och omsätta den i praktiken när de kommer tillbaka till sin egen anläggning.

Läs mer:

Ansvarsfullt materialflöde

Vi strävar efter en hållbar försörjningskedja genom ansvarstagande
upphandling i samarbete med våra underleverantörer.

Upphandling av råmaterial och komponenter är idag en viktig del av ett tillverkande företags många aktiviteter. Panasonic arbetar för att aktörerna inom kedjan tar ett samhällsansvar, som exempelvis respekten för mänskliga rättigheter och för miljön.

Att leverera överlägsen kvalitet och teknik är inte längre tillräckligt. Utöver detta strävar vi efter att alltid samarbeta med leverantörer som tar eget samhällsansvar inom fem olika områden: ren upphandling, grön upphandling, enlighet med lagar och sociala normer, informationssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga regler samt hälsa och säkerhet.

För att säkerställa att de anställda som är inblandade i upphandlingar är medvetna om och förstår vad CSR står för, har vi skapat ett internt regelverk och manualer kring CSR-upphandling. Vi sprider också ut nödvändig information i tryckt och digital form och genomför övningar.

I mars 2016 utfärdade Panasonic Group de CSR-krav som vi skapat för att visa vilket förhållningssätt kring CSR-upphandling som vi vill att våra leverantörer anammar. De bygger på internationell standard och branschens egna standards och vi kallar dem Panasonic Supply Chain CSR Promotion Guidelines ("Procurement Guidelines").

Våra "Procurement Guidelines" har översatts till japanska, engelska, kinesiska, thailändska, vietnamesiska och indonesiska och vi arbetar med att sprida dem via e-mail till alla våra leverantörer och säkerställer sedan att de tagit emot informationen. Vi har också lagt upp den på vår hemsida.

Vi har även CSR-möten med våra leverantörer i Kina och Sydostasien. I Kina har runt 400 leverantörer deltagit. I Sydostasien och Indien har vi träffat omkring 3000.

För mer detaljer om våra upphandlingsaktiviteter, gå in på "For Suppliers".

Relaterade länkar

Vi strävar efter att tillämpa OECD's riktlinjer för ansvarsfulla materialflöden av mineraler från konfliktdrabbade och högriskområden. Detta gäller så kallade "konfliktmineraler" och råvaror som hanteras av organisationer som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter, miljöförstöring, korruption och andra oetiska gärningar i konfliktområden.

Genom vårt arbete och tillsammans med våra leverantörer strävar vi efter att skapa ett hållbart materialflöde.

Läs mer:

Relationer med samhället

Panasonic strävar efter att hantera sociala utmaningar genom företagets medborgaransvar i samverkan med affärsverksamheten.

Panasonic strävar efter att bidra till att lösa samhällsproblemen, skapa ett bättre liv och sprida glädje runt om i världen. Företaget vill också påverka samhällsutvecklingem både genom affärsverksamhet och samhällsaktiviteter, allt enligt företagets devis "A Better Life, A Better World."

Av de stora världsproblemen idag är den växande fattigdomen runt om i världen särskilt allvarlig, oavsett om det gäller utvecklade länder eller utvecklings- och tillväxtländerna. Hållbara utvecklingsmål antogs av de Förenta Nationerna 2015 som en handlingsplan för mänskligheten, jorden och välståndet. Av de 17 målen och 169 delmål som ingår i handlingsplanen, hamnar fattigdomen högst upp på listan.

Konosuke Matsushita, grundaren av Panasonic, såg fattigdomen som något ont och ansåg att affärsverksamhetens yttersta syfte var att få ett slut på den. Medan levnadsstandarden med åren har förbättrats för många och delar av fattigdomen har kunnat eliminerats, finns det fortfarande många nationer och områden som lämnats utanför välståndet. Klyftorna också mellan de utvecklade länderna har ökat.

Mot bakgrund av detta vill Panasonic bidra till att lösa de sociala frågorna och bygga ett hållbart globalt samhälle genom företagets samhällsaktiviteter som omfattar mänsklig utveckling, nya möjligheter och ömsesidig förståelse. Företaget hoppas att göra det i samarbete med alla sina intressenter, samtidigt som man på bästa sätt använder sina produkter, sitt tekniska kunnande och de resurser som växer fram genom tillverkningsprocessen.

Läs mer: