Znižovanie emisií CO2

Spoločnosť Panasonic znižuje emisie CO2 prostredníctvom rôznych druhov úsilia
vrátane produktov, činností vo výrobe, logistiky a v kanceláriách.

Globálne otepľovanie je teraz naliehavý problém, ktorému my, ľudia, čelíme. Spoločnosť Panasonic pracuje na znižovaní CO2, o ktorom sa tvrdí, že spôsobuje globálne otepľovanie, a to prostredníctvom aspektov „produktov“ aj „počas výroby“. Keďže elektrické produkty spotrebovávajú viac energie počas používania ako počas výroby, spoločnosť Panasonic pracuje predovšetkým na všeobecnom znížení emisií CO2 prostredníctvom štyroch koncepcií: „šetrenie energiou“, „vytváranie energie“, „ukladanie energie“ a „spravovanie energie“.

Jedným typickým príkladom takéhoto vývoja produktov šetriacich energiou je ECONAVI. Je to funkcia, ktorá využíva technológie snímačov na identifikáciu nehospodárnej spotreby energie a automaticky šetrí elektrinou. Produkty na vytváranie energie zahŕňajú systémy na fotovoltaickú výrobu energie a kogeneračné systémy palivových článkov do domácnosti a produkty na ukladanie energie ako napríklad lítium-iónové batérie. Ako produkty na správu energie sme vyvinuli a uviedli na trh systém Energy Creation-Storage Linked System, ktorý umožňuje inteligentné využívanie elektriny prepojením fotovoltaického generátora elektrickej energie s batériami na ukladanie a inteligentný systém na správu energie v domácnosti Smart HEMS (Home Energy Management System).

V prípade činností „počas výroby“ sa venujeme činnostiam zelenej továrne, ktoré sú zamerané na zníženie nášho vplyvu na životné prostredie čo najbližšie k nulovému vplyvu, ako je to možné, vo všetkých továrňach spoločnosti Panasonic na celom svete. V rámci týchto činností sme zaviedli systémy na správu energie v približne 300 továrňach na celom svete a znižujeme spotrebu energie prostredníctvom vizualizácie podmienok využitia energie a výsledkov opatrení na znižovanie spotreby.

Okrem týchto opatrení tiež prísne presadzujeme znižovanie CO2 prostredníctvom rôznych činností v oblasti logistiky a v kanceláriách spoločne s našimi partnermi.

Znížime emisie CO2 prostredníctvom výrobných činností a produktov/služieb.

Recyklácia zdrojov

Spoločnosť Panasonic prispieva k udržateľnej spoločnosti prostredníctvom výroby zameranej na recykláciu,
aby sme ušetrili obmedzené zdroje pre budúcnosť

Vďaka rýchlemu hospodárskemu rastu šíriacemu sa po celom svete záležitosti súvisiace so zdrojmi priťahujú čoraz väčšiu pozornosť a obavy spoločnosti. Obstarávanie nových zdrojov a materiálov nemá vplyv iba na naše globálne životné prostredie, môže však tiež spôsobiť vyčerpanie nerastných zdrojov a prudké zvýšenie cien materiálu.

Keďže máme zodpovednosť ako výrobná spoločnosť, pracujeme na rôznych iniciatívach na čo najväčšie zníženie používaných nových materiálov. Jednou takouto iniciatívou je používanie recyklovaných zdrojov na základe koncepcie „Z produktu na produkt“. Plasty berieme z produktov, ako sú televízory, chladničky, klimatizácie a práčky/sušičky na konci ich životného cyklu, a recyklujeme ich na materiály, ktoré sa použijú v rôznych domácich spotrebičoch. Okrem toho sa recyklované kovy používajú ako materiál na kryty a plášte produktov.

Okrem týchto činností sa snažíme dosiahnuť nulové odpadové emisie redukovaním koncového odpadu na absolútne minimum. Napríklad v Singapure sme piesok používaný ako jadro pri výrobe komponentov krytov pre kompresory používané v chladničkách konvenčne likvidovali tak, že sme ho posielali na skládky odpadu. Namiesto toho teraz však piesok upravujeme a triedime, aby ho bolo možné znova použiť ako piesok pre jadrá v procese výroby alebo aby ho mohli použiť ako stavebný materiál externé spoločnosti. Viedlo to k výraznému zníženiu množstva odpadu a odpadu generujúceho príjmy, nákladov na obstarávanie materiálu a nákladov na likvidáciu odpadového piesku.

Budeme prispievať k vytváraniu lepších životných štandardov a udržateľnej spoločnosti prostredníctvom pokračujúceho presadzovania výroby zameranej na recykláciu.

Budeme pracovať na efektívnom využívaní zdrojov prevádzkovaním výroby zameranej na recykláciu.

Opatrné používanie obmedzených vodných zdrojov

Spoločnosť Panasonic pracuje na vývoji produktov šetriacich vodou,
ako aj na ochrane vodných zdrojov pri výrobných činnostiach

Deväťdesiatosem percent vody na Zemi je morská voda. Zo zvyšných 2 % sladkej vody a s výnimkou ľadovcov a iných nedostupných vodných zdrojov je množstvo vody dostupné v jazerách, riekach a plytkých podzemných vodných zdrojoch menej ako iba 0,01 %. Podľa správy Globálne riziká zverejnenej Svetovým ekonomickým fórom v januári 2015 je vodná kríza uvedená ako najvyššie riziko s najväčším globálnym dopadom.

V takejto situácii s cieľom zabezpečiť vodu v domácnostiach, priemysle a poľnohospodárstve potrebnú na vytvorenie a udržanie bohatého životného prostredia spoločnosť Panasonic podniká opatrenia na šetrenie vodných zdrojov v samotných produktoch aj pri výrobných činnostiach. Podrobnou analýzou využívania vody v našich produktoch sme vyvinuli funkcie, ktoré umožňujú výraznú úsporu vody optimálnym využívaním vody prostredníctvom zlepšenia riadenia toku vody a cyklického používania. Takéto produkty zahŕňajú práčky/sušičky, umývačky riadu, toalety s teplou vodou a ploché digestory s funkciou čistenia.

V našich výrobných procesoch pracujeme na znížení dopadu na životné prostredie používaním menšieho objemu novej vody a vypúšťaním menšieho objemu odpadovej vody prostredníctvom rekuperácie a recyklácie odpadovej vody. Ako jeden príklad továreň Nishikinohama Factory spoločnosti Panasonic Corporation Eco Solutions Company, ktorá vyrába solárne panely, opakovane používa vypustenú odpadovú vodu pri vytváraní čistej vody filtrovaním nečistôt z odpadovej vody pomocou inej čističky vody.

Budeme šetriť vodné zdroje prostredníctvom efektívneho používania vody a prevencie znečistenia.

Znižovanie vplyvu chemických látok

Spoločnosť Panasonic spravuje chemické látky prostredníctvom dodávateľského reťazca,
aby chránila zákazníkov a životné prostredie.

Vďaka svojmu využitiu v domácich spotrebičoch a iných produktoch v domácnosti chemické látky mnohými spôsobmi podporujú náš bohatý a pohodlný životný štýl. Súčasne, keďže niektoré chemické látky majú škodlivý účinok na ľudí a životné prostredie, je však dôležité spravovať chemické látky od štádií vývoja a výroby produktu a brať do úvahy vplyvy na ľudské zdravie a na životné prostredie počas používania zákazníkom, ako aj po likvidácií.

Na základe tohto poznania spoločnosť Panasonic dodržiava relevantné zákony a právne predpisy jednotlivých krajín a vykonáva podnikateľské činnosti v zmysle svojich základných zásad znižovania dopadu chemických látok v rámci celého životného cyklu produktu – od obstarania materiálu cez výrobu, používanie zákazníkom a likvidáciu.

Spoločnosť Panasonic pracuje na identifikácii chemických látok v produktoch. Vyhodnocovaním vplyvu na ľudí a životné prostredie a dobrovoľným ukončením používania chemických látok v prípade, že predstavujú možné riziko, sa spoločnosť Panasonic snaží poskytovať bezpečné produkty.

Okrem toho s cieľom zabrániť znečisteniu vzduchu, vody a pôdy v oblasti svojich tovární, ako aj s cieľom predchádzať negatívnym dopadom na obyvateľov v ich susedstve spoločnosť Panasonic pracuje na znižovaní množstva chemických látok používaných v továrňach formou zlepšovania výrobných postupov.

Znížime vplyv chemických látok na ľudské zdravie a na životné prostredie.

Ochrana biodiverzity

Spoločnosť Panasonic pracuje na ochrane biodiverzity v troch hlavných oblastiach:
produkty, obstarávanie a využívanie pôdy.

Naše sociálne činnosti sú založené na prirodzenom bohatstve (službách ekosystému) vrátane pôdy, vzduchu, vody, rastlín a zvierat. Príroda je vybudovaná na krehkej rovnováhe života a je nevyhnutné chrániť biologickú diverzitu, aby sme tieto dary mohli odovzdať nasledujúcej generácii.

Spoločnosť Panasonic sa zaviazala správne porozumieť dopadu svojich podnikateľských činností na biodiverzitu, ako aj prispievať k jej ochrane. Konkrétne spoločnosť Panasonic presadzuje iniciatívy v nasledujúcich troch hlavných oblastiach. (1) Produkty: Zvýšiť počet produktov, ktoré prispievajú k ochrane biodiverzity. (2) Obstarávanie: Presadzovanie ekologického obstarávania dreva s cieľom dosiahnuť udržateľné využívanie lesných zdrojov. (3) Využívanie pôdy: Využívať zelené oblasti v obchodných divíziách na prispenie k ochrane biodiverzity.

V oblasti produktov bol v spolupráci s medzinárodnou mimovládnou organizáciou vybudovaný systém na objektívne vyhodnocovanie príspevku produktov k biodiverzite a aplikuje sa pri výrobe produktov v spoločnosti Panasonic.

Do našich akreditačných kritérií Zelený produkt boli tiež pridané body súvisiace s biodiverzitou a dobrovoľne vyhodnocujeme vzťah medzi materiálmi, funkciami a biodiverzitou.

V oblasti obstarávania spoločnosť Panasonic rozsiahlo konzultovala s organizáciou World Wide Fund for Nature (WWF) Japan, sformulovala Smernice skupiny Panasonic Group pre ekologické obstarávanie dreva a presadzuje obstarávanie materiálu s ohľadom na biodiverzitu.

V oblasti využívania pôdy bola vyhodnotená biodiverzita zelených oblastí v miestach podnikania spoločnosti Panasonic, aby sme vyvinuli mechanizmy, ktoré nielen chránia vzácne miestne rastliny a živočíchy, ale poskytujú miestnej divokej zveri organické spojenie s priestorom na život a rozmnožovanie.

Spoločnosť Panasonic bude naďalej spolupracovať s miestnymi vládami, ekologickými neziskovými organizáciami a špecializovanými organizáciami na ochrane biodiverzity.

Podrobné informácie nájdete na stránke Environmentálne aktivity:

Na biodiverzitu budeme brať ohľad a budeme ju chrániť.