Zvyšovanie úrovní kvality a zaručovanie bezpečnosti produktov

Spoločnosť Panasonic považuje bezpečnosť produktov za svoju prioritu
a vyrába produkty, ktoré skutočne slúžia zákazníkovi

V spoločnosti Panasonic kladieme veľký dôraz na kvalitu produktov a usilujeme sa vytvárať bezpečné a spoľahlivé produkty, ktoré môžu naši zákazníci na celom svete používať bez ohľadu na situáciu.

Na zaručenie tohto cieľa Zásady kvality spoločnosti Panasonic uvádzajú, že spoločnosť bude „skutočne slúžiť zákazníkom tak, že im bude poskytovať produkty a služby, ktoré neprestajne spĺňajú a uspokojujú potreby zákazníkov a spoločnosti“. Spoločnosť Panasonic tiež zaručuje, prostredníctvom samostatne definovaných základných zásad bezpečnosti produktov, že ideály záruky kvality a bezpečnosti produktov sú dôsledne dodržiavané v rámci celej skupiny Panasonic Group.

S cieľom zaviesť tieto zásady do praxe každá spoločnosť implementovala systémy na uskutočňovanie svojho podnikania s nezávislou zodpovednosťou a samoreguláciou pod dohľadom hlavného manažéra kvality. Navyše k tomu spoločnosť Panasonic pravidelne usporadúva „stretnutia zamerané na stratégiu kvality“ a „stretnutia manažérov kvality“. Tieto stretnutia zlepšujú spoluprácu v rámci skupiny a presadzujú snahy na zlepšovanie kvality.

S cieľom implementovať výrobu, ktorej najvyššou prioritou je bezpečnosť produktov, spoločnosť Panasonic v roku 2012 reorganizovala svoj celoskupinový Výbor pre všeobecnú bezpečnosť produktov a vytvorila Pracovnú skupinu bezpečnostnej technológie a Pracovnú skupinu bezpečnostných štandardov pod jeho záštitou. Vďaka týmto pracovným skupinám spoločnosť navrhla pevne zavedené bezpečnostné technológie a vyvinula ukotvené štandardy bezpečnosti produktov, výsledkom čoho bol lepší a konzistentnejší systém. Z dôvodu rastúcej potreby bezpečnostných prvkov a funkcií v automobiloch, robotoch a iných produktoch spoločnosť Panasonic presadzuje získavanie certifikátov bezpečnostných noriem prostredníctvom vnútroskupinových partnerstiev, aby zaručila bezpečnosť týchto kategórií produktov.

Vo vysokonepravdepodobnom prípade, že dôjde k nehode súvisiacej s produktom, spoločnosť Panasonic okamžite overí fakty súvisiace s nehodou, analyzuje príčiny a vykoná testy. Ak spoločnosť zistí, že nehoda súvisiaca s produktom je vážna, podrobné informácie sú rýchlo a presne nahlásené vedeniu spoločnosti a príslušným orgánom štátnej správy. Súčasne s cieľom zaručiť bezpečnosť svojich zákazníkov skupina Panasonic Group koná ako celok, aby podnikla všetky potrebné opatrenia.

Viac informácií:

Vzťahy so zákazníkmi

Našim zákazníkom poskytujeme dôveru, pokoj mysle a spokojnosť na základe našej filozofie „skutočnej služby“

Filozofiou riadenia spoločnosti Panasonic je prispievať spoločnosti prostredníctvom svojich produktov a služieb, pričom zákazník je vždy na prvom mieste. Na základe tejto filozofie sa spoločnosť usiluje zlepšovať spokojnosť zákazníkov a ponúka produkty, riešenia a služby, ktoré obohacujú životy ľudí na celom svete.

Pri poskytovaní opráv, servisu a podpory zákazníkom prostredníctvom svojej globálnej servisnej siete sa spoločnosť Panasonic usiluje o úprimnosť, presnosť a rýchlosť a koná s pokorou a vďačnosťou. Základom toho je princíp „skutočnej služby“, ktorý zakladateľ spoločnosti odkázal vo svojich slovách. Preto je základným postojom spoločnosti poskytovať zákazníkom dôveru, pokoj mysle a spokojnosť.

Okrem toho spoločnosť Panasonic zaviedla súpravu Základných pravidiel odpovedania zákazníkom (spĺňajúcich normu ISO 10002) na vhodnú reakciu v rámci celej skupiny na otázky, požiadavky a sťažnosti zákazníkov. Implementovali sme systémy riadenia spĺňajúce normy ISO založené na Základných pravidlách odpovedania zákazníkom a prispôsobené právnym systémom jednotlivých krajín alebo oblastí.

Na činnosti zamerané na spokojnosť zákazníkov dohliada výkonný riaditeľ spoločnosti Panasonic a tieto činnosti sú implementované v spolupráci medzi ústredím a ostatnými dcérskymi spoločnosťami. Oddelenia spokojnosti zákazníkov predajných spoločností spoločnosti Panasonic na celom svete zhromažďujú miestne informácie súvisiace so službami a kvalitou, ako aj požiadavky zákazníkov atď. Tieto informácie slúžia na zaručenie kvality a bezpečnosti produktov a na pomoc s vývojom produktov, ktoré spĺňajú potreby zákazníkov na jednotlivých trhoch.

Zamestnanci oddelenia spokojnosti zákazníkov v Japonsku zdieľajú vedomosti a skúsenosti, ktoré zhromaždili, a snažia sa poskytovať lepšie služby zákazníkom.

Spoločnosť Panasonic využíva rôzne metódy analýzy „hlasu zákazníkov“ a využíva výsledky svojich analýz – prostredníctvom koordinácie medzi svojimi oddeleniami plánovania produktov, dizajnu, konštrukcie a kvality na jednej strane a svojím marketingovým oddelením a oddelením predaja na strane druhej – na zlepšenie vývoja produktov, funkčnosti, kvality, návodov na používanie, inovácií katalógov a marketingu.

Spoločnosť Panasonic považuje svoje činnosti zamerané na hlas zákazníkov za praktickú implementáciu svojej filozofie riadenia na zlepšenie spokojnosti zákazníkov. Spoločnosť povzbudzuje všetkých zamestnancov, aby venovali pozornosť hlasom zákazníkov spoločnosti pri všetkej svojej práci.

Viac informácií:

Informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Zameriavame sa na opatrenia na zaručenie informačnej bezpečnosti, aby sme predišli poškodeniu našich zákazníkov, obchodných partnerov a iných osôb.

Spoločnosť Panasonic si je dobre vedomá dôležitosti ochrany osobných údajov a iných informácií, ktoré jej boli zverené zákazníkmi. Spoločnosť vytvorila systém na správu informačnej bezpečnosti a snaží sa spravovať informácie primerane pre celú skupinu prostredníctvom zavedenia a presadzovania globálnych pravidiel a predpisov.

Spoločnosť Panasonic sa snaží zvyšovať úroveň poznatkov a povedomia všetkých zamestnancov a umožňovať im správne spracovávať informácie prostredníctvom školení. Patrí sem aj školenie o nových formách rizika pre všetkých zamestnancov skupiny, pre zamestnancov podľa ich pozície v organizácii a pre tých, ktorí spracovávajú osobné údaje a iné informácie zverené spoločnosti Panasonic.

Vzhľadom na očakávaný rast svojho podnikania v oblasti internetu vecí podniká spoločnosť Panasonic iniciatívy týkajúce sa zodpovednosti voči komunite. Údaje spravuje spôsobom chrániacim súkromie pre prípad, že bude čoraz viac zaobchádzať s osobnými údajmi, napríklad s denníkmi zo života ľudí.

Viac informácií:

Zodpovedná publicita a reklama

Zvyšovanie hodnoty značky Panasonic
prostredníctvom rozšírenia čestnej a presnej firemnej komunikácie

V posledných rokoch na celom svete prebehla vlna korporátnych škandálov a oči spoločnosti sa otočili na veľké firmy s čoraz tvrdším pohľadom. Spoločnosť začala rázne spytovať korporátnu kontrolu, spoločenskú zodpovednosť firmy, postoje veľkých firiem a samotný spôsob riadenia podnikov vo všeobecnosti. V reakcii na to sa firemná komunikácia stáva čoraz dôležitejšou.

Obchodný poriadok spoločnosti Panasonic určuje nasledujúce zásady našej základnej komunikácie ako korporácie.
(1) Komunikácia
Prostredníctvom našej firemnej komunikácie zahŕňajúcej naše činnosti v oblasti vzťahov s verejnosťou a reklamy budeme poskytovať čestné a presné informácie o našich základných zásadách podnikania, ako aj o našich produktoch, službách a technológiách, s cieľom lepšie informovať našich zákazníkov a iné zainteresované strany, a tak zvyšovať hodnotu našich značiek. Súčasne budeme neustále počúvať verejnosť a venovať jej pozornosť, aby sme sa od nej učili a zohľadnili jej názory v našich podnikateľských, marketingových a predajných činnostiach.
(2) Čestný obsah a vyjadrenia
Nebudeme robiť vyhlásenia, ktoré sú klamlivé, zavádzajúce, podvodné alebo nečestné. Naše reklamy nebudú hanlivé ani politickej alebo náboženskej povahy.
(3) Kreativita a inovácia
Budeme sa usilovať rozvíjať našu kreativitu aj inovatívnosť v rámci našich činností súvisiacich s firemnou komunikáciou a budeme vštepovať zákazníkom, že môžu našim značkám dôverovať.

Viac informácií:

Čestné prevádzkové postupy

V súlade s právnymi predpismi a našou vlastnou firemnou filozofiou
sa usilujeme postupne zlepšovať spoločenské normy, aby sme presadzovali čestné praktiky podnikania

Ako sa firemná činnosť rozširuje globálne, s určitou frekvenciou dochádza k nevhodným postupom a to nielen z dôvodu úmyselného nečestného alebo nezákonného konania, ale aj z dôvodu nedostatku uvedomenia a porozumenia. V spoločnosti Panasonic veríme, že dodržiavanie právnych predpisov, nariadení a našej vlastnej firemnej filozofie pri všetkých našich podnikateľských činnostiach je nevyhnutným základom nášho podnikania. Snažíme sa ho dosiahnuť dodržiavaním týchto pravidiel s cieľom presadzovať čestné prevádzkové postupy vo všetkých krajinách a oblastiach sveta a vytvárať udržateľnú spoločnosť. Toto je „Obchodný poriadok spoločnosti Panasonic“, ktorý zahŕňa požiadavky Smerníc OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) pre nadnárodné spoločnosti a iné normy.

V rámci dodržiavania nášho vlastného Obchodného poriadku máme globálnu sieť právnych oddelení, riaditeľov a riadiacich pracovníkov zodpovedných za zaručenie dodržiavania Obchodného poriadku, ako aj manažérov zodpovedných za kontrolu exportu a iné osoby zodpovedné za dohľad nad ďalšími funkciami v našich spoločnostiach, obchodných divíziách a regionálnych sídlach mimo Japonska.

Každý rok máme september označený ako „Mesiac povedomia o dodržiavaní právnych predpisov“ príznačný naším snažením posilniť naše uvedomenie si potreby dodržiavať etické a zákonné požiadavky. Počas tohto mesiaca usporadúvame „Štúdiu dodržiavania právnych predpisov“, aby sme skontrolovali úroveň rozšírenia povedomia o dodržiavaní právnych predpisov medzi našimi zamestnancami na celom svete. Okrem toho tiež uskutočňujeme každoročnú kontrolu stavu dodržiavania a uplatňovania „Obchodného poriadku spoločnosti Panasonic“ v praxi na všetkých našich miestach podnikania na celom svete.

Navyše, aby sme predchádzali nevhodným postupom a dosiahli rýchle vyriešenie problémov, vytvorili sme horúce linky pre ľudí, ktorí chcú upozorniť na problémy, v našich domácich a zahraničných miestach podnikania a pre našich obchodných partnerov.

Prostredníctvom týchto snáh lepšie porozumieme problémom a potom môžeme podniknúť kroky na nápravu na úrovni miesta podnikania. Tieto riešenia budeme tiež zhromažďovať zjednoteným, vyčerpávajúcim spôsobom na úrovni Kancelárie vedúceho skupiny a potom ich premietneme do celopodnikových opatrení založených na sociálnych podmienkach. V súčasnosti sú našimi prioritnými témami „predchádzanie kartelom“ a „predchádzanie úplatkárstvu vládnych úradníkov“.

Viac informácií:

Rešpektovanie ľudských práv

Spoločnosť Panasonic definovala konkrétnu súpravu zásad súvisiacich s ľudskými právami
a vytvorila systém správy na dodržiavanie zásad

Rešpektovanie ľudských práv je základné pravidlo medzinárodného spoločenstva a rešpektovanie práv zákazníkov aj zamestnancov je dôležité hľadisko pre spoločnosť, ktorej podnikanie sa rozšírilo do celého sveta.

Spoločnosť Panasonic vo svojom Obchodnom poriadku výslovne uvádza, že „musíme rešpektovať ľudské práva a robiť maximum, čo je v našich silách, aby sme pochopili, uznali a rešpektovali rôzne kultúry, náboženstvá, spôsoby uvažovania, zákony a predpisy ľudí v rôznych krajinách a oblastiach, v ktorých podnikáme“. Spoločnosť Panasonic podporuje základné princípy Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizácie Spojených národov, Deklarácie Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci a Smerníc OECD pre nadnárodné spoločnosti a väčšina princípov začlenených v týchto deklaráciách a smerniciach bola prijatá do Obchodného poriadku spoločnosti Panasonic. Okrem toho spoločnosť Panasonic zahŕňa myšlienky súvisiace s globálnymi ľudskými právami do svojho riadenia. Zahŕňa to odkaz na Zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, ktoré prijala Rada OSN pre ľudské práva v júni 2011.

Vo fiškálnom roku 2015 spoločnosť Panasonic vydala „Globálne zásady ochrany ľudských práv a práv pri práci“ a implementovala systém riadenia na dodržiavanie týchto zásad. Tento systém zahŕňa príručku vysvetľujúcu postupy správneho vyhodnocovania rizika a dopadu na ľudské práva, vykonávania sebahodnotiacich kontrol na identifikáciu rizík, nápravy identifikovaných rizík a nepretržité zlepšovanie a iné aspekty. Od fiškálneho roku 2016 spoločnosť Panasonic postupne zavedie tento systém na pracoviská na celom svete.

Hlavný výkonný riaditeľ je vedúci pracovník zodpovedný za presadzovanie iniciatív na ochranu ľudských práv. Oddelenia, ktoré nesú zodpovednosť, sú Oddelenie ľudských zdrojov a pracovnoprávnych vzťahov vytvorené v sídle spoločnosti Panasonic, ako aj oddelenia ľudských zdrojov vytvorené vo všetkých obchodných divíziách. Okrem toho bola pri každej spoločnosti a obchodnej divízii vytvorená poradná sekcia v snahe poskytnúť zamestnancom miesto, kde môžu hovoriť o svojich obavách súvisiacich so sexuálnym obťažovaním, obťažovaním vyplývajúcim z rozdielu v postavení a moci a širokej škále ďalších tém súvisiacich s ľudskými právami. Okrem toho sú zakázané všetky formy diskriminácie, aby sa chránili práva zamestnancov, a zásady tiež okrem mnohých iných aspektov zahŕňajú body súvisiace s riadením pracovného času a miezd.

Okrem snáh uskutočňovaných v spolupráci so svojimi zamestnancami spoločnosť Panasonic bude spolupracovať so svojimi dodávateľmi na celom svete, aby sa dosiahlo rešpektovanie ľudských práv a správny výklad zákonov a postupov v oblasti práv pri práci v rôznych krajinách.

Viac informácií:

Rozvoj ľudských zdrojov a presadzovanie rôznorodosti

Presadzovanie činností rozvoja ľudských zdrojov a rôznorodosti,
pri ktorých všetci jednotliví zamestnanci môžu naplno využiť svoj talent bez ohľadu na vek, rod alebo národnosť a štátnu príslušnosť

Podnikanie spoločnosti Panasonic sa rozrastá a je nevyhnutné vytvoriť organizačnú kultúru zameranú na rozvoj ľudských zdrojov, v rámci ktorého môžu jednotliví zamestnanci naplno uplatniť svoj vlastný talent, aby ďalej rozvíjali spoločnosť.
Preto spoločnosť Panasonic považuje presadzovanie rôznorodosti za kľúčovú súčasť svojej obchodnej stratégie, a preto poskytuje širokú škálu príležitostí každému, kto má schopnosti a ambície a kto sa aktívne usiluje vytvárať prostredie priaznivé pre prácu.
Vo fiškálnom roku 2011 spoločnosť Panasonic transformovala toto myslenie do Globálnych zásad rôznorodosti. Odvtedy boli tieto zásady zavedené do praxe globálne.

Globálne zásady rôznorodosti

Skupina Panasonic Group je dnes jednou z popredných obchodných skupín, ktorá ponúka širokú škálu produktov v oblastiach elektroniky súvisiacich s našimi každodennými životmi. S cieľom prispieť k rozvoju spoločnosti a obohatiť životy ľudí prostredníctvom výroby každý zamestnanec hrá vedúcu úlohu vo svojej práci a pri propagácii podnikateľských aktivít spoločnosti Panasonic.
Spoločnosť Panasonic je skupina ľudí s rôznym regionálnym, kultúrnym a historickým pozadím, ktorí majú rozličné schopnosti a charakteristiky z hľadiska jednotlivých faktorov vrátane pohlavia, veku, rasy, vyznania, náboženstva, národnosti, sexuálnej orientácie a rodovej identity. Každý človek má rôzne nápady a zdieľaním týchto nápadov naprieč krajinami a odvetviami podnikania dokážeme vytvárať inovatívnejšie hodnoty. Preto bude Panasonic naďalej skupinou, ktorá vždy bude zhromažďovať vedomosti a povzbudzovať inovácie prostredníctvom zainteresovaného snaženia všetkých zamestnancov. Máme veľkú nádej, že využitím našich rôznorodých spôsobov uvažovania a pohľadov dokážeme našim zákazníkom poskytovať produkty a služby ako nikto iný na svete.
Na dosiahnutie tohto cieľa je dôležité poskytnúť šancu na úspech motivovaným ľuďom zo všetkých krajín a oblastí bez ohľadu na ich rod, národnosť alebo akékoľvek iné príznaky. Rozšírili sme naše činnosti v oblasti rôznorodosti, aby sme čo najlepšie využili individualitu a schopnosti každého z našich zamestnancov a podporili ich úspech v skupine na globálnom základe. Naďalej budeme pokračovať v zdolávaní výzvy stať sa „číslom 1 v činnostiach na presadzovanie rôznorodosti v každej krajine a oblasti“.

V prípade výberu kandidátov do manažmentu a rozvoja manažérskych ľudských zdrojov spoločnosť Panasonic zjednotila svoje štandardy, systémy, procesy a informačné technológie na globálnom základe. Spoločnosť objavuje a vychováva najvhodnejších kandidátov bez ohľadu na vek, rod alebo národnosť a vyvíja úsilie v oblasti plánovaného rozvoja kariéry a povyšovania svojich zamestnancov.

Spoločnosť Panasonic zaviedla kvantitatívne mechanizmy na vyhodnocovanie kandidátov na dôležité pozície v rámci skupiny, ktoré využívajú spoločný globálny štandard. Všetky pozície určitej úrovne alebo vyššie sú považované za „manažérske“ a korporačná divízia má dohľad nad aktuálnymi vyššími riadiacimi pracovníkmi aj nástupcami. Okrem toho spoločnosť vytvorila „Výbor na riadenie talentov“ ako miesto na objektívnu, transparentnú a otvorenú diskusiu a zvažovanie rozvoja kariéry a povyšovania nástupcov na dôležité pozície.

Viac informácií:

Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci

Podpora riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na vytvorenie
pohodlného a bezpečného pracoviska a zabezpečenie prospechu všetkých zamestnancov

Jednou z najdôležitejších výziev pre spoločnosti je vytvorenie bezpečného a pohodlného pracoviska a udržiavanie telesného aj duševného zdravia svojich zamestnancov.

Cieľom riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci skupiny Panasonic Group je presadzovať pohodlné, bezpečné pracovisko prostredníctvom snáh založených na najpokročilejších najvhodnejších postupoch, čo prispeje k prospechu zamestnancov skupiny a rozvoju jej podnikania. Okrem toho skupina stanovila vo svojich predpisoch, že dôsledne zohľadní ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov subdodávateľov pracujúcich na plný úväzok v priestoroch spoločnosti Panasonic.

S cieľom udržať naše snahy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a nepretržite ich zlepšovať spoločnosť Panasonic globálne implementovala systém riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci takmer vo všetkých svojich výrobných zariadeniach. Systémy implementované na miestach podnikania spoločnosti pozostávajú primárne zo Systému riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci spoločnosti Panasonic, ktorý zahŕňa normu OHSAS18001 doplnenú o jedinečnú perspektívu spoločnosti. Na požiadanie zákazníka spoločnosť Panasonic tiež získava externú certifikáciu dodržiavania normy OHSAS18001 pre svoje prevádzky.

V rámci tohto systému spoločnosť Panasonic určuje všetkým zamestnancom jasné úlohy a zodpovednosť pri presadzovaní zapojenia sa do činností súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti. Systém tiež zahŕňa pravidelné kontroly zo strany riaditeľov podnikových prevádzok, čo umožňuje spoločnosti tieto činnosti podľa potreby revidovať. Spoločnosť Panasonic pravidelne, aspoň jedenkrát ročne, uskutočňuje vyhodnocovania rizík na odhalenie všetkých zostávajúcich rizík pracovných nehôd, úrazov alebo ochorení a na zníženie týchto rizík, čo robí rozhodným spôsobom podľa poradia závažnosti. Okrem toho, keď sa nehoda alebo úraz na pracovisku stane v rámci spoločnosti, spoločnosť Panasonic ju zdieľa ako prípadovú štúdiu prostredníctvom svojho podnikového intranetu, aby mohla implementovať kroky na zabránenie opakovaniu na všetkých svojich miestach podnikania.

Zamestnanci skupiny Panasonic Group zodpovední za ochranu zdravia a bezpečnosti sa zúčastňujú každoročného Fóra o zdraví zamestnancov, ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, kde sa spoločne učia z prípadových štúdií programov na rôznych miestach podnikania, zúčastňujú sa prednášok hosťujúcich školiteľov a venujú sa iným činnostiam na zlepšenie svojich vedomostí a na ich zavedenie do praxe na jednotlivých miestach podnikania.

Viac informácií:

Zodpovedný dodávateľský reťazec

Usilujeme sa vybudovať udržateľný dodávateľský reťazec prostredníctvom obstarávania založeného na spoločenskej zodpovednosti firiem
v spolupráci s našimi dodávateľmi

V dnešnom svete je obstarávanie surovín a súčastí dôležitou podnikateľskou činnosťou vo výrobe. Spoločnosť Panasonic trvá na tom, aby tieto činnosti rešpektovali určité spoločenské zodpovednosti, napríklad ľudské práva a ochranu životného prostredia.

Z tohto dôvodu dodávanie vynikajúcej kvality a technológií už viac nestačí. Nad rámec toho sa spoločnosť Panasonic usiluje zaručiť, že bude obchodovať iba s dodávateľmi, ktorí spĺňajú svoju spoločenskú zodpovednosť v piatich oblastiach: čisté obstarávanie, ekologické obstarávanie, dodržiavanie zákonov a spoločenských noriem, informačná bezpečnosť a rešpektovanie ľudských práv, práv pri práci a ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

S cieľom zaručiť, aby zamestnanci vykonávajúci činnosti súvisiace s obstarávaním lepšie rozumeli obstarávaniu založenému na spoločenskej zodpovednosti firiem a aby sme zvýšili ich povedomie o obstarávaní založenom na spoločenskej zodpovednosti firiem, vytvorili sme interné pravidlá a príručky o obstarávaní založenom na spoločenskej zodpovednosti firiem a rozšírili sme potrebné informácie prostredníctvom rozdávaných materiálov, nášho intranetu a školení.

V marci 2016 vydala skupina Panasonic Group požiadavky na spoločenskú zodpovednosť firiem, ktoré vytvorila s cieľom vyjadriť svoj postoj k obstarávaniu založenému na spoločenskej zodpovednosti firiem. Tieto požiadavky, ktoré by mali dodržiavať jej dodávatelia, sú známe ako Smernice na podporu spoločenskej zodpovednosti firiem pre dodávateľský reťazec spoločnosti Panasonic (ďalej len „smernice obstarávania“) a odkazujú na medzinárodné štandardy a štandardné prístupy v priemysle.

Tieto smernice obstarávania boli vytvorené v japončine, angličtine, čínštine, thajčine, vietnamčine a indonézčine. Okrem uverejnenia na našich webových stránkach sa snažíme distribuovať ich všetkým našim dodávateľom prostredníctvom e-mailu a zabezpečiť, že im to bude oznámené.

Máme tiež stretnutia dodávateľov rešpektujúcich spoločenskú zodpovednosť firiem v Číne a juhovýchodnej Ázii. V Číne sa zúčastnilo približne 400 dodávateľov a v juhovýchodnej Ázii a Indii 3 000 dodávateľov.

Podrobné informácie týkajúce sa našich obstarávacích činností nájdete v časti Pre dodávateľov.

Súvisiace prepojenia

Okrem toho v súvislosti s konfliktnými minerálmi, ktoré slúžia na financovanie organizácií konajúcich bez správneho ohľadu na ľudské práva, ničia životné prostredie, podporujú korupciu a inak konajú neeticky v oblastiach s prebiehajúcim konfliktom, usilujeme sa dodržiavať Smernicu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o hĺbkovej analýze pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastov z oblastí postihnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí.

Prostredníctvom týchto snáh sa v spolupráci s našimi dodávateľmi usilujeme vytvoriť udržateľné dodávateľské reťazce.

Viac informácií:

Vzťahy s komunitou

Spoločnosť Panasonic sa usiluje riešiť sociálne problémy prostredníctvom činností súvisiacich s korporátnym občianstvom a podnikateľských činností.

Spoločnosť Panasonic sa snaží prispieť k riešeniu spoločenských problémov, vytváraniu lepšieho života a šťastia vo svete a rozvoju spoločnosti prostredníctvom svojich podnikateľských činností, ako aj činností súvisiacich s korporátnym občianstvom, a to všetko pod značkou sloganu „A Better Life, A Better World“ (Lepší život, lepší svet).

Zo všetkých problémov dnešného sveta je závažná najmä rastúca chudoba, ktorej čelia ľudia na celom svete, či už v rozvinutých, alebo v rozvojových a rozvíjajúcich sa krajinách. Ciele trvalo udržateľného rozvoja boli prijaté OSN v roku 2015 ako akčný plán pre ľudstvo, Zem a prosperitu. Zo 17 dlhodobých a 169 krátkodobých cieľov zahrnutých do týchto dlhodobých cieľov je odstránenie chudoby na samom vrchole zoznamu.

Konosuke Matsushita, zakladateľ spoločnosti Panasonic, chápal chudobu ako zlo a myslel si, že účelom podnikania je skoncovať s ňou. Hoci sa životná úroveň mnohých zlepšila a chudoba v niektorých častiach sveta bola odstránená, existuje veľa národov a regiónov, ktoré boli z tohto bohatstva vynechané, a rozdiely v štandardoch dokonca aj medzi takzvanými rozvinutými krajinami sa zväčšili.

S ohľadom na túto situáciu chce spoločnosť Panasonic prispieť k riešeniu týchto sociálnych problémov a budovaniu trvalo udržateľnej globálnej spoločnosti prostredníctvom činností súvisiacich s korporátnym občianstvom, napríklad tých, ktoré zahŕňajú ľudský rozvoj, nové príležitosti a vzájomné porozumenie. Spoločnosť dúfa, že sa to bude diať v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami a že sa budú dobre využívať jej produkty a technológie, ako aj poznatky a zdroje zdokonalené prostredníctvom výroby.

Viac informácií: