ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-PXF35A ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម

F-PXF35A

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់
ប្រើបច្ចេកវិទ្យា
nanoe™ ដែលមិន
ផ្ដល់សំណើម

ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនៃម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់របស់ក្រុមហ៊ុន Panasonic អ្នកអាចរីករាយជាមួយមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅ ដែលផ្ដល់នូវផាសុកភាព និងសុខភាពល្អ
• បន្សុទ្ធខ្យល់ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™
• ចរន្តខ្យល់សាយភាយបែប 3D
• ផ្ទៃសាយភាយបាន៖ 26m² (283ft²)

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-PXF35A ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-PXF35A ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម
ផ្ទៃសាយភាយបាន៖
26m²
សេនស័រ៖
ក្លិន
បច្ចេកវិទ្យា nanoe™

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-PXF35A ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម