ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-VXK70AWS

F-VXK70AWS

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់
ECONAVI ប្រើបច្ចេក
វិទ្យា nanoe™
ដែលផ្ដល់សំណើម

ទទួលបាននូវសុខភាពល្អ និងផាសុកភាពជាមួយម៉ាស៊ីនបទ្សុទ្ធខ្យល់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ Panasonic
ល្អ! មុខងារបន្សុទ្ធខ្យល់ដោយបច្ចេកវិទ្យា
nanoe™ មុខងារផ្ដល់សំណើម កំណត់សម្គាល់ធូលី PM2.5 ចរន្ដខ្យល់សាយភាយបែប 3D និងតម្រងសមាសធាតុHEPA ។

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-VXK70AWS

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-VXK70AWS
ផ្ទៃសាយភាយបាន៖
52m² (560ft²)
សេនស័រ៖
ធូលី / ក្លិន / សំណើម / សកម្មភាពមនុស្ស / ពន្លឺ
ចំណុះធុងផ្ទុកទឹក៖
3.5L

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-VXK70AWS