ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-VXM35 ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ផ្ដល់សំណើម និងមានតម្រង HEPA

F-VXM35

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់
ECONAVI ប្រើបច្ចេក
វិទ្យា nanoe™ ដែល
ផ្ដល់សំណើម

ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនៃម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់
របស់ក្រុមហ៊ុន Panasonic អ្នកអាចរីករាយជា
មួយមជ្ឍដ្ឋានរស់នៅដែលផ្ដល់នូវផាសុកភាព
និងសុខភាពល្អ។ ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ Panasonic
ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានសមត្ថភាពកាត់បន្ថយ
សារធាតុអាឡែកហ្ស៊ីបានយ៉ាងប្រសិទ្ធភាព។
ផ្ទៃសាយភាយបាន៖ 26m² (280ft²) ស្រូបខ្យល់ពី
ខាងមុខតាមទិសដៅត្រង តម្រង HEPA
និង ECONAVI។
សេនស័រ៖ ក្លិន/សំណើម។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-VXM35 ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ផ្ដល់សំណើម និងមានតម្រង HEPA
ផ្ទៃសាយភាយបាន៖
26m² (280ft²)
សេនស័រ៖
ក្លិន / សំណើម
វិមាត្រ (HxWxD)៖
520mm x 360mm x 200mm

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-VXM35 ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ផ្ដល់សំណើម និងមានតម្រង HEPA