ម៉ាស៊ីនម៉ាស្សាមុខ EH-ST63-P421

EH-ST63-P421

វីតាមីន C
បញ្ជ្រាបចូលទៅ
ជ្រៅនៅក្នុងស្បែក

លំហូរទឹកដែលបង្កើតដោយចលនាអ៊ីយ៉ុងផ្ដល់សារធាតុសំណើម និងវីតាមីនCពីផលិតផលថែទាំស្បែកឱ្យជ្រាបចូលជ្រៅទៅក្នុងស្បែក ដើម្បីឱ្យវាមានសំណើម និងភ្លឺស្រស់ថ្លា។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនម៉ាស្សាមុខ EH-ST63-P421
មុខងារធ្វើឱ្យស្បែកភ្លឺស្រស់ថ្លាបញ្ជ្រាបវីតាមីន C ចូលទៅក្នុងស្បែក
មុខងារកម្ដៅឧណ្ឌៗនិងផ្តល់សំណើមដល់ស្បែក
មុខងារសម្អាតស្រូបយកភាពកខ្វក់ចេញពីរន្ធញើស

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនម៉ាស្សាមុខ EH-ST63-P421