ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NA45-W685

EH-NA45-W685

អ៊ីយ៉ុងទ្វេរជួយឱ្យសក់ស្រស់ស្អាត
និងស្បែកក្បាលមានសុខភាពល្អ

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NA45-W685

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NA45-W685
អ៊ីយ៉ុងទ្វេធ្វើឱ្យសក់មានសំណើម
nanoe™ និងអ៊ីយ៉ុងផ្លាទីន
ក្បាល​ភ្ជាប់អាចផ្លុំសម្ងួតសក់ឱ្យឆាប់ស្ងួត
សម្រាប់ការសម្ងួតដោយមិនឱ្យខូចសក់
មុខងារការពារសក់ខូច
50°C

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NA45-W685