ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ស៊េរី EH-ND11-A615/ W615

EH-ND11-A615

ស្ងួតរហ័ស និងងាយស្រួលលេងម៉ូតសក់

close
^

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ស៊េរី EH-ND11-A615/ W615
ពណ៌:
Color:Blue:EH-ND11-A615
Color:White:EH-ND11-W615
មានរាងតូចច្រលឹង
ល្បឿនកំណត់ 2 កម្រិត

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ស៊េរី EH-ND11-A615/ W615