ក្រាសអ៊ីយ៉ុងទំហំតូចម៉ូដែល EH-HE10VP421

EH-HE10VP421

សក់ភ្លឺរលោង
គ្រប់ពេលវេលា
គ្រប់ទីកន្លែង

អ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមានត្រូវបានបង្កើតឡើង
ដោយក្រាសដែលជួយទប់ស្កាត់អគ្គិសនី
ស្តាទិកនៅក្នុងសក់ ដែលធ្វើឱ្យសក់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អ។ លើសពីនេះ អ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមានតោងជាប់ផ្ទៃសក់ ដែលធ្វើឱ្យ
សក់រលោង មានសំណើម និងភ្លឺចែងចាំង។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ក្រាសអ៊ីយ៉ុងទំហំតូចម៉ូដែល EH-HE10VP421
អ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមានអាចទប់ស្កាត់កុំ
ឱ្យមានសក់សំពោងដើម្បីធ្វើឱ្យ
សក់កាន់តែរលោង មាន
សំណើមនិងមិនសំពោង
មានទំហំតូច និងងាយស្រួលយកតាមខ្លួន
ទ្រនាប់ក្រាសដែលអាចដោះ
ចេញបាន ផ្ដល់ភាពងាយ
ស្រួលក្នុងការលាងសម្អាត

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ក្រាសអ៊ីយ៉ុងទំហំតូចម៉ូដែល EH-HE10VP421