ម៉ាស៊ីនរមូរសក់មានក្រាសស៊េរី EH-HV40-K615 ទំហំតូច និងងាយស្រួលយកតាមខ្លួន

EH-HV40-K615

ម៉ាស៊ីនរមូរសក់មានក្រាសដែលអាចលេងម៉ូតសក់បានច្រើន គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង

អ្នកអាចអ៊ុតរមូរ ឬកៀបត្រង់បានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយប្រើម៉ាស៊ីនរមូរសក់មានក្រាស ដែលមាន 2 មុខងារនេះ។
វាមានទំហំតូច ងាយស្រួលយកតាមខ្លួន អ្នកអាចលេងម៉ូតសក់តាមចិត្តចង់នៅគ្រប់ទីកន្លែង។

ម៉ាស៊ីនរមូរសក់មានក្រាសស៊េរី EH-HV40-K615 ទំហំតូច និងងាយស្រួលយកតាមខ្លួន

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនរមូរសក់មានក្រាសស៊េរី EH-HV40-K615 ទំហំតូច និងងាយស្រួលយកតាមខ្លួន
លេងសក់បានច្រើនម៉ូត
ជាមួយមុខងារ 2
ដង្កៀបចាប់សក់សម្រាប់ធ្វើឱ្យសក់ស្អាតពីគល់ដល់ចុងសក់
កម្លាំងវ៉ុលត៍ស្វ័យប្រវត្តិ និងទំហំតូច ស្រួលយកតាមខ្លួន

Get Inspired

របៀបប្រើម៉ាស៊ីនរមូរសក់មានក្រាសទំហំតូច មានមុខងារ 2 យ៉ាង ស៊េរី EH-HV40

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនរមូរសក់មានក្រាសស៊េរី EH-HV40-K615 ទំហំតូច និងងាយស្រួលយកតាមខ្លួន