ម៉ាស៊ីនតម្រឹមពុកមាត់ និងរោមលើដងខ្លួន ER2405K751

ER2405K751

តម្រឹមពុកមាត់ និងរោមលើដងខ្លួនសើម/ស្ងួតបានយ៉ាងងាយស្រួល

ម៉ាស៊ីនតម្រឹមពុកមាត់ និងរោមលើដងខ្លួន ER2405K751

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនតម្រឹមពុកមាត់ និងរោមលើដងខ្លួន ER2405K751
សើម/ស្ងួត
ដំណើរការឥតខ្សែ
កែតម្រូវប្រវែងកាត់ 5 ជម្រើស
3 6 9 12 15 ម.ម
(0.5 ម.ម ពេលដកក្បាលភ្ជាប់ចេញ)

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនតម្រឹមពុកមាត់ និងរោមលើដងខ្លួន ER2405K751