បរិក្ខារថែរក្សាសម្រស់សម្រាប់បុរស ស៊េរី ER430K452

ER430K452

ប្រព័ន្ធបូមសម្អាត ជួយស្រូបរោមដែលកោរចេញ

ម៉ាស៊ីនតម្រឹមរោមត្រចៀក និងរោមច្រមុះក្នុងស្ថានភាពសើមនិងស្ងួត ដែលមានម៉ាស៊ីនស្រូបសម្អាត ភ្ជាប់មកជាមួយស្រាប់

បរិក្ខារថែរក្សាសម្រស់សម្រាប់បុរស ស៊េរី ER430K452

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

បរិក្ខារថែរក្សាសម្រស់សម្រាប់បុរស ស៊េរី ER430K452
មិនបង្កអាឡែកហ្ស៊ី
ផ្លែកាំបិតធ្វើពីអ៊ីណុក
សើម/ស្ងួត
អាចលាងសម្អាតបាន
1 AA
ថ្ម

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

បរិក្ខារថែរក្សាសម្រស់សម្រាប់បុរស ស៊េរី ER430K452