ម៉ាស៊ីនកោរពុកមាត់សាកថ្ម ES-SA40-K453

ES-SA40-K453

កោរបានស្អាតល្អ និងងាយស្រួលសូម្បី តែពេលងូតទឹក

ម៉ាស៊ីនកោរពុកមាត់សាកថ្ម ES-SA40-K453

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកោរពុកមាត់សាកថ្ម ES-SA40-K453
ផ្លែកាំបិតទោល
រូបរាងរចនាឡើងសម្រាប់ងាយស្រួលប្រើប្រាស់
សើម និងស្ងួត

គ្រឿងបន្ថែម

accessory-image

WES9941

សំណាញ់ការពារខាងក្រៅសម្រាប់ប្តូរ

accessory-image

WES9942

ផ្លែកាំបិតសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនកោរពុកមាត់សាកថ្ម ES-SA40-K453