ម៉ាស៊ីនកោរសើម/ស្ងួតមានផ្លែឡាមចំនួន 1 ម៉ូដែល ES3831

ES3831

ម៉ាស៊ីនកោរដំណើរការដោយប្រើថ្ម

• ផ្លែឡាមខាងក្នុង 78 ដឺក្រេ
• ម៉ូទ័រ 8.500 cpm
• រូបរាងងាយស្រួលប្រើ

ម៉ាស៊ីនកោរសើម/ស្ងួតមានផ្លែឡាមចំនួន 1 ម៉ូដែល ES3831

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកោរសើម/ស្ងួតមានផ្លែឡាមចំនួន 1 ម៉ូដែល ES3831
ផ្លែឡាមចំនួន 1
ប្រព័ន្ធកាត់
សើម/ស្ងួត
អាចលាងសម្អាតបាន
2AA
ថ្មអាល់កាឡាំង

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនកោរសើម/ស្ងួតមានផ្លែឡាមចំនួន 1 ម៉ូដែល ES3831ទិញឥឡូវ​នេះ