ម៉ាស៊ីនឈូសសក់ ER-GC71

ER-GC71

មុខឈូសត្រឹមល្អ
ឈូសសក់បាន
យ៉ាងងាយស្រួល

បច្ចេកវិទ្យាផ្លែកាំបិតឈូសតម្រឹមសក់
ជួយឱ្យលោកអ្នកទទួលបានសក់ស្មើល្អ
តាមការចង់បាន។

close
^
បញ្ឈប់លេង

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនឈូសសក់ ER-GC71
ផ្លែកាំបិតឈូសបានស្មើល្អ
សន្ទះឈូសមានចលនា មានចុងស្ដើងកោងចូលក្នុង
មុខងារកំណត់ប្រវែងតម្រឹម 38 ប្រភេទ
ជ្រើសរើសកំណត់ប្រវែងកំណត់រហូតដល់ 38 ប្រភេទ៖ ពី 1-20 ម.មមិនត្រូវការគ្រឿងភ្ជាប់៖ 0.5 ម.ម
តួអាចលាងសម្អាតបាន
មិនជ្រាបទឺក

Get Inspired

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនឈូសសក់ ER-GC71