គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែម DMW-BGS1 សម្រាប់ LUMIX

DMW-BGS1

Battery Grip

ជើងបណ្ដុំថ្មសម្រាប់ LUMIX S1R និង LUMIX S1

គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែម DMW-BGS1 សម្រាប់ LUMIX

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែម DMW-BGS1 សម្រាប់ LUMIX
សមត្ថភាពធន់នឹងជម្រាបទឹក និងធូលី សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការចុះទាបរហូតដល់ -10 ºC
*សមត្ថភាពធន់នឹងជម្រាបទឹក និងធូលី មិនធានាថា ការខូចខាតនឹងមិនកើតឡើងទេ ប្រសិនបើកន្លែងដាក់ថ្មនេះប៉ះត្រូវនឹងធូលី និងទឹកដោយផ្ទាល់
ងាយស្រួលកាន់ ទោះបីជានៅពេលចាប់ប្លង់ថតបញ្ឈរក៏ដោយ
អាចប្រើប៊ូតុងបានដូច LUMIX S1R/S1 ដែរ
ប៊ូតុង Fn ដងបញ្ជា បើក AF ។ល។

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែម DMW-BGS1 សម្រាប់ LUMIX