រូបភាពរបស់ គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែម DMW-BLJ31 សម្រាប់ LUMIX

គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែម DMW-BLJ31 សម្រាប់ LUMIX

ទម្ងន់ (ប្រហែល g) ប្រហែល 110g /0.253lb
មុខងារ មុខងារ កម្រិតថ្មធំ 7.2V 3,100mAh
វិមាត្រ (ប្រហែល mm) វិមាត្រ (ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ) ប្រហែល 72.35 x 21.00 x 41.70 mm/ 2.81 x 0.83 x 1.64 អ៊ីញ