គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែមកាមេរ៉ា LUMIX S Full-frame ម៉ូដែល DMW-SFU2

DMW-SFU2

អាប់គ្រេតកូដកម្មវិធី

អាប់គ្រេតកូដកម្មវិធីសម្រាប់ការថតវីដេអូកម្រិត 4:2:2 10-bit និងការថតវីដេអូ Vlog (V-Log) តាម LUMIX S1។

គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែមកាមេរ៉ា LUMIX S Full-frame ម៉ូដែល DMW-SFU2

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែមកាមេរ៉ា LUMIX S Full-frame ម៉ូដែល DMW-SFU2