កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX ម៉ូដែល DC-TZ90

DC-TZ90

កាមេរ៉ាឆ្លាតវៃ
ពង្រីករូបភាពបាន 30ដង ជាមួយការថតសែលហ្វី
កម្រិត 4K

សូមយកកាមេរ៉ាទំហំប៉ុនហោប៉ៅនេះទៅតាម ពេលលោកអ្នកធ្វើដំណើរលើកក្រោយ។ កែវហ្ស៊ូម 30x ខ្លាំង និងមុខងារថតស៊ែលហ្វីកម្រិត 4K របស់វាអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នករក្សាទុកអនុស្សាវរីយ៍ធ្វើដំណើររបស់អ្នក តាមទម្រង់ដែលអ្នកចង់បាន។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX ម៉ូដែល DC-TZ90
ពណ៌:
Color:ខ្មៅ:
Color:ប្រាក់:DC-TZ90-S
30x / 60x
Optical Zoom / Intelligent Zoom
4K Functions
វីដេអូ 4K / រូបថតកម្រិត 4K / ចំណុចចាប់រូបភាពមុន
4K Selfie
180-degree Tiltable Monitor

Get Inspired

ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX ម៉ូដែល DC-TZ90
F6.1, 1/250 sec, ISO 100
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX ម៉ូដែល DC-TZ90
F5.6, 1/1600 sec, ISO 100
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX ម៉ូដែល DC-TZ90
F8.0, 1/640 sec, ISO 100
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX ម៉ូដែល DC-TZ90
F6.4, 1/400 sec, ISO 100
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX ម៉ូដែល DC-TZ90
F5.0, 1/400 sec, ISO 100
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX ម៉ូដែល DC-TZ90
F7.1, 1/400 sec, ISO 100
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX ម៉ូដែល DC-TZ90
F3.5, 1/100 sec, ISO 100
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX ម៉ូដែល DC-TZ90
F6.0, 1/1000 sec, ISO 100
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX ម៉ូដែល DC-TZ90
F5.1, 1/250 sec, ISO 100
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX ម៉ូដែល DC-TZ90
F6.4, 2.5 sec, ISO 100

គ្រឿងបន្ថែម

accessory-image

DMW-BLG10E

ថ្ម

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

កាមេរ៉ាឌីជីថល LUMIX ម៉ូដែល DC-TZ90