កាមេរ៉ា LUMIX GH5S ស៊េរី DC-GH5S

រូបភាពរបស់ កាមេរ៉ា LUMIX GH5S ស៊េរី DC-GH5S

ប្រភេទ

 • ប្រភេទ

  • កាមេរ៉ាឌីជីថលកែវទោលឥតកែវ
 • ការថតមេឌៀ

  • កាតមេម៉ូរី SD, កាតមេម៉ូរី SDHC, កាតមេម៉ូរី SDXC
   (ឆបគ្នាជាមួយ UHS-I/UHS-II UHS ល្បឿនក្រុមទី 3 ស្តង់ដារ កាតមេម៉ូរី SDHC/SDXC និង UHS-II Video Speed Class 60 ស្តង់ដារកាតមេម៉ូរី SDXC)
 • Image sensor size

  • 17.3 x 13.0 mm (ក្នុងសមាមាត្រ 4:3)
 • ជើងភ្ជាប់កែវ (mount)

  • ជើង (mount) ភ្ជាប់ប្រភេទ Micro Four Thirds

សេនស័ររូបភាព

 • ប្រភេទ

  • សេនស័រ Live MOS
 • ភិចសែលសរុប

  • 11.93 មេហ្គាភិចសែល
 • ប្រសិទ្ធភាពភីកសែលរបស់កាមេរ៉ា

  • 10.28 មេហ្គាភិចសែល
 • តម្រងពណ៌

  • តម្រងពណ៌ចម្បង
 • ប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយធូលី

  • តម្រងនៃរលកសំឡេងលឿនខ្លាំង

ប្រព័ន្ធរក្សាលំនឹងរូបភាព

 • ប្រព័ន្ធរក្សាលំនឹងរូបភាព

  • -

រូបភាព

 • ទម្រង់ឯកសារនៃការថត (Recording File Format)

  • កាមេរ៉ា LUMIX G9 ស៊េរី DC-G14
 • ទំហំឯកសារ (ភីកសែល)

  • 4:3

   • 3680x2760(L) / 2592x1944(M) / 1824x1368(S) / 3328x2496(រូបថតកម្រិត 4K)
  • 3:2

   • 3840x2560(L) / 2736x1824(M) / 1920x1280(S) / 3504x2336(រូបថតកម្រិត 4K)
  • 16:9

   • 4016x2256(L) / 2816x1584(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(រូបថតកម្រិត 4K)
  • 1:1

   • 2752x2752(L) / 1936x1936(M) / 1360x1360(S) / 2880x2880(រូបថតកម្រិត 4K)

រូបភាពមានចលនា

 • ទម្រង់ឯកសារនៃការថត (Recording File Format)

  • 102.3
 • ហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធ

  • 59.94Hz, 50.00Hz, 24.00Hz
 • សមាមាត្រ

  • 4:3, 3:2, 16:9, 1:1
 • គុណភាពរូបភាព

  • អាចជ្រើសរើសទំហំ RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard *RAW bit ពី 14-bit ឬ 12-bit។
 • លំហពណ៌

  • sRGB, AdobeRGB
 • MOV (*1) (*2)

  • 59.94Hz

   • [C4K] 4096x2160, 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [C4K] 4096x2160, 29.97p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [C4K] 4096x2160, 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [C4K] 4096x2160, 23.98p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [4K] 3840x2160, 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [4K] 3840x2160, 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [4K] 3840x2160, 29.97p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [4K] 3840x2160, 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [4K] 3840x2160, 23.98p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [Full HD] 1920x1080, 59.94p, 200Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [Full HD] 1920x1080, 59.94p, 100Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [Full HD] 1920x1080, 29.97p, 200Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [Full HD] 1920x1080, 29.97p, 100Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [Full HD] 1920x1080, 23.98p, 200Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [Full HD] 1920x1080, 23.98p, 100Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
  • 50.00Hz

   • [C4K] 4096x2160, 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [C4K] 4096x2160, 25.00p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [4K] 3840x2160, 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [4K] 3840x2160, 25.00p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [4K] 3840x2160, 25.00p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [Full HD] 1920x1080, 50.00p, 200Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [Full HD] 1920x1080, 50.00p, 100Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [Full HD] 1920x1080, 25.00p, 200Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [Full HD] 1920x1080, 25.00p, 100Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
  • 24.00Hz

   • [C4K] 4096x2160, 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [C4K] 4096x2160, 24.00p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [4K] 3840x2160, 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [4K] 3840x2160, 24.00p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [Full HD] 1920x1080, 24.00p, 200Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [Full HD] 1920x1080, 24.00p, 100Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
 • MP4 (*2)

  • 59.94Hz

   • [C4K] 4096x2160, 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    [C4K] 4096x2160, 29.97p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    [C4K] 4096x2160, 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    [C4K] 4096x2160, 23.98p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    [4K] 3840x2160, 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    [4K] 3840x2160, 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    [4K] 3840x2160, 29.97p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (AAC)
    [4K] 3840x2160, 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    [4K] 3840x2160, 23.98p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (AAC)
    [4K] 3840x2160, 29.97p, 72Mbps (4:2:0 10 ប៊ីត LongGOP) (AAC) (ការថត HEVC, HLG)
    [4K] 3840x2160, 23.98p, 72Mbps (4:2:0 10 ប៊ីត LongGOP) (AAC) (ការថត HEVC, HLG)
    [Full HD] 1920x1080, 59.94p, 200Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    [Full HD] 1920x1080, 59.94p, 100Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    [Full HD] 1920x1080, 29.97p, 200Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    [Full HD] 1920x1080, 29.97p, 100Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    [Full HD] 1920x1080, 23.98p, 200Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    [Full HD] 1920x1080, 23.98p, 100Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    [Full HD] 1920x1080, 59.94p, 28Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (AAC)
    [Full HD] 1920x1080, 29.97p, 20Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (AAC)
    [Full HD] 1920x1080, 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (AAC)
  • 50.00Hz

   • [C4K] 4096x2160, 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    [C4K] 4096x2160, 25.00p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    [4K] 3840x2160, 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    [4K] 3840x2160, 25.00p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    [4K] 3840x2160, 25.00p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (AAC)
    [4K] 3840x2160, 25.00p, 72Mbps (4:2:0 10 ប៊ីត LongGOP) (AAC) (ការថត HEVC, HLG)
    [Full HD] 1920x1080, 50.00p, 200Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    [Full HD] 1920x1080, 50.00p, 100Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    [Full HD] 1920x1080, 25.00p, 200Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    [Full HD] 1920x1080, 25.00p, 100Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    [Full HD] 1920x1080, 50.00p, 28Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (AAC)
    [Full HD] 1920x1080, 25.00p, 20Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (AAC)
  • 24.00Hz

   • [C4K] 4096x2160, 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    [C4K] 4096x2160, 24.00p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    [4K] 3840x2160, 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    [4K] 3840x2160, 24.00p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    [Full HD] 1920x1080, 24.00p, 200Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    [Full HD] 1920x1080, 24.00p, 100Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    [Full HD] 1920x1080, 24.00p, 24Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (AAC)
 • AVCHD ដែលមានការវិវឌ្ឍ / AVCHD (*2)

  • 59.94Hz

   • [Full HD] 1920x1080, 59.94p, 28Mbps (LongGOP) (Dolby)
    [Full HD] 1920x1080, 59.94i, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) (ការបញ្ចេញសេនស័រគឺ 29.97fps)
    [Full HD] 1920x1080, 59.94i, 17Mbps (LongGOP) (Dolby) (ការបញ្ចេញសេនស័រគឺ 59.94fps)
    [Full HD] 1920x1080, 23.98p, 24Mbps (LongGOP) (Dolby)
  • 50.00Hz

   • [Full HD] 1920x1080, 50.00p, 28Mbps (LongGOP) (Dolby)
    [Full HD] 1920x1080, 50.00i, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) (ការបញ្ចេញសេនស័រគឺ 25.00fps)
    [Full HD] 1920x1080, 50.00i, 17Mbps (LongGOP) (Dolby) (ការបញ្ចេញសេនស័រគឺ 50.00fps)
 • អត្រាហ្វ្រេមអថេរ

  • 59.94Hz

   • MOV/MP4(LPCM)/FHD/59.94p
    2, 30, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 120, 150, 180, 210, 240 fps
    MOV/MP4(LPCM)/4K/29.97p, MOV/MP4(LPCM)/C4K/29.97p, AVCHD/FHD/29.97p
    2, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 60 fps
    MOV/MP4(LPCM)/FHD/29.97p
    2, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240 fps
    MOV/MP4(LPCM)/4K/23.98p, MOV/MP4(LPCM)/C4K/23.98p, AVCHD/FHD/23.98p
    2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60 fps
    MOV/MP4(LPCM)/FHD/23.98p
    2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228, 240 fps
  • 50.00Hz

   • MOV/MP4(LPCM)/FHD/50.00p
    2, 25, 46, 48, 50, 52, 54, 75, 100, 125, 150, 200, 240 fps
    MOV/MP4(LPCM)/4K/25.00p, MOV/MP4(LPCM)/C4K/25.00p, AVCHD/FHD/25.00p
    2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 60 fps
    MOV/MP4(LPCM)/FHD/25.00p
    2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 50, 62, 75, 87, 100, 112, 125, 137, 150, 175, 200, 225, 240 fps
  • 24.00Hz

   • MOV/MP4(LPCM)/C4K/24.00p, MOV/MP4(LPCM)/4K/24.00p
    2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60 fps
    MOV/MP4(LPCM)/FHD/24.00p
    2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228, 240 fps
 • ម៉ូដអាណាម៉ូភិចកម្រិត​គុណភាព​ខ្ពស់, MP4 (4:3) (*2)

  • 59.94Hz

   • 3328x2496, 59.94p, 150Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    3328x2496, 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    3328x2496, 29.97p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    3328x2496, 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    3328x2496, 23.98p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
  • 50.00Hz

   • 2021-08-18 22:17:54
  • 24.00Hz

   • 3328x2496, 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    3328x2496, 24.00p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
 • ម៉ូដ 4K អាណាម៉ូភិច, MOV (4:3) (*1) (*2)

  • 59.94Hz

   • DMW-AC10G
  • 50.00Hz

   • 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    25.00p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    25.00p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
  • 24.00Hz

   • 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    24.00p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
 • ពេលថតបន្តបន្ទាប់ (រូបចលនា) (*2)

  • AVCHD [FHD/60p]៖ ប្រហែល 130 min (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ), 130 min (LVF) ដោយប្រើH-FS12060
   AVCHD [FHD/60i]: ប្រហែល 130 min (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ), 130 min (LVF) ដោយប្រើ H-FS12060
   MP4 [4K/60p]: ប្រហែល 120 min (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ), 120 min (LVF) ដោយប្រើ H-FS12060
   MP4 [4K/30p]: ប្រហែល 120 min (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ), 110 min (LVF) ដោយប្រើ H-FS12060
  • AVCHD [FHD/60p]៖ ប្រហែល 130 min (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ), 130 min (LVF) ដោយប្រើH-FS12060
   AVCHD [FHD/60i]: ប្រហែល 130 min (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ), 130 min (LVF) ដោយប្រើ H-FS12060
   MP4 [4K/60p]: ប្រហែល 120 min (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ), 120 min (LVF) ដោយប្រើ H-FS12060
   MP4 [4K/30p]: ប្រហែល 120 min (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ), 110 min (LVF) ដោយប្រើ H-FS12060
 • ពេលវេលាដែលអាចថតជាក់ស្តែង (រូបភាព​មាន​ចលនា) (*2)

  • AVCHD [FHD/60p]: Approx. 65 min (rear monitor), 65 min (LVF) with H-FS12060
   AVCHD [FHD/60i]: Approx. 65 min (rear monitor), 65 min (LVF) with H-FS12060
   MP4 [4K/60p]: Approx. 60 min (rear monitor), 60 min (LVF) with H-FS12060
   MP4 [4K/30p]: Approx. 60 min (rear monitor), 55 min (LVF) with H-FS12060
  • AVCHD [FHD/60p]: Approx. 65 min (rear monitor), 65 min (LVF) with H-FS12060
   AVCHD [FHD/60i]: Approx. 65 min (rear monitor), 65 min (LVF) with H-FS12060
   MP4 [4K/60p]: Approx. 60 min (rear monitor), 60 min (LVF) with H-FS12060
   MP4 [4K/30p]: Approx. 60 min (rear monitor), 55 min (LVF) with H-FS12060
 • ម៉ូដ 4K អាណាម៉ូភិច, MP4 (4:3) (*2)

  • 59.94Hz

   • DMW-AC10G
  • 50.00Hz

   • 50.00p, 150Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
    25.00p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    25.00p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)
  • 24.00Hz

   • 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត ALL-Intra) (LPCM)
    24.00p, 150Mbps (4:2:2 10 ប៊ីត LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8 ប៊ីត LongGOP) (LPCM)

ការបញ្ចេញទិន្នន័យ HDMI RAW (*7)

 • ឧបករណ៍ខាងក្រៅដែលត្រូវគ្នា

  • ATOMOS Ninja V 4K HDR Monitor-Recorder (AtomosOS 10.66 ឬកំណែក្រោយនេះ)
   *វាមិនធានាលើសមត្ថភាពទាំងអស់ដែលឧបករណ៍ថតខាងក្រៅដែលត្រូវគ្នាអាចមាននោះទេ។
 • គុណភាពថត

  • 59.94Hz

   • [4K] 4096x2160 (17:9), 59.94p, 12 ប៊ីត(LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [4K] 4096x2160 (17:9), 29.97p, 12 ប៊ីត(LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [4K] 4096x2160 (17:9), 23.98p, 12 ប៊ីត(LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [អាណាម៉ូភិច 3.7K] 3680x2760 (4:3), 59.94p, 12 ប៊ីត(LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [អាណាម៉ូភិច 3.7K] 3680x2760 (4:3), 29.97p, 12 ប៊ីត(LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [អាណាម៉ូភិច 3.7K] 3680x2760 (4:3), 23.98p, 12 ប៊ីត(LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
  • 50.00Hz

   • [4K] 4096x2160 (17:9), 50.00p, 12 ប៊ីត(LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [4K] 4096x2160 (17:9), 25.00p, 12 ប៊ីត(LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [អាណាម៉ូភិច 3.7K] 3680x2760 (4:3), 50.00p, 12 ប៊ីត(LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
    [អាណាម៉ូភិច 3.7K] 3680x2760 (4:3), 25.00p, 12 ប៊ីត(LPCM, សំឡេងកម្រិតខ្ពស់)
 • ទម្រង់សំឡេង

  • LPCM (2ch 48kHz/16 ប៊ីត, 48kHz/24 ប៊ីត*, 96kHz/24 ប៊ីត*) *អាចជ្រើសរើសសំឡេងកម្រិតខ្ពស់បានតែនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ DMW-XLR1 ប៉ុណ្ណោះ (លក់ដាច់ដោយឡែក)។

ឥតប្រើខ្សែ

 • Wi-Fi

  • Wi-Fi2.4GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n)
   Wi-Fi5GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) *5GHz Wi-Fi មិនអាចប្រើបាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន។
 • ប៊្លូធូស

  • Bluetooth® v4.2 (ថាមពលរបស់ប៊្លូធូសខ្សោយ (BLE))
 • ការភ្ជាប់កូដ QR / ការភ្ជាប់ដោយគ្មានពាក្យសម្ងាត់

  • មាន / មាន (បើក / បិទ អាចជ្រើសរើសបាន)

ផ្ទៃកាមេរ៉ា (VIEWFINDER)

 • ប្រភេទ

  • OLED Live View Finder (3,680k dots)
 • ផ្ទៃមើលរូប

  • ប្រហែល 100%
 • ការពង្រីក

  • ប្រហាក់ប្រហែល 1.52x / 0.76x (សមមូលកាមេរ៉ា 35mm) ជាមួយឡេន 50 mm នៅភាពមិនកំណត់; -1.0 m-¹
 • ចំណុចភ្នែក

  • ប្រហែល 21 mm ពីប្រភេទកែវ eyepiece
 • កែតម្រូវឌីអ៊ុបទ័រ

  • -4.0 - +3.0 (dpt)
 • សេនស័រភ្នែក

  • មាន
 • ល្បឿនបង្ហាញ

  • 120fps / 60fps

REAR MONITOR

 • ប្រភេទ

  • ម៉ូនីទ័រ TFT LCD ដែលគ្រប់គ្រងដោយការចុចស្តាទិក
 • Monitor size

  • បត់បានច្រើនមុំទំហំ 3.2-អ៊ីញ (8.0ស.ម) / សមាមាត 3:2
 • Pixels

  • ប្រហែល 1,620k dots
 • ផ្ទៃមើលរូប

  • ប្រហែល 100%
 • Monitor adjustment

  • Brightness, Contrast, Saturation, Red-Green, Blue-Yellow

ការផ្ដោត

 • ប្រភេទ

  • ប្រព័ន្ធ AF ពណ៌បញ្ច្រាស
 • បច្ចេកវិទ្យា DFD

  • មាន
 • Post Focus

  • មាន
 • Focus Stacking

  • មាន
 • មុខងារផ្ដោត (Focus mode)

  • AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF
 • មុខងារ AF (AF mode)

  • ការចាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (មុខ ភ្នែក រាងកាយ (*6), សត្វ (*6)) / ការតាមដាន / 225-Area / Custom Multi / 1-Area* / Pinpoint *AF ការចាប់មនុស្ស/សត្វអាចកំណត់ទៅបើក ឬបិទបាន។ (*7)
   (អាចប៉ះគ្រប់កន្លែងបាន) (ទំហំហ្វ្រេម AF ដែលអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបាន និងទីតាំង AF ដែលមានភាពបត់បែន)
 • AF detective range

  • EV -5 - 18 (ដូច ISO100)
 • AF assist lamp

  • មាន
 • ការចាក់សោ AF

  • មាន (ប៊ូតុង AF/AE LOCK)
 • AF custom setting

  • កម្រិតពន្លឺ AF, កម្រិតពន្លឺដែលប្ដូរតំបន់ AF, ការព្យាករការពន្លឺបាញ់់ទីវត្ថុ
 • ផ្សេងៗ

  • One Shot AF, Shutter AF, Half Press Release, Quick AF, Continuous AF (during motion picture recording), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE Function, Touch Pad AF, Touch Shutter

ការគ្រប់គ្រងកម្រិតពន្លឺ (EXPOSURE CONTROL)

 • ប្រព័ន្ធវាស់ពន្លឺ

  • ប្រព័ន្ធចាប់លំនាំច្រើន 1,728 តំបន់
 • មុខងារវាស់ពន្លឺ (Light metering mode)

  • ច្រើន / បានវាស់ផ្នែកកណ្ដាល / ចំណុច / បានវាស់ការរំលេច (*6)
 • Metering range

  • EV0-18 (កែវ F2.0, ស្មើនឹង ISO100)
 • មុខងារកម្រិតពន្លឺ (Exposure mode)

  • Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual
 • កម្រិតពន្លឺ ISO (កម្រិតពន្លឺបញ្ចេញស្ដង់ដារ)

  • រូបភាពនៅនឹង៖ Auto / Intelligent ISO / 80* / 100* / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800* (អាចប្តូរទៅជំហាន 1/3 EV ) *ពង្រីក ISO
   mode វីដេអូច្នៃប្រឌិត៖ Auto / 80* / 100* / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800* (អាចប្តូរទៅជំហាន 1/3 EV) *ពង្រីក ISO
 • Dual Native ISO

  • [ធម្មតា]
   Native ISO៖ 400, 2500
   ស្វ័យប្រវត្តិ៖ អូតូ / 80* / 100* / 160-51200 / 102400* / 204800* (VFR៖ អូតូ / 80* / 100* / 160-51200 / 102400* / 204800*) *ISO បន្ថែម
   ទាប៖ អូតូ / 80* / 100* / 160-800 (VFR៖ អូតូ / 80* / 100* / 160-1250) *ISO បន្ថែម
   ខ្ពស់៖ អូតូ / 800-51200 / 102400* / 204800* (VFR៖ ស្វ័យប្រវត្តិ / 1250-51200 / 102400* / 204800*) *ISO បន្ថែម

   [V-LogL]
   Native ISO៖ 800, 5000
   ស្វ័យប្រវត្តិ៖ អូតូ / 320-25600 (VFR៖ អូតូ / 320-25600)
   ទាប៖ អូតូ / 320-1600 (VFR៖ អូតូ / 320-2500)
   ខ្ពស់៖ អូតូ / 1600-25600 (VFR៖ ស្វ័យប្រវត្តិ / 2500-25600)

   [HLG]
   Native ISO៖ 800, 5000
   ស្វ័យប្រវត្តិ៖ អូតូ / 320-51200 / 102400* / 204800* *ISO បន្ថែម
   ទាប៖ អូតូ / 320-1600
   ខ្ពស់៖ អូតូ / 1600-51200 / 102400* / 204800* *ISO បន្ថែម
 • ការកែតម្រូវកម្រិតពន្លឺ

  • ជំហាន 1/3 EV ±5EV (±3EV សម្រាប់រូបភាពមានចលនា)
 • ការចាក់សោ AE

  • មាន (ប៊ូតុង AF/AE LOCK)

WHITE BALANCE

 • White balance

  • AWB / AWBc / AWBw (*6) / ពន្លឺថ្ងៃ / ស្រទំ / ស្រមោល / ក្ដៅឡើងស / ពន្លឺបាញ់ / សំណុំពណ៌ស 1, 2, 3, 4 / ការកំណត់សីតុណ្ហភាពពណ៌ 1, 2, 3, 4
 • White balance adjustment

  • Blue/Amber bias, Magenta/Green bias
 • Color temperature setting

  • 2500-10000K ក្នុង 100K

ថតរូប (SHUTTER)

 • ប្រភេទ

  • សន្ទះខណ្ឌផ្ទាំងផ្ដោត
 • ល្បឿនថត

  • រូបភាពនៅនឹង៖ អំពូល (អតិបរមា 30 នាទី), 1/8,000 - 60
   សន្ទះបិទបើកហ្វីលកាមេរ៉ាអេឡិចត្រូនិច៖ 1/16,000 - 1
   រូបភាពមានចលនា៖ 59.94Hz: 1/16,000 - 1/30, 50.00Hz: 1/16,000 - 1/25, 23.98Hz: 1/16,000 - 1/24 (នៅពេលប្រើធ្វើសមកាលកម្មស្កេន)
 • រយៈជីវិតនៃប៊ូតុង​ថត​រូប

  • ប្រហែល 200,000 រូបភាព
 • កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងដោយខ្លួនឯង

  • 10 វិនាទី រូបភាព 3 សន្លឹក / 2 វិនាទី / 10 វិនាទី
 • ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ

  • គ្រប់គ្រងពីចម្ងាយដោយប្រើមុខងារ Bulb តាមរយៈ DMW-RSL1 (លក់ដាច់ដោយឡែក)

ពន្លឺបីកម្រិត (BRACKET)

 • AE bracket

  • 3, 5, 7 images in 1/3, 2/3 or 1 EV step, max. ±3 EV, single/burst
 • ពន្លឺបីកម្រិតសម្រាប់រន្ធពន្លឺ

  • 3, 5 or all positions in 1 EV step
 • ពន្លឺបីកម្រិតសម្រាប់ការផ្ដោត

  • រូបភាពចាប់ពី 1 ដល់ 999 សន្លឹក ជំហានផ្ដោតអាចត្រូវបានកំណត់ជា 10 កម្រិត
 • White balance bracket

  • 3 exposures in blue/amber axis or in magenta/green axis, color temperature setting

ការថតល្បឿនលឿន (Burst Shooting)

 • ល្បឿនលឿនឥតឈប់

  • [14 ប៊ីត]
   AFS/MF៖ H៖ 11 ហ្វ្រេម/វិនាទី, M៖ 6 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់), L៖ 2 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់) *នៅពេលប្រើ H-ES12060។
   AFF/AFC៖ H៖ 7 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់), M៖ 5 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់), L៖ 2 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់) *នៅពេលប្រើ H-ES12060។
   [12 ប៊ីត]
   AFS/MF៖ H៖ 12 ហ្វ្រេម/វិនាទី, M៖ 7 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់), L៖ 2 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់) *នៅពេលប្រើ H-ES12060។
   AFF/AFC៖ H៖ 8 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់), M៖ 6 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់), L៖ 2 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់) *នៅពេលប្រើ H-ES12060។
 • Number of recordable images

  • ច្រើនជាងប្រហាក់ប្រហែល 80 រូបភាព (នៅពេលដែលឯកសារជាប្រភេទ RAW ដោយប្រើល្បឿនពិសេស។)
   ច្រើនជាងប្រហែល 600 រូប (នៅពេលដែលមិនមានឯកសារ RAW និង​ប្រើកាតដោយប្រើ SD Speed Class ជាមួយ "UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)"។)
   (អាស្រ័យទៅលើទំហំកាតមេម៉ូរី ថាមពលថ្មសាក ទំហំរូបភាព និងការបង្ហាប់ឯកសារ)

4K PHOTO (*2)

 • ល្បឿនលឿនឥតឈប់

  • 60 ហ្វ្រេម/វិនាទី 30 ហ្វ្រេម/វិនាទី
 • Exif information

  • មាន (រូបភាព JPEG នីមួយៗដែលច្រឹបចេញពីឯកសារកម្រិត 4K អនុវត្តតាម EXIF។)
 • Marking function

  • មាន (ក្នុងម៉ូដថតចំនួនច្រើនក្នុងពេលខ្លីកម្រិត 4K (S/S))
 • មុខងារថតប្រភេទ Loop

  • មាន (ក្នុងម៉ូដថតចំនួនច្រើនក្នុងពេលខ្លីកម្រិត 4K (S/S))

ពន្លឺបាញ់

 • ប្រភេទពន្លឺបាញ់

  • ពន្លឺបាញ់ខាងក្រៅ TTL (លក់ដាច់ដោយឡែក)
 • មុខងារពន្លឺបាញ់ (Flash Mode)

  • Auto*, Auto/Red-eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off *For iA, iA+ only.
 • ល្បឿននៃសមកាលកម្ម

  • តិចជាង 1/250 វិនាទី
 • ការលៃតម្រូវលទ្ធផលពន្លឺបាញ់ (Flash output adjustment)

  • ជំហាន 1/3EV ±3EV
 • សមកាលកម្មនៃពន្លឺបាញ់

  • សមកាលកម្មផ្ទាំងបិទបើកទី 1 សមកាលកម្មផ្ទាំងបិទបើកទី 2
 • Synchronization for flash dimming and exposure compensation

  • មាន
 • ការបញ្ជាឥតខ្សែ

  • មាន (ពេលប្រើ DMW-FL200L / FL360L / FL580L (លក់ដាច់ដោយឡែក)), បណ្ដាញឥតខ្សែ៖ 1ch/2ch/3ch/4ch
 • Flash sync socket

  • មាន

ម៉ូដ LIVE VIEW

 • Digital zoom

  • 2x, 4x
 • ការបំប្លែងតេឡេហ្វូតូបន្ថែម

  • រូបភាពនៅនឹង៖ អតិ. ល្បឿន 2x
   រូបមានចលនា៖ 2.1x (FHD)
 • មុខងារផ្សេងទៀត

  • 96.6

មុខងារកំណត់ទិសដៅ

 • មុខងារចាប់ទិសដៅ

  • មាន

ប៊ូតុងមុខងារ

 • ថត

  • Wi-Fi / Q.MENU / ការថតវីដេអូ / ការប្ដូរ LVF/ម៉ូនីទ័រ / អេក្រង់ LVF/ម៉ូនីទ័រ រចនាប័ទ្ម / ការចាក់សោ AF/AE / AF-បើក / AF-បើក៖ ពន្លឺបាញ់់ប្ដូរនៅជិត (*6) / AF-បើក៖ Far Shift (*6) / ការមើលជាមុន / One Push AE / Touch AE / រង្វាស់កម្រិត / ការកំណត់កន្លែងផ្ដោត / ការគ្រប់គ្រងការពង្រីកបង្រួម / 1 Shot RAW+JPG / ការ​ដាក់ចំនួនកំណត់ 1 Shot Spot / 1 Shot 4K PHOTO / ការចាក់សោប្រតិបត្តិការ / កុងតាក់ដំណើរការការចុច / រន្ធទិសដៅ / Photo Style / ជម្រើសតម្រង / សមាមាត្រ / ទំហំរូបភាព / គុណភាព / ទំហំ RAW Bit / AFS/AFF / ម៉ូដដាក់ចំនួនកំណត់ / កម្រិតរូបថតញាប់ / 4K PHOTO / កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងដោយខ្លួនឯង / តង្កៀប / ស្រមោលការរំលេច / i. ឌីណាមិច / i. កម្រិតច្បាស់ / ល្បឿន Shtr អប្បបរមា / HDR / ប្រភេទប៊ូតុង​ថត​រូប / ម៉ូដពន្លឺបាញ់ / ការកែតម្រូវពន្លឺបាញ់។ / ការរៀបចំផ្លាសឥតខ្សែ / ឧ. ឡេនបំប្លែងតេឡេហ្វូតូ / ការពង្រីកបង្រួមឌីជីថល / មុខងាររក្សាលំនឹង / ការច្រឹបផ្ទាល់កម្រិត 4K / រូបភាពមានចលនា ទម្រង់ថត / រូបភាពមានចលនា គុណភាពថត / អត្រាហ្វ្រេមអថេរ / ម៉ូដរូបភាពនៅក្នុងការថត / ការស្កេនការធ្វើ​សមកាលកម្ម / អេក្រង់កូដរយៈពេល / ការកែតម្រូវកម្រិតថតសំឡេង / មីក្រូហ្វូន ការកែសម្រួលទិសដៅ / HLG View Assist (HDMI) / របារពណ៌ / WFM/Vector Scope / អេក្រង់ពន្លាអាណាម៉ូភិច / HLG View Assist / អេក្រង់ម៉ូនីទ័រ LUT / អេក្រង់ LUT HDMI / ការផ្លាស់ប្តូរការផ្តោត / ម៉ូដស្ងប់ស្ងាត់ / Peaking / អ៊ីស្តូក្រាម / Guide Line / Video Guide Line / លំនាំសេះបង្កង់ / ទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់ម៉ូណូក្រូម / ការមើលជាមុនភ្លាមៗ / ការជំរុញទិដ្ឋភាពផ្សាយផ្ទាល់ / កន្លែងថត / អេក្រង់ចម្បងសម្រាប់វីដេអូ / ការពង្រីកបង្រួមជំហាន / ល្បឿនពង្រីកបង្រួម / ម៉ូដពេលយប់ / ការកែតម្រូវពន្លឺ / កម្រិតពន្លឺ / តុល្យភាពពណ៌ / បើក/បិទធាតុនីមួយៗនៅក្នុងតុល្យភាពពណ៌ស / បើក/បិទធាតុនីមួយៗនៅក្នុង Photo Style / ម៉ូដ AF/MF / Rec/កុងតាក់ចាក់ / បិទ / ស្ដារទៅលំនាំដើមឡើងវិញ / ការចាក់សោរង្វង់ផ្ដោត (*5) / ការរក្សាលំនឹងអេឡិចត្រូនិក (វីដេអូ) (*5) / អេក្រង់កម្រិតថតសំឡេង (*5)
 • ចាក់

  • Wi-Fi / LVF/Monitor Switch / Rec/Playback Switch / Slot Change / 4K PHOTO Play / Delete Single / Protect / Rating 1, 2, 3, 4, 5 / RAW Processing / 4K PHOTO Bulk Saving / Copy / Anamorphic Desqueeze Display / HLG View Assist / HLG View Assist (HDMI) / LUT Monitor Display / LUT HDMI Display / Night Mode / Off / Restore to Default

តម្រង

 • ស្តាយល៍រូបថត

  • ស្តង់ដារ / រស់រវើក / ធម្មជាតិ / ម៉ូណូក្រូម / L. ម៉ូណូក្រូម / L. ម៉ូណូក្រូម D (*5) / ទេសភាព / ព្រាលផ្ទៃខាងក្រោយ / ផ្ទាល់ខ្លួន 1, 2, 3, 4 / Cinelike D / Cinelike V / Like709 / Hybrid Log Gamma* / V-LogL
   *នៅពេលជ្រើសរើសម៉ូដ Creative Video។
 • ការគ្រប់គ្រងដែលមានភាពច្នៃប្រឌិត

  • Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect** / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine*
   *For photos only. **Not available in 4:2:2 10-bit video or C4K/4K video recording.

មុខងាររូបភាពមានចលនា

 • ព័ត៌មានទីតាំងបញ្ឈរ (*7)

 • កម្រិត Master pedestal

  • 31 ជំហាន
 • កម្រិត Luminance

  • 8-bit៖ 0-255 / 16-235 / 16-255
   10-bit: 0‒1023 / 64‒940 / 64‒1023
 • Wave form monitor / Vectorscope

  • អាចជ្រើសរើសបាន
 • ផ្ទាំងអេក្រង់ LUT

  • អង្គបង្ហាញម៉ូនីទ័រប្រភេទ LUT / LUT HDMI
 • ការស្កេនសមកាលកម្ម

  • មាន
 • កូដរយៈពេល

  • ចំនួនរហូតដល់៖ Rec Run/Free Run ដែលអាចជ្រើសរើសបាន, មុខងារកូដពេលវេលា៖ ហ្វ្រេមដែលធ្លាក់/ដែលមិនធ្លាក់ ដែលអាចជ្រើសរើសបាន (នៅពេលជ្រើសរើសហ្វ្រេកង់ប្រព័ន្ធ [59.94Hz]។)
 • ប្រតិបត្តិការ SS/Gain

  • រយៈពេលថត/ISO / មុំ/ISO / រយៈពេលថត/dB
 • របារពណ៌ / 1kHz test tone

  • មាន (SMPTE / EBU / ARIB) / មាន
 • Knee control

  • មាន (នៅក្នុងមុខងារ Like709)
 • សូចនាករហ្វ្រេមថតពណ៌ក្រហម (*7)

  • មាន

PLAYBACK

 • Playback mode

  • បង្ហាញរូបភាព 30-thumbnail, បង្ហាញរូបភាព 12-thumbnail, បង្ហាញប្រតិទិន, ការចាក់ដោយពង្រីក (អតិបរមា 16x), បញ្ចាំងស្លាយ (ទាំងអស់ / រូបភាពប៉ុណ្ណោះ / វីដេអូប៉ុណ្ណោះ, ថេរវេលា និង បែបផែនគឺអាចជ្រើសរើសបាន), mode ចាក់ឡើងវិញ (ធម្មតា / រូបភាពប៉ុណ្ណោះ / វីដេអូប៉ុណ្ណោះ), ការពារ, កម្រិតគុណភាព, កែសម្រួលចំណងជើង, មុខងារកែសម្រួលផ្ទៃមុខ, ដំណើរការ RAW, រក្សាកញ្ចប់រូបថតរូបថតកម្រិត 4K, កាត់បន្ថយសម្លេងរំខានរូបភាព 4K រូបថតកម្រិត, សមាសភាពពន្លឺ, ប៉ះម្តងទៀតច្បាស់, តែមអត្ថបទ, ចម្លង, រៀបចំទំហំឡើងវិញ, កាត់, បង្វិល, បែងចែកវីដេអូ, វីដេអូតាមខណៈពេល, បញ្ឈប់វីដេអូចលនា, បង្ហាញបង្វិល, mode បង្ហាញពន្លាអាណាម៉ូភិច, ជំនួយការមើល HLG, បង្ហាញម៉ូនីទ័រ LUT, បង្ហាញ LUT HDMI, តម្រៀបរូបភាព, ការបញ្ជាក់លុប, បង្កើតរូបភាពគ្មានចលនាពីរូបភាពមានចលនា
 • Protection

  • ទោល ច្រើន ឬបោះបង់
 • លុប

  • Single / Multi / All / Except Rating
 • បោះពុម្ព

  • អាចប្រើ PictBridge បាន

ផ្ទៃ

 • USB

  • USB ប្រភេទ-C, SuperSpeed USB 3.1 ជំនាន់ទី1
 • HDMI (*3)

  • តាមរយៈម៉ូនីទ័រ

   • 4:2:2 10-bit (នៅពេល [Rec Quality] កំណត់ទៅ [4:2:2 10bit] ឬនៅពេល [Rec Quality] កំណត់ទៅ [C4K/60p]/[C4K/50p]/[4K/60p]/[4K/50p] និង [ mode 4K/60p Bit]/[ mode 4K/50p Bit] កំណត់ទៅ [4:2:2 10bit]។ នៅពេល mode [C4K/60p]/[C4K/50p]/[4K/60p]/[4K/50p] ត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុង [Rec Quality] វាមិនអាចថតរូបភាពមានចលនាឬរូបភាពគ្មានចលនានៅលើកាតមេម៉ូរី SD នៅក្នុងអង្គប្រតិបត្តិការកាមេរ៉ាទេ។)
    4:2:2 8bit (នៅពេល [Rec Quality] កំណត់ទៅ [4:2:0 8bit], លើកលែង [C4K/60p]/[C4K/50p]/[4K 60p]/[4K/50p])
    4:2:0 8bit (នៅពេល [Rec Quality] កំណត់ទៅ [C4K/60p]/[C4K/50p]/[4K/60p]/[4K/50p] និង [ mode 4K/60p Bit ]/[ mode 4K/50p Bit] កំណត់ទៅ [4:2:0 8bit]។)
    អូតូ / 4K/30p/25p / 1080p / 1080i / បិទ
    បង្ហាញព័ត៌មាន បិទ/បើក (អាចជ្រើសរើសបាន)
    ជំនួយការមើល HLG (HDMI) អូតូ / MODE1 / MODE2 / បិទ (អាចជ្រើសរើសបាន)
    បម្លែងចុះក្រោមស្វ័យប្រវត្តិ
  • ការចាក់

   • HDMI ប្រភេទ A / តំណ VIERA, សំឡេង៖ ស្តេរ៉េអូ
    59.94Hz៖ ស្វ័យប្រវត្តិ / C4K/60p / C4K/30p / 4K/60p / 4K/30p / 1080p / 1080i / 720p / 480p
    50.00Hz៖ ស្វ័យប្រវត្តិ / C4K/50p / C4K/25p / 4K/50p / 4K/25p / 1080p / 1080i / 720p / 576p
    24.00Hz៖ ស្វ័យប្រវត្តិ / C4K/24p / 4K/24p / 1080p
 • Audio video output

  • គ្មាន
 • Remote input

  • φ2.5mm សម្រាប់ពីចម្ងាយ
 • មីក្រូហ្វូនខាងក្រៅ / ការបញ្ចូលសំឡេងខាងក្រៅរបស់ឧបករណ៍

  • φ3.5mm for external microphone / external audio device
   MIC (Plug-in Power) / MIC / LINE is selectable.
   Stereo/Lens Auto/Shotgun/Super Shotgun/Manual is selectable when attaching DMW-MS2 (sold separately).
 • Headphone output

  • φ3.5mm សម្រាប់កាសត្រចៀក
 • មីក្រូហ្វូន

  • Stereo, Wind Noise Canceller: OFF / Low* / Standard / High *When attaching DMW-MS2 (sold separately).
 • ការថតអូឌីយ៉ូកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់

  • មាន DMW-XLR1 (លក់ដាច់ដោយឡែក)
 • ឧបករណ៍បំពងសំឡេង

  • Monaural
 • រន្ធកាត SD

  • រន្ធទី 1 រន្ធទី 3
 • TC ក្នុង/ក្រៅ

  • មានជាមួយខ្សែបំប្លែង BNC (ជាកញ្ចប់)

ថាមពល

 • ថ្ម

  • ដុំថ្មសាកប្រភេទ Li-ion (7.2V, 1860mAh, 14Wh) (ជាកញ្ចប់)
 • កម្រិតថ្ម (ស្តង់ដារ CIPA)

  • ប្រហែល 440 រូបភាព (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ), 410 រូបភាព (LVF), 1,300 រូបភាព ( mode LVF សន្សំថាមពល*) ជាមួយH-FS12060
   *នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តដែលបញ្ជាក់ដោយ Panasonic ដោយផ្អែកលើស្តង់ដារ CIPA។ នៅពេលដល់ម៉ោងប្ដូរទៅមុខងារគេងត្រូវបានកំណត់ទៅ 1 វិនាទី។
 • ប្រអប់បង្គំថ្ម (Battery grip)

  • DMW-BGGH5 (លក់ដោយឡែក)

វិមាត្រ / ទម្ងន់

 • វិមាត្រ (ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ)

  • 138.5 x 98.1 x 87.4 mm / 5.45 x 3.86 x 3.44 អ៊ីញ (មិនរួមបញ្ចូលចលនាលយទៅមុខ)
 • ទម្ងន់

  • ប្រហែល 660g / 1.46 lb (កាត SD x 1, ថ្មសាក, តួកាមេរ៉ា)
   ប្រហែល 580g / 1.28 lb (តួកាមេរ៉ាប៉ុណ្ណោះ)

មជ្ឈដ្ឋានដំណើរការ

 • សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (*4)

  • -10℃ ទៅ 40℃ (14°F ទៅ 104°F)
 • កម្រិតសំណើមពេលដំណើរការ

  • 10%RH រហូតដល់ 80%RH

គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែមស្តង់ដារ

 • កម្មវិធី

  • ការថត

   • LUMIX Tether
    ・ កម្មវិធីនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងកាមេរ៉ាឌីជីថល Panasonic ពីកុំព្យូទ័រ។ កម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្ដូរការកំណត់ផ្សេងៗរបស់កាមេរ៉ា ធ្វើការថតពីចម្ងាយ និងរក្សាទុករូបភាពដែលបានថតពីចម្ងាយនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។ ពិនិត្យមើលគេហទំព័រខាងក្រោមដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធីនេះ។
    http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html (សម្រាប់ Windows / Mac)
  • ការចាក់ ការកែសម្រួល

   • ・ កម្មវិធីកែ និងចាក់រូបភាពនៅលើកុំព្យូទ័រមិនត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយកាមេរ៉ានេះទេ។ ដើម្បីធ្វើបែបនេះ PHOTOfunSTUDIO 10.0XE គឺអាចទាញយកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ Panasonic ដោយប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រភ្ជាប់ជាមួយងអ៊ិនធឺណិត។
    http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10xe.html (សម្រាប់ Windows)
    ・ សូហ្វែដើម្បីដំណើការឯកសារ RAW នៅលើកុំព្យួទ័រមិនត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយកាមេរ៉ានេះទេ។ ដើម្បីធ្វើបែបនេះ SILKYPIX Developer Studio អាចទាញយកបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ Ichikawa Soft Laboratory ដោយប្រើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិត។
    http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (សម្រាប់ Windows / Mac)
 • គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែមស្តង់ដារ

  • ដុំសាកថ្ម (អាដាប់ទ័រ AC, ដុំសាកថ្ម, គម្របរាង)ឆ្នុកជើងទ្រកាមេរ៉ា ជ័រទម្រភ្នែក គម្របរន្ធស៊ីនក្រូពន្លឺបាញ់ គម្របសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ប្រអប់បង្គំថ្ម ខ្សែភ្ជាប់ USB ខ្សែស្ពាយលើស្មា ទម្រខ្សែ ខ្សែបម្លែង BNC

   ・សេចក្តីណែនាំប្រតិបត្តិការ DC-GH5S សម្រាប់មុខងារកម្រិតខ្ពស់អាចទាញយកបាននៅលើគេហទំព័រសេវាជំនួយអតិថិជន Panasonic LUMIX ដោយប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ទូរសព្ទដៃ ឬថេប្លែតដោយភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិត។

កំណត់ចំណាំ

 • (*1) សំឡេងកម្រិតខ្ពស់ គឺអាចជ្រើសបានតែនៅពេលប្រើ DMW-XLR1 (លក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា)។
  (*2) អំពីការថតរូបចលនា / ការថតរូបថតកម្រិត 4K
  - ប្រើកាត់ដែលមាន SD Speed Class ជាមួយនឹង "Class 4" ឬខ្ពស់ជាងនេះ នៅពេលថតរូបភាពមានចលនានៅក្នុងទម្រង់ [AVCHD] ឬ [MP4(ក្រោម 28Mbps)]។
  - ប្រើកាតដែលមានក្រុមល្បឿន SD ជាមួយ "UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)" នៅពេលថតរូបមានចលនាជាមួយ [MP4] ក្នុង [C4K] [4K], [MOV], [VFR] ឬ [4K PHOTO]។
  (SD speed class គឺជាស្ដង់ដារល្បឿនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចម្លងទិន្នន័យចូលទៅក្នុងកាត។)
  - Video Speed Class 60 ឬខ្ពស់ជាងនេះ ត្រូវមានការថត ALL-Intra 400Mbps។ សូមណែនាំឱ្យប្រើកាតអង្គចងចាំជាមួយនឹង Video Speed Class 60 ឬខ្ពស់ជាងនេះសម្រាប់ការថតវីដេអូ C4K/4K ALL-Intra។
  - រូបភាពមានចលនា MP4 ជាទម្រង់ [C4K] កម្រិត [4K]៖
  - នៅពេលប្រើអង្គចងចាំ SDHC៖ អ្នកអាចបន្តថតដោយគ្មានការរំខាន ទោះបីជាឯកសារមានទំហំលើស 4 GB ក៏ដោយ ប៉ុន្តែឯកសាររូបភាពមានចលនានឹងត្រូវបានបែងចែក និងថត/ចាក់ថយក្រោយដាច់ដោយឡែក។
  - នៅពេលប្រើអង្គចងចាំ SDXC៖ អ្នកអាចបន្តថតដោយគ្មានការរំខាន ទោះបីជាឯកសារមានទំហំលើស 96 GB ឬមានរយៈពេលលើស 3 ម៉ោង 4 នាទីក៏ដោយ ប៉ុន្តែឯកសាររូបភាពមានចលនានឹងត្រូវបានបែងចែក និងថត/ចាក់ដាច់ដោយឡែក។
  - រូបភាពមានចលនា MP4 ជាទម្រង់ [FHD]៖
  - អ្នកអាចបន្តថតដោយគ្មានការរំខាន ទោះបីជាឯកសារមានទំហំលើស 4 GB ឬមានរយៈពេលលើស 30 នាទីក៏ដោយ ប៉ុន្តែឯកសាររូបភាពមានចលនានឹងត្រូវបានបែងចែក និងថត/ចាក់ដាច់ដោយឡែក។
  - 4:2:2 ការថត 10 ប៊ីត គឺជាមុខងារថតសម្រាប់ការផលិតភាពយន្ត ហើយវីដេអូចាំបាច់ត្រូវដំណើរការនៅលើកុំព្យូទ័រ។
  វីដេអូដើមមិនអាចចាក់នៅលើទូរទស្សន៍ស្ដង់ដារ, ម៉ាស៊ីនថតវីដេអូ Blu-ray Disc™ និងម៉ាស៊ីនចាក់ Blu-ray Disc™ បានទេ។
  វាអាចបណ្ដាលឱ្យមានបញ្ហាដូចជា គាំងនៅពេលចាក់នៅលើឧបករណ៍ទាំងនេះជាដើម។

  (*3) សម្រាប់ការបញ្ចេញវីដេអូកម្រិត [C4K/60p] [C4K/50p] [4K/60p] [4K/50p] សូមប្រើខ្សែ HDMI2.0 ដែលមានរូប HDMI នៅលើនោះ និងមានការពណ៌នាថា "ត្រូវគ្នាជាមួយនឹង 4K"។

  (*4) កាមេរ៉ាអាចបញ្ឈប់ការថតនៅពេលប្រើក្នុងសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការទាប ឬខ្ពស់ជាងសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការដែលបានណែនាំ៖ -10 ទៅ 40 ដឺក្រេ។

  (*5) ត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបង្កប់ទៅកំណែថ្មីបំផុត 1.1 ឬកំណែក្រោយនេះ។

  (*6) ត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបង្កប់ទៅកំណែថ្មីបំផុត 1.4 ឬកំណែក្រោយនេះ។

  (*7) ត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបង្កប់ទៅកំណែថ្មីបំផុត 2.0.