LUMIX G Lens H-H025

H-H025

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH.

កែវថតចម្ងាយផ្ដោត 25mm ប្រភេទ Micro Four Thirds / 50mm (ដូចកាមេរ៉ា 35mm)

LUMIX G Lens H-H025

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

LUMIX G Lens H-H025
ពណ៌:
Color:ខ្មៅ:H-H025-K
Color:ប្រាក់:H-H025-S
25mm / 50mm (ដូចកាមេរ៉ា 35mm)
ប្រវែងប្រសព្វ
F1.7
រន្ធពន្លឺអតិបរមា
φ46mm / 1.8inch
ទំហំតម្រង

Get Inspired

ទទួលបានការបំផុសគំនិត - LUMIX G Lens H-H025
F1.7, 1/1600 sec, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - LUMIX G Lens H-H025
F1.7, 1/1000 sec, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - LUMIX G Lens H-H025
F7.1, 1/640 sec, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - LUMIX G Lens H-H025
F1.7, 1/8000 sec, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - LUMIX G Lens H-H025
F7.1, 2.5 sec, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - LUMIX G Lens H-H025
F1.7, 1/2000 sec, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - LUMIX G Lens H-H025
F1.7, 1/400 sec, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - LUMIX G Lens H-H025
F7.1, 5 sec, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - LUMIX G Lens H-H025
F6.3, 1/250 sec, ISO 200
ទទួលបានការបំផុសគំនិត - LUMIX G Lens H-H025
F1.8, 1/3200 sec, ISO 200

គ្រឿងបន្ថែម

accessory-image

DMW-LND46

តម្រង ND

accessory-image

DMW-LPL46

តម្រង PL

accessory-image

DMW-LMC46

តម្រង MC

accessory-image

DMW-LFC46

គម្របកែវថត

accessory-image

DMW-LRC1

គម្របខាងក្រោយរបស់កែវថត