កាមេរ៉ា LUMIX S ម៉ូដែល DC-S1R

រូបភាពរបស់ កាមេរ៉ា LUMIX S ម៉ូដែល DC-S1R

ប្រភេទ

 • ប្រភេទ

  • កាមេរ៉ាឌីជីថលឥតកញ្ចក់ Single Lens
 • ឧបករណ៍រក្សាទុកការថត

  • កាតអង្គចងចាំ XQD, កាតអង្គចងចាំ SD / កាតអង្គចងចាំ SDHC* / កាតអង្គចងចាំ SDXC*, កាត CFexpress (CFexpress កំណែ 2.0 ប្រភេទ B) ******
   *ត្រូវជាមួយ UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 កាតអង្គចងចាំស្តង់ដារ SDHC/SDXC និង UHS-II Video Speed Class 90 កាតអង្គចងចាំស្តង់ដារ SDXC។
 • ជើងភ្ជាប់កែវ (mount)

  • ជើងភ្ជាប់អក្សរ L

សេនស័ររូបភាព

 • ប្រភេទ

  • ពេញហ្វ្រេម 35mm (36.0 x 24.0mm) សេនស័រ CMOS
 • ភីកសែលរបស់កាមេរ៉ា និងភីកសែលសរុប

  • 47.30 មេហ្គាភីកសែល / 50.44 មេហ្គាភីកសែល
 • សមាមាត្រ និងតម្រងពណ៌

  • 3:2 / តម្រងពណ៌ចម្បង
 • ប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយធូលី

  • តម្រងនៃរលកសំឡេងលឿនខ្លាំង

រូបភាព

 • សមាមាត្រ

  • 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1
  • សមាមាត្រ

   • 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1
 • គុណភាពរូបភាព

  • RAW / RAW+ធម្មតា / RAW+ស្ដង់ដារ / ធម្មតា / ស្ដង់ដារ
 • គំរូ​ពណ៌

  • sRGB, AdobeRGB
 • ទម្រង់ឯកសារនៃការថត

  • រូបភាពនៅនឹង

   • JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, HLG Photo (CTA-2072)
  • 6K PHOTO(*2) / 4K PHOTO(*2)

   • 6K PHOTO៖ MP4 (H.265/HEVC, ទម្រង់សំឡេង៖ AAC (2ch))
    4K PHOTO៖ MP4 (H.264/MPEG-4 AVC ទម្រង់សំឡេង៖ AAC (2ch))
    រូបភាពមានលំនឹងដែលបានស្រង់ចេញ៖ JPEG (DCF, Exif 2.31)
 • ទំហំឯកសារ (ភីកសែល)

  • នៅពេលប្រើប្រាស់កែវពេញហ្វ្រេម / 3:2

   • 8368x5584(L) / 5952x3968(M) / 4272x2848(S) / 16736x11168(XL)* *មុខងារកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់។ ឯកសារ RAW។
    5184X3456 (6K PHOTO) / 3504x2336 (4K PHOTO) / 6464x4320 (HLG PHOTO, កម្រិតច្បាស់ 8K-Res) / 3232x2160(HLG PHOTO, កម្រិតច្បាស់ 4K)
  • នៅពេលប្រើប្រាស់កែវពេញហ្វ្រេម / 4:3

   • 7440x5584(L) / 5296x3968(M) / 3792x2848(S) / 14880x11168(XL)* *មុខងារកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់។ ឯកសារ RAW។
    4992x3744(6K PHOTO) / 3328x2496(4K PHOTO) / 5760x4320(HLG PHOTO, កម្រិតច្បាស់ 8K) / 2880x2160(HLG PHOTO, កម្រិតច្បាស់ 4K)
  • នៅពេលប្រើប្រាស់កែវពេញហ្វ្រេម / 16:9

   • 8368x4712(L) / 5952x3352(M) / 4272x2400(S) / 16736x9424(XL)* *មុខងារកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់។ ឯកសារ RAW។
    3840X2160 (4K PHOTO) / 7680x4320 (HLG PHOTO, កម្រិតច្បាស់ 8K) / 3840x2160(HLG PHOTO, កម្រិតច្បាស់ 4K)
  • នៅពេលប្រើប្រាស់កែវពេញហ្វ្រេម / 1:1

   • 5584x5584(L) / 3968x3968(M) / 2848x2848(S) / 11168x11168(XL)* *មុខងារកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់។ ឯកសារ RAW។
    2880x2880(4K PHOTO) / 4320x4320(HLG PHOTO, កម្រិតច្បាស់ 8K) / 2144x2144(HLG PHOTO, កម្រិតច្បាស់ 4K)
  • នៅពេលប្រើប្រាស់កែវពេញហ្វ្រេម / 65:24

   • 8368x3088(L)
  • នៅពេលប្រើប្រាស់កែវពេញហ្វ្រេម / 2:1

   • 8368x4184(L)
  • នៅពេលប្រើប្រាស់កែវ APS-C / 3:2

   • 5504x3664(L) / 3920x2608(M) / 2784x1856(S)
  • នៅពេលប្រើប្រាស់កែវ APS-C / 4:3

   • 4880x3664(L) / 3472x2608(M) / 2480x1856(S)
  • នៅពេលប្រើប្រាស់កែវ APS-C / 16:9

   • 5504x3096(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S)
  • នៅពេលប្រើប្រាស់កែវ APS-C / 1:1

   • 3664x3664(L) / 2608x2608(M) / 1856x1856(S)

រូបភាពមានចលនា

 • ទម្រង់ឯកសារនៃការថត

  • MOV៖ H.265/HEVC (ទម្រង់សំឡេង៖ LPCM (2ch 48kHz/24-bit*, 96kHz/24-bit*))******** *នៅពេលភ្ជាប់ DMW-XLR1 (លក់ដាច់ដោយឡែក)។
   MP4៖ H.264/MPEG-4 AVC (ទម្រង់សំឡេង៖ LPCM (2ch 48kHz/16-bit), AAC (2ch))
   AVCHD ដែលមានការវិវឌ្ឍ (ទម្រង់សំឡេង៖ សំឡេង Dolby (2ch)), AVCHD (ទម្រង់សំឡេង៖ សំឡេង Dolby (2ch))
 • ប្ដូរ NTSC / PAL********

  • មាន (NTSC (59.94Hz) / PAL(50.00Hz))
 • MOV******** [5K] 4992x3744 សំឡេងកម្រិតខ្ពស់អាចជ្រើសរើសបានតែនៅពេលដែលប្រើ DMW-XLR1 ប៉ុណ្ណោះ (លក់ដាច់ដោយឡែក)។

  • NTSC (59.94Hz)
   29.97p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM, សំឡេងកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់) (PIXEL/PIXEL) *អាចជ្រើសរើស HLG បាន។
   23.98p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM, សំឡេងកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់) (PIXEL/PIXEL) *អាចជ្រើសរើស HLG បាន។

   PAL(50.00Hz)
   25.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM, សំឡេងកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់) (PIXEL/PIXEL) *អាចជ្រើសរើស HLG បាន។
 • MP4(*2)High speed video *When Creative Video Mode is selected. [4K] 3840x2160

  • NTSC (59.94Hz)
   59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)
   29.97p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC)
   23.98p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC)

   PAL(50.00Hz)
   50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*******
   25.00p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC)*******
 • MP4(*2) High speed video *When Creative Video Mode is selected.[FHD] 1920x1080

  • NTSC (59.94Hz)
   59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC)
   29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC)

   PAL(50.00Hz)
   50.00p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC)*******
   25.00p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC)*******
 • AVCHD ដែលមានការវិវឌ្ឍ** AVCHD** [FHD] 1920x1080

  • 50.00p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (សំឡេង Dolby)
   50.00i, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (សំឡេង Dolby) (ការបញ្ចេញរបស់សេនស័រគឺ 25.00fps)
   50.00i, 17Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (សំឡេង Dolby) (ការបញ្ចេញរបស់សេនស័រគឺ 50.00fps)
   23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (សំឡេង Dolby)
 • MP4** វីដេអូល្បឿនលឿន *នៅពេលជ្រើសរើសមុខងារ​ Creative Video។ [4K] 3840x2160

  • NTSC (59.94Hz)
   29.97p (ការបញ្ចេញរបស់សេនស័រគឺ 60fps)
   23.98p (ការបញ្ចេញរបស់សេនស័រគឺ 48fps)

   PAL(50.00Hz)
   25.00p (ការបញ្ចេញរបស់សេនស័រគឺ 50fps)*******
 • MP4** វីដេអូល្បឿនលឿន *នៅពេលជ្រើសរើសមុខងារ​ Creative Video។ [FHD] 1920x1080

  • NTSC (59.94Hz)
   29.97p (ការបញ្ចេញរបស់សេនស័រគឺ 180fps / 120fps)

   PAL(50.00Hz)
   25.00p (ការបញ្ចេញរបស់សេនស័រគឺ 150fps / 100fps)*******
 • រយៈពេលដែលអាចថតបាន(រូបភាពមានចលនា)**

  • ប្រហែល 150 នាទី (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ), 140 នាទី (LVF) នៅក្នុង [AVCHD/FHD/60p] *នៅពេលប្រើ S-R24105 និងកាតអង្គចងចាំ SD។
   ប្រហែល 160 នាទី (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ), 150 នាទី (LVF) នៅក្នង [AVCHD/FHD/60p] *នៅពេលប្រើ S-R2060 និងកាតអង្គចងចាំ SD។
 • រយៈពេលដែលអាចថតជាក់ស្ដែង (រូបភាពមានចលនា)**

  • ប្រហែល 75 នាទី (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ) 70 នាទី (LVF) នៅក្នុង [AVCHD/FHD/60p] *នៅពេលប្រើ S-R24105 និងកាតអង្គចងចាំ SD។
   ប្រហែល 80 នាទី (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ), 75 នាទី (LVF) នៅក្នុង [AVCHD/FHD/60p] *នៅពេលប្រើ S-R2060 និងកាតអង្គចងចាំ SD។

VIEWFINDER

 • ប្រភេទ

  • ផ្ទៃកាមេរ៉ាបន្តផ្ទាល់ OLED
 • ភីកសែល

  • ប្រហែល 5,760k ដត
 • Field of view / Magnification

  • ប្រហែល 100% / ប្រហែល 0.78x ដែលមានឡេន 50 mm គ្មានទីបញ្ចប់ -1.0 m-1
 • Eye point / Diopter adjustment

  • ប្រហែល 21 mm គ្មានទីបញ្ចប់ -1.0 m-1 / -4.0 - +2.0 (dpt)
 • សេនស័រភ្នែក

  • មាន
 • ល្បឿនបង្ហាញ

  • 120fps / 60fps
 • ភាពយឺតយ៉ាវនៃពេលវេលាបង្ហាញ

  • ប្រហែល 0.005sec

ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ REAR MONITOR

 • ប្រភេទ

  • ម៉ូនីទ័រ TFT LCD ដែលគ្រប់គ្រងដោយការចុច
 • ទំហំម៉ូនីទ័រ

  • ទ្រេតនៃអ័ក្សបី, 3.2 អ៊ីញ (8.0cm) សមាមាត្រ 3:2
 • ភីកសែល

  • ប្រហែល 2,100k ដត
 • Field of view

  • ប្រហែល 100%

LCD ស្ថានភាព

 • LCD ស្ថានភាព

  • មាន

ការផ្ដោត

 • ប្រភេទ

  • Contrast AF system
 • បច្ចេកវិទ្យា DFD

  • មាន
 • មុខងារផ្ដោត

  • AFS (តែមួយ) / AFC (បន្តបន្ទាប់) / MF
 • មុខងារ AF

  • ការសម្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (មុខ ភ្នែក រាងកាយ សត្វ) / ការតាមដាន / តំបន់ 225 / តំបន់ (បញ្ឈរ/ផ្ដេក) / តំបន់ (ការ៉េ) / តំបន់ (ពងក្រពើ) / 1-Area+* / 1-Area* / ចំណុចតូច / 1, 2, 3 ផ្ទាល់ខ្លួន
   (ការប៉ះតំបន់ពេញលេញអាចប្រើបានហើយ) (ទំហំហ្វ្រេម AF ដែលអាចស្កេនបាន និងទីតាំង AF ដែលអាចបត់បែនបាន) *ការសម្គាល់មនុស្ស/សត្វ AF អាចត្រូវបានកំណត់ទៅបើក ឬបិទ។********
 • កម្រិតចាប់ AF

  • EV -6 - 18 (F1.4, ស្មើនឹង ISO100, AFS)
 • Field of view

  • កម្រិតពន្លឺ AF, កម្រិតពន្លឺដែលប្ដូរតំបន់ AF, ការព្យាករការពន្លឺបាញ់់ទីវត្ថុ
 • អំពូលជំនួយ AF

  • មាន
 • ការចាក់សោ AF

  • កំណត់ប៊ូតុង Fn ក្នុងម៉ឺនុយផ្ទាល់ខ្លួនទៅការចាក់សោ AF
 • ផ្ដោតក្រោយថត និង ពហុផ្ដោត

  • មាន / មាន
 • ផ្សេងៗ

  • AF-បើក, ប៊ូតុងថត AF, ដកដៃក្រោយចុចពាក់កណ្ដាល, អាទិភាពប៊ូតុងថត/ផ្ដោត, AF រហ័ស, AF ឥតឈប់ (អំឡុងពេលថតរូបភាពមានចលនា), AF សេនស័រភ្នែក, ការកំណត់ដែននៃចំណុច AF, AF+MF, ការណែនាំអំពី MF, ជំនួយ MF, ជំនួយ MF ដោយប៉ះ, ការផ្ដោតពណ៌នៅគែម, មុខងារ AF/AE ដោយប៉ះ, ផ្ទាំងប៉ះ AF, សន្ទះប៉ះ, ការប្ដូរការផ្ដោតសម្រាប់បញ្ឈរ/ផ្ដេក, ការចាក់សោបរិវេណផ្ដោត, មុខងារបង្ហាញ/លាក់ AF

ការគ្រប់គ្រងកម្រិតពន្លឺ

 • ប្រព័ន្ធវាស់ពន្លឺ

  • ប្រព័ន្ធចាប់លំនាំច្រើន 1,728 តំបន់
 • មុខងារវាស់ពន្លឺ

  • ច្រើន / បានវាស់ផ្នែកកណ្ដាល / ចំណុច / បានវាស់ការរំលេច
 • កម្រិតចម្ងាយវាស់

  • EV0-18 (កែវ F2.0, ស្មើនឹង ISO100)
 • មុខងារកម្រិតពន្លឺ

  • Program AE / Aperture Priority AE / Shutter Priority AE / Manual Exposure
 • កម្រិតពន្លឺ ISO (កម្រិតពន្លឺបញ្ចេញស្ដង់ដារ)

  • ស្វ័យប្រវត្តិ / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200* (អាចពន្លឺបាញ់់ប្ដូរទៅជំហាន 1/3 EV) *ISO ដែលបានពង្រីក
 • ការកែសម្រួលកម្រិតពន្លឺ

  • ជំហាន 1/3 EV ±5EV (±3EV សម្រាប់រូបភាពមានចលនា)
 • ការចាក់សោ AE

  • កំណត់ប៊ូតុង Fn នៅក្នុងម៉ឺនុយផ្ទាល់ខ្លួនទៅសោ AE

ប្រព័ន្ធរក្សាលំនឹងរូបភាព

 • ប្រព័ន្ធរក្សាលំនឹងរូបភាព

  • ប្រភេទប្ដូរសេនស័ររូបភាព (អ័ក្ស 5)
   6.0 កម្រិត* * កម្មវិធីបង្កប់ត្រូវតែដំឡើងកំណែទៅ 1.2 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ ដោយផ្អែកលើស្ដង់ដារ CIPA [ទិសដៅពន្លឺបាញ់់ប្ដូរ/កំពូល៖ ចម្ងាយផ្ដោត f=50mm នៅពេលប្រើ S-X50។]

   Dual I.S. (Dual I.S. 2 អាចប្រើបាន)
   6.5 កម្រិត* * កម្មវិធីបង្កប់ត្រូវតែដំឡើងកំណែទៅ 1.2 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ ដោយផ្អែកលើស្ដង់ដារ CIPA [ទិសដៅពន្លឺបាញ់់ប្ដូរ/កំពូល៖ ចម្ងាយផ្ដោត f=105mm នៅពេលប្រើ S-R24105។] ដោយផ្អែកលើស្ដង់ដារ CIPA [ទិសដៅពន្លឺបាញ់់ប្ដូរ/កំពូល៖ ចម្ងាយផ្ដោត f=200mm នៅពេលប្រើ S-R70200។]
   7.0 កម្រិត* * កម្មវិធីបង្កប់ត្រូវតែដំឡើងកំណែទៅ 1.3 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ ដោយផ្អែកលើស្ដង់ដារ CIPA [ទិសដៅពន្លឺបាញ់់ប្ដូរ/កំពូល៖ ចម្ងាយផ្ដោត f=200mm នៅពេលប្រើ S-E70200។]

WHITE BALANCE

 • White balance

  • AWB / AWBc / AWBw / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Color temperature setting 1, 2, 3, 6
 • White balance adjustment

  • Blue/Amber bias, Magenta/Green bias
 • ការកំណត់សីតុណ្ហភាពពណ៌​ (Color temperature setting)

  • 2500-10000K ក្នុង 100K

ថតរូប

 • ប្រភេទ

  • សន្ទះខណ្ឌផ្ទាំងផ្ដោត
 • ល្បឿនថត

  • រូបភាពនៅនឹង៖ អំពូល (អតិបរមា 30 នាទី), 1/8,000 - 60
   មុខងារថតរនាំងខាងមុខអេឡិចត្រូនិក៖ អំពូល (អតិបរមា 30 នាទី), 1/2,000 - 60
   សន្ទះបិទបើកអេឡិចត្រូនិច៖ អំពូល (អតិបរមា 60 វិនាទី), 1/16,000 - 60
   រូបភាពមានចលនា៖ 1/16,000 - 1/25
 • រយៈជីវិតនៃប៊ូតុង​ថត​រូប

  • រូបភាពប្រហែល 400,000 សន្លឹក
 • កំណត់ម៉ោងដោយខ្លួនឯង

  • 10 វិនាទី, រូបភាព 3 សន្លឹក 2 វិនាទី និង 10 វិនាទី
 • ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ

  • បញ្ជាពីចម្ងាយដោយ DMW-RS2 (លក់ដាច់ដោយឡែក)
 • ប្រភេទនៃការថត / មុខងារសំឡេងស្ងាត់

  • មាន / មាន (Auto / Mechanical / Electronic front curtain / Electronic / Electronic+NR)

BRACKET

 • AE bracket

  • រូបភាព 3, 5, 7 សន្លឹកនៅក្នុងជំហាន 1/3, 2/3 ឬជំហាន EV 1 អតិបរមា ±3 EV, តែមួយ/រូបថតញាប់
 • Aperture Bracket

  • 3, 5 ឬទីតាំងទាំងអស់នៅក្នុងជំហាន EV 1
 • Focus Bracket

  • រូបភាពចាប់ពី 1 ដល់ 999 សន្លឹក ជំហានផ្ដោតអាចត្រូវបានកំណត់ជា 10 កម្រិត
 • White balance bracket

  • 3 រូបភាពក្នុងអ័ក្សពណ៌ខៀវ/ព្រឿងៗ ឬអ័ក្សពណ៌ស្វាយខ្ចី/បៃតង ការកំណត់សីតុណ្ហភាពពណ៌

ការថតរូបល្បឿនលឿន​ (Burst)

 • ថតល្បឿនលឿន​ (Burst) ប៊ូតុងថតដោយម៉ាស៊ីន​ ប៊ូតុងថតរបាំងខាងមុខ

  • AFS/MF៖ កម្ពស់៖ 9 ហ្វ្រេម/វិនាទី មធ្យម៖ 5 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់) ធំ៖ 2 ហ្វ្រេម/នាទី (មានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់)
   AFC៖ កម្ពស់៖ 6 ហ្វ្រេម/វិនាទី (មានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់) មធ្យម៖ 5 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់) ធំ៖ 2 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពអេឡិចត្រូនិច)
 • ថតល្បឿនលឿន​ (Burst) ប៊ូតុងថតអេឡិចត្រូនិច

  • AFS/MF៖ កម្ពស់៖ 9 ហ្វ្រេម/វិនាទី មធ្យម៖ 5 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់) ធំ៖ 2 ហ្វ្រេម/នាទី (មានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់)
   AFC៖ កម្ពស់៖ 5 ហ្វ្រេម/វិនាទី (មានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់) មធ្យម៖ 5 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពបន្តផ្ទាល់) ធំ៖ 2 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ដែលមានទិដ្ឋភាពអេឡិចត្រូនិច)
 • ចំនួនរូបភាពដែលអាចថតបាន នៅពេលប្រើកាត CFexpress******

  • RAW: លើសពី 40 រូបភាព
   RAW+JPEG៖ លើសពី 35 រូបភាព
   JPEG៖ លើសពី 50 រូបភាព
   *ដោយប្រើកាតអង្គចងចាំ Panasonic Corporation CFexpress ប្រភេទ B 256GB (RP-CFEX256) ឬកាតអង្គចងចាំ SanDisk Corporation CFexpress ប្រភេទ B Extreme PRO 256GB (SDCFE-256G)។ រហូតដល់ល្បឿនថតរូបញាប់ថយចុះ។ នៅពេលថតក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តដែលបញ្ជាក់ដោយ Panasonic។
 • ចំនួនរូបភាពដែលអាចថតបាន នៅពេលប្រើកាតអង្គចងចាំ XQD

  • RAW: លើសពី 40 រូបភាព
   RAW+JPEG៖ លើសពី 35 រូបភាព
   JPEG៖ លើសពី 50 រូបភាព
   *ដោយប្រើកាតអង្គចងចាំ Sony Corporation XQD ស៊េរី G។ រហូតដល់ល្បឿនថតរូបញាប់ថយចុះ។ នៅពេលថតក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តដែលបញ្ជាក់ដោយ Panasonic។

6K PHOTO(*2) / 4K PHOTO(*2)

 • ល្បឿនលឿន​ (Burst)

  • 6K PHOTO៖ 30 ហ្វ្រេម/វិនាទី
   4K PHOTO៖ 60 ហ្វ្រេម/វិនាទី 30 ហ្វ្រេម/វិនាទី
 • ព័ត៌មានទម្រង់ Exif

  • មាន (រូបភាព JPEG នីមួយៗដែលច្រឹបចេញពីឯកសារកម្រិត 6K/4K អនុវត្តតាម EXIF។)

ពន្លឺបាញ់

 • ប្រភេទពន្លឺ

  • ពន្លឺបាញ់ខាងក្រៅ TTL (លក់ដាច់ដោយឡែក)
 • មុខងារពន្លឺ (Flash Mode)

  • ស្វ័យប្រវត្តិ* / ការកាត់បន្ថយភ្នែកពណ៌ក្រហម/ស្វ័យប្រវត្តិ* / មុខងារបង្ខំបានបើក / មុខងារបង្ខំបានបើក/ការកាត់បន្ថយភ្នែកពណ៌ក្រហម / សមកាលកម្មយឺត។ / សមកាលកម្មយឺត/ការការត់បន្ថយភ្នែកពណ៌ក្រហម / មុខងារបង្ខំបានបិទ *សម្រាប់ iA តែប៉ុណ្ណោះ។
 • សមកាលកម្មនៃពន្លឺ Flash synchronization

  • សមកាលកម្មផ្ទាំងបិទបើកទី 1 សមកាលកម្មផ្ទាំងបិទបើកទី 2
 • ការលៃតម្រូវពន្លឺ Flash output adjustment.

  • ជំហាន 1/3EV ±3EV
 • ល្បឿននៃសមកាលកម្ម Synchronization speed.

  • តិចជាង 1/320 វិនាទី
 • ការបញ្ជាឥតខ្សែ

  • មាន (ពេលប្រើ DMW-FL200L / FL360L / FL580L (លក់ដាច់ដោយឡែក)), បណ្ដាញឥតខ្សែ៖ 1ch/2ch/3ch/4ch
 • រន្ធបាញ់ពន្លឺ

  • មាន

ការបំប្លែងតេឡេហ្វូតូបន្ថែម

 • ការបំប្លែងតេឡេហ្វូតូបន្ថែម

  • 2.0x (EX S), 1.4x (EX M) *សម្រាប់ការថតរូបភាពនៅនឹងតែប៉ុណ្ណោះ។

ស្តាយល៍រូបថត

 • ស្តាយល៍រូបថត

  • Standard / Vivid / Natural / Flat / Landscape / Portrait / Monochrome / L. Monochrome / L. Monochrome D / Cinelike D / Cinelike V / Like709 / Like2100 (HLG)******** / Standard (HLG) / Monochrome (HLG) / My Photo Style 1-10
 • ការកែសម្រួលរូបភាព

  • Contrast / Highlight / Shadow / Saturation / Color Tone / Hue / Filter Effect / Grain Effect / Sharpness / Noise Reduction / ISO / WB

តម្រង

 • តម្រង

  • Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine*
   *សម្រាប់រូបថតតែប៉ុណ្ណោះ។

មុខងាររូបភាពមានចលនា

 • Vertical Position Information*

  • ON / Off *Firmware must be updated to version 1.8 or later.
 • SS/Gain operation (*9)

  • Shutter Duration/ISO / Angle/ISO / Shutter Duration/dB

ប៊ូតុងមុខងារ

 • ថត

  • Exposure Comp. / Sensitivity / White Balance / Photo Style / Metering Mode / Aspect Ratio / Picture Quality / Picture Size / HLG Photo / High Resolution Mode / 1 Shot Spot Metering / Long Exposure NR / Min. Shutter Speed / 1 Shot RAW+JPG / i.Dynamic Range / Filter Effect / One Push AE / Touch AE / Exposure Mode / AF Mode/MF / AF Custom Setting(Photo) / AF Custom Setting(Video) / Focus Peaking / Focus Peaking Sensitivity / 1-Area AF Moving Speed / Focus Ring Lock / AE LOCK / AF LOCK / AF/AE LOCK / AF-ON / AF-ON: Near Shift***** / AF-ON: Far Shift***** / AF-Point Scope / Focus Area Set / Flash Mode / Flash Adjust. / Wireless Flash Setup / Drive Mode / 1 Shot "6K/4K PHOTO" / Bracketing / Silent Mode / Image Stabilizer / Shutter Type / Ex. Tele Conv. / Flicker Decrease (Photo) / Post-Focus / Motion Pic. Rec Format / Motion Pic. Rec Quality / Sound Rec Level Disp. / Sound Rec Level Adj. / Mic. Directivity Adjust / Image Stabilizer / E-Stabilization (Video) / Boost I.S. (Video) / Q.MENU / Rec / Playback Switch / Video Record / LVF/Monitor Switch / LVF Magnification / Dial Operation Switch / Preview / Preview Aperture Effect****** / Constant Preview / Level Gauge / Histogram / Photo Grid Line / Live View Boost / Monochrome Live View / Night Mode / LVF/Monitor Disp. Style / Photo/Video Preview / Zebra Pattern / HLG View Assist(Monitor) / HLG View Assist (HDMI) / Sheer Overlay / I.S. Status Scope / Focus Ring Control/ Zoom Control / Destination Card Slot / Wi-Fi / No Setting / Off (Disable Press and Hold)****** / Restore to Default
 • ចាក់

  • Magnify from AF Point / HLG View Assist(Monitor) / RAW Processing / 6K/4K PHOTO Bulk Saving / Delete Single / Protect / Rating 1, 2, 3, 4, 5 / Copy / Rec/Playback Switch / LVF/Monitor Switch / Video Record / Night Mode / Card Slot Change / Wi-Fi / Send Image (Smartphone) / HLG View Assist (HDMI) / 6K/4K Photo Play / No Setting / Off (Disable Press and Hold)****** / Restore to Default

Fn LEVER

 • Fn LEVER

  • AF Mode / Photo Style / Picture Quality / Long Exposure NR / Focus Peaking / Bracketing / Silent Mode / Image Stabilizer / Shutter Type / 6K/4K PHOTO (Pre-Burst) / Focus Ring Lock / Touch Screen / Touch Pad AF / Auto Review (Photo) / Live View Boost / Night Mode / Sheer Overlay / Front/Rear/Control Dial Lock / No Setting / Restore to Default

ប្រដាប់ស្ទង់កម្រិត

 • ប្រដាប់ស្ទង់កម្រិត

  • មាន

ភាសា OSD

 • ភាសា OSD

  • អង់គ្លេស ចិន (បុរាណ) ចិន (ទំនើប) ថៃ អារ៉ាប់ ពែរ្ស វៀតណាម ហិណ្ឌី

បោះពុម្ព

 • បោះពុម្ព

  • អាចប្រើ PictBridge បាន

ផ្ទៃ

 • USB

  • SuperSpeed USB 3.1 Gen1 ប្រភេទ C
 • HDMI*** ពិនិត្យមើល

  • 4:2:2 8bit (លើកលែង [4K/60p]/[4K/50p]*******) / 4:2:0 8bit
   4:2:2 10bit******** (នៅពេលមុខងារ [4K/60p]/[4K/50p] ត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុង [គុណភាពថត] វាមិនអាចថតរូបភាពមានចលនា ឬរូបភាពនៅនឹងនៅលើកាតអង្គចងចាំនៅក្នុងខ្នាតកាមេរ៉ាបានទេ។)
 • HDMI*** ចាក់

  • HDMI ប្រភេទ A / តំណ VIERA
   វីដេអូ៖ ស្វ័យប្រវត្តិ / 4K/50p / 4K/25p / 1080p / 1080i / 720p / 576p
   សំឡេង៖ ស្តេរ៉េអូ
 • លទ្ធផលវីដេអូសំឡេង

  • គ្មាន
 • ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ

  • φ2.5mm
 • មីក្រូហ្វូនខាងក្រៅ / ការបញ្ចូលសំឡេងខាងក្រៅរបស់ឧបករណ៍

  • φ3.5mm សម្រាប់មីក្រូហ្វូនខាងក្រៅ / ឧបករណ៍សំឡេងខាងក្រៅ
   MIC (បញ្ចូលថាមពល) / MIC / LINE អាចជ្រើសរើសបាន។
   ស្តេរ៉េអូ/កែវស្វ័យប្រវត្តិ/Shotgun/Super Shotgun/ Manual ជ្រើសរើសបាននៅពេលភ្ជាប់ DMW-MS2 (លក់ដាច់ដោយឡែក)
 • កាសខាងក្រៅ

  • φ3.5mm
 • មីក្រូហ្វូន

  • ស្តេរ៉េអូ មុខងារលុបសំឡេងខ្យល់៖ បិទ / ទាប* / ស្ដង់ដារ / ខ្ពស់ *នៅពេលភ្ជាប់ DMW-MS2 (លក់ដាច់ដោយឡែក)។
 • ឧបករណ៍បំពងសំឡេង

  • ម៉ូណូ
 • រន្ធកាត

  • រន្ធទី 1៖ កាតអង្គចងចាំ XQD, កាត CFexpress (CFexpress Ver2.0 ប្រភេទ B)******
   រន្ធទី 2៖ កាតអង្គចងចាំ SD, កាតអង្គចងចាំ SDHC*, កាតអង្គចងចាំ SDXC*
   *ត្រូវគ្នានឹង UHS-I/កាតអង្គចងចាំ SDHC/SDXC នៃស្ដង់ដារល្បឿនកម្រិតទី 3​UHS-I/UHS-II UHS និងកាតអង្គចងចាំ SDXC នៃស្ដង់ដារល្បឿនវីដេអូកម្រិតទី 90 UHS-II។

ឥតប្រើខ្សែ

 • Wi-Fi

  • 2.4GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n)
   5GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) *5GHz Wi-Fi មិនអាចប្រើបានទេនៅប្រទេសមួយចំនួន។
   1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 ch
 • ប៊្លូធូស

  • Bluetooth® v4.2 (ថាមពលរបស់ប៊្លូធូសខ្សោយ (BLE))

ការធន់នឹងធូលី និងការសាចទឹក

 • ការធន់នឹងធូលី និងការសាចទឹក*

  • មាន
   *ការធន់នឹងធូលី និងការសាចទឹកមិនធានាថាការខូចខាតនឹងមិនកើតឡើងទេ ប្រសិនបើកែវនេះត្រូវបានប៉ះដោយផ្ទាល់ជាមួយធូលី និងទឹក។

ថាមពល

 • ថ្ម

  • បណ្ដុំថ្ម Li-ion (7.4V, 3050mAh, 23Wh) (ជាកញ្ចប់)
   ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល USB ការសាកថាមពល USB
 • កម្រិតថាមពលថ្ម (ស្ដង់ដារ CIPA)/ នៅពេលប្រើកាត CFexpress

  • រូបភាពប្រហែល 360 សន្លឹក (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ) រូបភាព 340 សន្លឹក (LVF) រូបភាព 1,100 សន្លឹក (មុខងារសន្សំសំចៃថាមពល LVF*) ដែលមាន S-R24105
   *ក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តដែលបានបញ្ជាក់ដោយ Panasonic ដោយផ្អែកលើស្តង់ដារ CIPA។ នៅពេលដល់ម៉ោងប្ដូរទៅមុខងារគេងត្រូវបានកំណត់ទៅ 1 វិនាទី។
 • កម្រិតថាមពលថ្ម (ស្ដង់ដារ CIPA)/ នៅពេលប្រើកាតអង្គចងចាំ XQD

  • រូបភាពប្រហែល 360 សន្លឹក (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ) រូបភាព 340 សន្លឹក (LVF) រូបភាព 1,100 សន្លឹក (មុខងារសន្សំសំចៃថាមពល LVF*) ដែលមាន S-R24105
   *ក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តដែលបានបញ្ជាក់ដោយ Panasonic ដោយផ្អែកលើស្តង់ដារ CIPA។ នៅពេលដល់ម៉ោងប្ដូរទៅមុខងារគេងត្រូវបានកំណត់ទៅ 1 វិនាទី។
 • កម្រិតថាមពលថ្ម (ស្ដង់ដារ CIPA)/ នៅពេលប្រើកាតអង្គចងចាំ SD

  • រូបភាពប្រហែល 380 សន្លឹក (ម៉ូនីទ័រខាងក្រោយ) រូបភាព 360 សន្លឹក (LVF) រូបភាព 1,150 សន្លឹក (មុខងារសន្សំសំចៃថាមពល LVF*) ដែលមាន S-R24105
   *ក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តដែលបានបញ្ជាក់ដោយ Panasonic ដោយផ្អែកលើស្តង់ដារ CIPA។ នៅពេលដល់ម៉ោងប្ដូរទៅមុខងារគេងត្រូវបានកំណត់ទៅ 1 វិនាទី។
 • ប្រអប់ថ្ម

  • DMW-BGS1 (លក់ដាច់ដោយឡែក)

វិមាត្រ / ទម្ងន់

 • វិមាត្រ (ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ)

  • ប្រហែល 148.9 x 110.0 x 96.7 mm / 5.86 x 4.33 x 3.81 អ៊ីញ (មិនរួមបញ្ចូលការលយចេញ)
 • ទម្ងន់

  • ប្រហែល 1,020g / 2.25 lb (កាតអង្គចងចាំ XQD x 1, ថ្ម, តួខ្លួន)
   ប្រហែល 1,016g / 2.24 lb (កាតអង្គចងចាំ SD x 1, ថ្ម, តួខ្លួន)
   ប្រហែល 898g / 1.98 lb (តួតែប៉ុណ្ណោះ)

មជ្ឈដ្ឋានដំណើរការ

 • សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ****

  • -10oC to 40oC (14oF to 104oF)
 • កម្រិតសំណើមពេលដំណើរការ

  • 10%RH រហូតដល់ 80%RH

គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែមស្តង់ដារ

 • កម្មវិធីថត

  • LUMIX Tether
   ・ កម្មវិធីនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងកាមេរ៉ាឌីជីថល Panasonic ពីកុំព្យូទ័រ។ កម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្ដូរការកំណត់ផ្សេងៗរបស់កាមេរ៉ា ធ្វើការថតពីចម្ងាយ
   និងរក្សាទុករូបភាពដែលបានថតពីចម្ងាយនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។ ពិនិត្យមើលគេហទំព័រខាងក្រោមដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធីនេះ។
   http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html (សម្រាប់ Windows / Mac)
 • កម្មវិធីចាក់ និងកែ

  • ・ កម្មវិធីកែ និងចាក់រូបភាពនៅលើកុំព្យូទ័រ មិនត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយកាមេរ៉ានេះទេ។ ដើម្បីធ្វើបែបនេះ សូមទាញយកកម្មវិធី PHOTOfunSTUDIO 10.1PE តាមរយៈគេហទំព័ររបស់ Panasonic ដោយប្រើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។
   https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs1001pe.html(សម្រាប់ Windows)
   ・ កម្មវិធីសម្រាប់ដំណើរការឯកសារ RAW តាមកុំព្យូទ័រមិនមានភ្ជាប់ជាមួយកាមេរ៉ានេះទេ។ ដើម្បីធ្វើបែបនេះ SILKYPIX Developer Studio អាចទាញយកបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ Ichikawa Soft Laboratory ដោយប្រើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិត។
   http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (សម្រាប់ Windows / Mac)
 • គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែមស្តង់ដារ

  • ឈុត DC-S1R
   គម្របតួ, គម្របជើងភ្ជាប់ឧបករណ៍បាញ់ពន្លឺ, របាំងភ្នែកកាមេរ៉ា, គម្របរន្ធដោតសមកាលកម្មពន្លឺបាញ់, គម្របឧបករណ៍ភ្ជាប់ប្រអប់បង្គំថ្ម, ខ្សែពាក់លើស្មា, បណ្ដុំថ្ម, ឆ្នាំងសាកថ្ម, ឆ្នាំងសាកចរន្តឆ្លាស់, ខ្សែភ្លើងចម្បងចរន្តឆ្លាស់
   ខ្សែតភ្ជាប់ USB (C-C), ខ្សែតភ្ជាប់ USB (A-C), ទម្រខ្សែ
   ・ ការណែនាំអំពីដំណើរការ DC-S1R សម្រាប់មុខងារកម្រិតខ្ពស់មានសម្រាប់ទាញយកតាមរយៈគេហទំព័រសេវាបម្រើអតិថិជន Panasonic LUMIX ដោយប្រើកុំព្យូទ័រ ស្មាតហ្វូន ឬថេប្លេតដែលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។

កំណត់ចំណាំ

 • កំណត់ចំណាំ

  • ** អំពីការថតរូបភាពមានចលនា / 6K PHOTO/4K PHOTO
   - 6K PHOTO គឺជាមុខងារថតរូបញាប់ល្បឿនលឿន ដែលកាត់រូបភាពនៅនឹងចេញពីវីដេអូ 4:3 ឬ 3:2 ប្រហែល 18 មេហ្គាភីកសែល (ចំនួនភីកសែលបានការប្រហែល 6000 x 3000) ដែលរូបភាព 6K ចាត់ចែង។
   - ប្រើអង្គចងចាំ SD ជាមួយ SD Speed Class ដែលប្រើកម្រិត "Class 4” ឬខ្ពស់ជាងនេះ ពេលថតរូបភាពមានចលនាជា [AVCHD]។
   - ប្រើអង្គចងចាំ SD ឬ XQD ជាមួយ SD Speed Class ដែលប្រើកម្រិត "Class 4" ឬខ្ពស់ជាងនេះ ពេលថតរូបភាពមានចលនាជា [MP4 (ក្រោម 28Mbps)]។
   - ប្រើអង្គចងចាំ SD ឬ XQD ជាមួយ SD Speed Class ដែលប្រើកម្រិត "UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)" ពេលថតរូបភាពមានចលនាក្នុងទម្រង់ [MP4] ជា [4K] [វីដេអូល្បឿនលឿន] [6K PHOTO/4K PHOTO] ឬ [MOV]។
   (ចំណាត់ថ្នាក់ល្បឿន SD គឺជាស្ដង់ដារល្បឿនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេរជាបន្តបន្ទាប់។)
   - ការថតនឹងឈប់ កាលណារយៈពេលថតឥតឈប់ក្នុងទម្រង់ [MP4] ជា [វីដេអូល្បឿនលឿន] [6K PHOTO] លើសពី 10 នាទី។
   - ការថតនឹងឈប់ កាលណារយៈពេលថតឥតឈប់ក្នុងទម្រង់ [MP4] ជា [4K] [4K PHOTO] ឬ [MOV] លើសពី 15 នាទី។
   - រូបភាពមានចលនា MP4 ដែលមាន [MP4] ក្នុងកម្រិត [4K]៖
   - ពេលប្រើកាតអង្គចងចាំ XQD ទំហំ 32 GB ឬតូចជាងនេះ ឬកាតអង្គចងចាំ SDHC៖ អ្នកអាចបន្តថតដោយគ្មានការរំខាន ទោះបីជាឯកសារមានទំហំលើស 4 GB ក៏ដោយ ប៉ុន្តែឯកសាររូបភាពមានចលនានឹងត្រូវបានបែងចែក និងថត/ចាក់ថយក្រោយដាច់ដោយឡែក។
   - ពេលប្រើកាតអង្គចងចាំ XQD ធំជាង 32 GB ឬកាតអង្គចងចាំ SDXC៖ អ្នកអាចបន្តថតដោយគ្មានការរំខាន ទោះបីជាឯកសារមានទំហំលើស 96 GB ឬមានរយៈពេល 3 ម៉ោង 4 នាទីក៏ដោយ ប៉ុន្តែឯកសាររូបភាពមានចលនានឹងត្រូវបានបែងចែក និងថត/ចាក់ថយក្រោយដាច់ដោយឡែក។
   - រូបភាពមានចលនា MP4 ក្នុងទម្រង់ [MP4] ជា [FHD]៖
   - អ្នកអាចបន្តថតដោយគ្មានការរំខាន ទោះបីជាឯកសារមានទំហំលើស 4 GB ឬមានរយៈពេល 30 នាទីក៏ដោយ ប៉ុន្តែឯកសាររូបភាពមានចលនានឹងត្រូវបានបែងចែក និងថត/ចាក់ថយក្រោយដាច់ដោយឡែក។
   - នៅពេលសីតុណ្ហភាពជុំវិញមានកម្រិតខ្ពស់ ឬការថតដែលបន្តត្រូវបានធ្វើឡើង កាមេរ៉ាអាចនឹងបញ្ឈប់ការថត ដើម្បីការពារខ្លួន។ សូមរង់ចាំរហូតទាល់តែកាមេរ៉ាចុះត្រជាក់។
   - XQD គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ Sony Corporation។

   *** សម្រាប់វីដេអូ [5K] [4K/60p] [4K/50p] សូមប្រើខ្សែ HDMI2.0 ដែលមាននិមិត្តសញ្ញា HDMI នៅពីលើ និងមានសរសេរថា “អាចប្រើជាមួយ 4K"។

   **** កាមេរ៉ាអាចនឹងឈប់ថតពេលប្រើទាបជាង ឬខ្ពស់ជាងសីតុណ្ហភាពដែលបានណែនាំសម្រាប់ដំណើរការ៖ -10 ទៅ 40 ដឺក្រេ។

   ***** កម្មវិធីបង្កប់ត្រូវតែអាប់ដេតទៅកំណែ 1.2 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។

   ****** កម្មវិធីបង្កប់ត្រូវតែអាប់ដេតទៅកំណែ 1.3 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។

   ******* កម្មវិធីបង្កប់ត្រូវតែអាប់ដេតទៅកំណែ 1.5 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។

   ******** កម្មវិធីបង្កប់ត្រូវតែអាប់ដេតទៅកំណែ 1.6។