រូបភាពរបស់ ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីស៊េរី NI-M250TPSG​/GSG

ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីស៊េរី NI-M250TPSG​/GSG

ពណ៌ ផ្កាឈូក / បៃតង
ចំណុចលម្អិតមូលដ្ឋាន កម្រិតវ៉ុល 220-240 V / 50-60 Hz
ចំនួនវ៉ាត់ 1300-1550 W
បិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ គ្មាន
ការពារកំណក មាន
បាញ់ចំហាយទឹកលក្ខណៈបញ្ឈរ មាន
ចំហាយទឹក មាន
ចំណុះដាក់ទឹក 210 ml
ចំហាយ 15±6 g/នាទី
បាញ់ចំហាយទឹកដ៏ខ្លាំង 75 g
ចាប់កាន់មិនរអិល មាន
បាត ស្រទាប់លើ បាតស្រោបទីតានីញ៉ូមកម្រិតខ្ពស់