ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីស៊េរី NI-M300TVSG​/ASG

NI-M300TVSG

ស្រាល និងងាយស្រួល

• ថាមពលអតិបរិមា 1800 W*
• បាញ់ចំហាយទឹកដ៏ខ្លាំង 80 g
• បាញ់ចំហាយទឹកលក្ខណៈបញ្ឈរ
• បាញ់ចំហាយទឹកបន្ត 0-20 g/នាទី
• ប្រព័ន្ធការពារកំណក
• បាតស្រោបទីតានីញ៉ូមកម្រិតខ្ពស់
* កម្លាំងវ៉ាត់អាចខុសគ្នាផ្អែកលើចំនួនវ៉ុល។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីស៊េរី NI-M300TVSG​/ASG
ពណ៌:
Color:វីយ៉ូឡែត:NI-M300TVSG
Color:ខៀវ:NI-M300TASG
ចំហាយទឹកបែប Versatile
ការបាញ់ចំហាយទឹកដ៏ខ្លាំង និងការបាញ់ចំហាយទឹកលក្ខណៈបញ្ឈរ
ឆ្នាំងអ៊ុតរឹងមាំ និងអ៊ុតបានរលូន
បាតស្រោបទីតានីញ៉ូមកម្រិតខ្ពស់
ងាយស្រួលថែទាំ
ប្រព័ន្ធការពារកំណក

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីស៊េរី NI-M300TVSG​/ASG