ឆ្នាំងអ៊ុតប្រើចំហាយទឹក NI-V100NASG/PSG

NI-V100NASG

ល្បឿនលឿន និងកម្រិតថាមពលទាប

* កម្រិតថាមពលទាបបំផុត 350w
* បាតរាងកោង ដែលផលិតផលឡើងពីទីតានីញ៉ូម មិនជាប់សាច់ក្រណាត់
* ការអ៊ុតដោយប្រើចំហាយទឹក និងស្ងួត
* បំបាត់ស្នាមជ្រួញបានយ៉ាងរហ័ស និងងាយស្រួល ដោយប្រើការបាញ់ចំហាយទឹកកម្លាំងខ្លាំង

ឆ្នាំងអ៊ុតប្រើចំហាយទឹក NI-V100NASG/PSG

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ឆ្នាំងអ៊ុតប្រើចំហាយទឹក NI-V100NASG/PSG
ពណ៌:
Color:ខៀវ:NI-V100NASG
Color:ផ្កាឈូក:NI-V100NPSG
កម្រិតថាមពលទាបបំផុត 350w
បច្ចេកវិទ្យាចំហាយទឹកកម្លាំងខ្លាំង

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងអ៊ុតប្រើចំហាយទឹក NI-V100NASG/PSG