ឆ្នាំងអ៊ុតចំហាយទឹក NI-WL31

NI-WL30

អ៊ុតដោយសេរី

• អតិ 1550W (240)
• ឥតខ្សែរ
• បាតអាចអ៊ុតបានគ្រប់ទិស
• បាញ់ចំហាយខ្លាំង និងអ៊ុតបញ្ឈរ
• ធុងទឹកចំណុះ 120 cc ដោះចេញបាន
• ទប់ស្កាត់ការកកកំណក
• ទប់ស្កាត់ការស្រក់ទឹក

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត័មានផលិតផល

ឆ្នាំងអ៊ុតចំហាយទឹក NI-WL31
ដោយសេរី
ឥតខ្សែ×អ៊ុតបានច្រើនទិស
មុខងារស្ទីម
អ៊ុតបញ្ឈរ និងឈប់ស្ទីមដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ការរៀបចំរហ័ស
ធុងទឹកដោះចេញបាន

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

នាំងអ៊ុតដោយប្រើចំហាយ NI-WL30