ឆ្នាំងអ៊ុតប្រើចំហាយទឹក NI-WL41

NI-WL41

ដោយសេរី

• អតិ 1550W (240V)
• ឥតខ្សែ
• បាតអាចអ៊ុត​បានច្រើនទិស
• បិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ
• បាញ់ចំហាយខ្លាំង និងអ៊ុតបញ្ឈរ
• ធុងទឹកចំណុះ 135cc ដោះចេញបាន
• ទប់ស្កាត់ការកកកំណក
• ទប់ស្កាត់ការស្រក់ទឹក

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត័មានផលិតផល

ឆ្នាំងអ៊ុតប្រើចំហាយទឹក NI-WL41
ដោយសេរី
ឥតខ្សែ×អ៊ុតបានច្រើនទិស
មុខងារសុវត្ថិភាព
ការរចនាដែលមានលំនឹង/បិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ/ប្រអប់ដាក់ឆ្នាំងអ៊ុត
មុខងារស្ទីម
អ៊ុតបញ្ឈរ និងឈប់ស្ទីមដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងអ៊ុតប្រើចំហាយទឹក NI-WL41