ធុងធូលីដែលអាចផ្តាច់ចេញបាន ងាយស្រួលក្នុងការចាក់ធូលីចោល

ម៉ាស៊ីនបូមប្រភេទធុង

តើម៉ាស៊ីនបូមមួយណាត្រូវនឹងតម្រូវការនៃការសម្អាតរបស់អ្នក?

ប្រភេទធុង CANISTER - សម្អាតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងបន្ទប់

ប្រភេទធុង CANISTER - សម្អាតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងបន្ទប់

តួម៉ាស៊ីនតូច តែផ្ដល់ជូនចំណុះធំ និងមានទម្ងន់ស្រាលល្មមអាចយួរបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ដងភ្ជាប់ធំ វែង អាចឈោងចាប់យកធូលី និងភាពកខ្វក់នៅលើវាំងនន គ្រែ និងអ្វីៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់។ សម្អាតបន្ទប់នីមួយៗពីលើដល់ក្រោម ដោយមិនទុកឱ្យធូលី ឬភាពកខ្វក់នៅសល់ឡើយ។

ប្រភេទធុង CANISTER - សម្អាតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងបន្ទប់
ដងភ្ជាប់ដែលមានភាពបត់បែន

ដងភ្ជាប់ដែលមានភាពបត់បែន

បូមធូលី និងភាពកខ្វក់បាននៅគ្រប់កន្លែង ចាប់ពីវាំងននដល់គ្រែ។

តម្រង HEPA ដែលមានដំណើរការកម្រិត​ខ្ពស់

តម្រង HEPA ដែលមានដំណើរការកម្រិត​ខ្ពស់

ចាប់យកភាគល្អិតនៃធូលីតូចៗនៅពេលបូម ដើម្បីបញ្ចេញតែខ្យល់ដែលគ្មានធូលីចេញមកខាងក្រៅ។

ប្រភេទធុង CANISTER

ប្រភេទធុង CANISTER