ម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលមានទម្ងន់ស្រាលបំផុត MC-CG240D146

MC-CG240D146

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលមានទម្ងន់ស្រាលបំផុត

• ប្រើថាមពល 850 វ៉ាត់
• កម្លាំងបឺត 250 វ៉ាត់
• ការរចនាដែលមានរាងតូច

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលមានទម្ងន់ស្រាលបំផុត MC-CG240D146

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលមានទម្ងន់ស្រាលបំផុត MC-CG240D146
កម្រិតសម្អាតខ្ពស់ និងសន្សំសំចៃថាមពល
មានទម្ងន់ស្រាល
ងាយស្រួលប្រើប្រាស់

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលមានទម្ងន់ស្រាលបំផុត MC-CG240D146