ម៉ាស៊ីនបូមធូលី MC-CG370G146 ដែលមានទម្ងន់ស្រាល និងកម្លាំងខ្លាំង

MC-CG370G146

កម្លាំងបូមធូលីបានខ្លាំង

• ដងកាន់ធំជាងមុន
• ទម្ងន់ស្រាលត្រឹមតែ 3.0 គីឡូក្រាម
• ថាមពលប្រើប្រាស់អតិបរមា 850 វ៉ាត់
• ថាមពលបូមធូលី 250 វ៉ាត់
• ដងតជ័រប្លាស្ទិកបន្ថែម x 2
• ប្រវែងខ្សែ 5.0 ម

ម៉ាស៊ីនបូមធូលី MC-CG370G146 ដែលមានទម្ងន់ស្រាល និងកម្លាំងខ្លាំង

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបូមធូលី MC-CG370G146 ដែលមានទម្ងន់ស្រាល និងកម្លាំងខ្លាំង
ការរចនារាងគ្រាប់ពេជ្រ
ដងកាន់ខាងមុខធំ
មានទម្ងន់ស្រាលត្រឹមតែ 3.0 គ.ក

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបូមធូលី MC-CG370G146 ដែលមានទម្ងន់ស្រាល និងកម្លាំងខ្លាំង