រូបភាពរបស់ MC-CG520R146

MC-CG520R146

MC-CG520R146 ថាមពល 1400W
ចំណុះផ្ទុកនៃធូលី 4.0L
ក្រណាត់ថង់ផ្ទុកធូលីអាចលាងសម្អាតបាន
តម្រងបញ្ចេញខ្យល់ធម្មតា
ប្លាស្ទិក 2 (បំពង់)
ប្រវែងខ្សែ 5m
ក្បាលបូមឥដ្ឋទោល
ដងកាន់ត្រង់ (ធម្មតា) ដែលមានគ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែម