ការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព Panasonic

ការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព Panasonic

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ [ថ្ងៃទី 27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022]

Panasonic ប្តេជ្ញាធានាថា "ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន" របស់អ្នក (ដូចបានពន្យល់ខាងក្រោម) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយយុត្តិធម៌ ស្របច្បាប់ និងសុវត្ថិភាព ហើយឯកជនភាពរបស់អ្នកត្រូវបានការពារគ្រប់ពេលទាំងអស់។ យើងផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្ពស់ចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីឯកជនភាព និងការការពារទិន្នន័យដែលមានជាធរមាន រួមមានជាអាទិ៍ បទប្បញ្ញត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) 2016/679 ស្ដីពីការការពារទិន្នន័យទូទៅ ("GDPR")។

ការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះមានគោលបំណងប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលយើង "ដំណើរការ" (ដូចបានពន្យល់ខាងក្រោម) ព័ត៌មានអំពីអ្នក ("ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន" ដូចដែលបានពន្យល់ខាងក្រោម) ដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង ឬដែលយើងប្រមូលតាមរយៈការប្រើប្រាស់របស់អ្នក [Panasonic SmartApp+] (រួមរបស់យើង “សេវាកម្ម”) ឬនៅពេលអ្នកចូលរួមជាមួយយើងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ឬធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយយើង។ ការជូនដំណឹងនេះក៏អនុវត្តផងដែរ ប្រសិនបើសេចក្តីយោងច្បាស់លាស់ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះវាតាមរយៈតំណ ឬក្នុងលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា។ មិនថានៅកន្លែងណាដែលយើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយតម្រូវឱ្យមានការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពផ្សេង (ឧ. សម្រាប់គេហទំព័រ ឬផតថលជាក់លាក់ផ្សេងទៀត) Panasonic នឹងផ្តល់ការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពជាក់លាក់មួយ។ ការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះបំពេញបន្ថែមការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពផ្សេងទៀត ហើយមិនមានបំណងដើម្បីលុបពីលើការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពទាំងនោះទេ។

ការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះពន្យល់អំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូល រក្សាទុក ប្រើប្រាស់ បញ្ចេញ និងផ្ទេរ (តទៅនេះហៅថា "ដំណើរការ"), របៀបដែលយើងដំណើរការទិន្នន័យនេះ, សម្រាប់គោលបំណងអ្វី និងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់អ្វីខ្លះរបស់យើង។ ការជូនដំណឹងនេះក៏ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធ និងរបៀបដែលអ្នកអាចទាក់ទងមកយើង ប្រសិនបើអ្នកចង់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នក ឬមានពាក្យបណ្តឹង។

សូមចុចលើតំណខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់យើង៖

1. ព័ត៌មានអំពីយើង
2. តើអ្វីជាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន?
3. តើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីដែលយើងប្រមូលអំពីអ្នក និងដោយរបៀបណា?
4. តើយើងប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (គោលបំណង និងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់) ដោយរបៀបណា?
5. តើយើងបញ្ចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យអ្នកណា?
6. តើយើងធ្វើអ្វីដើម្បីរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព?
7. ការចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលអ្នកមាន
 ・តើអ្នកមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះ?
 ・សិទ្ធិរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការទំនាក់ទំនងទីផ្សារ
 ・ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នក
 ・បណ្ដឹងតវ៉ា
8. ការផ្ទេរអន្តរជាតិ
9. ការរក្សាទុកទិន្នន័យ – តើយើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករយៈពេលប៉ុន្មាន?
10. តំណភាគីទីបី និងផលិតផលនៅលើសេវាកម្មរបស់យើង
11. ខូគី
12. ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារ
13. ការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ ឬចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
14. ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

1. ព័ត៌មានអំពីយើង

ការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះត្រូវបានដាក់ចេញដោយ Panasonic Corporation [1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan] ក្នុងនាមខ្លួនយើង និងក្រុមហ៊ុននានារបស់ Panasonic Group។ ក្រុមហ៊ុនរបស់ Panasonic Group មាន Panasonic Corporation ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅ Kadoma ខេត្ត Osaka ប្រទេសជប៉ុន ក៏ដូចជាបុត្រសម្ព័ន្ធមួយចំនួន អាចរកបាននៅទីនេះ
http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu 

នៅក្នុងការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ នៅពេលដែលយើងសំដៅលើ “Panasonic” “យើង” “ពួកយើង” ឬ “របស់យើង” នេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនមួយ/ក្រុមហ៊ុនច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធ (ក្នុងករណីអ្នកត្រួតពិនិត្យរួម) នៅក្នុង Panasonic Group ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សម្រាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូលតាមរយៈគេហទំព័រនេះ នេះគឺជា[ក្រុមហ៊ុន Panasonic Corporation Living Appliances and Solutions]។ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Panasonic មួយចំនួនទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាសម្រាប់ការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អ្នកអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ចេញការដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ។

2. តើអ្វីជាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន?

សម្រាប់គោលបំណងនៃការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ "ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន" មានព័ត៌មានណាមួយអំពីបុគ្គល ដែលបុគ្គលនោះអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល។ នៅពេលយើងដាក់ព័ត៌មានផ្សេងទៀតចូលគ្នា (ឧ. ព័ត៌មានដែលមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលណាមួយដោយខ្លួនឯង) ជាមួយនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន យើងចាត់ទុកព័ត៌មានដែលបានដាក់ចូលគ្នានោះជាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

3. តើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីដែលយើងប្រមូលអំពីអ្នក និងដោយរបៀបណា?

អាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់របស់អ្នកចំពោះគេហទំព័រនេះ/សេវាកម្មរបស់យើង សូមមើលផ្នែក4ខាងក្រោម និងជម្រើសខូគីរបស់អ្នក សូមមើលផ្នែក11ខាងក្រោម Panasonic ប្រមូល និងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួន ឬទាំងអស់ដែលបានកំណត់ក្នុងតារាងខាងក្រោម ដោយប្រើវិធី ហើយក៏បណ្តាញបានកំណត់នៅក្នុងតារាងផងដែរ។

ប្រភេទនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូល

របៀបដែលយើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

“ទិន្នន័យទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម”៖ អ៊ីមែល សារជជែក

ពីអ្នកដោយផ្ទាល់ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយយើង។

ទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណ”៖ រួមទាំងនាមខ្លួន នាមត្រកូល ថ្ងៃកំណើត តំបន់ និងឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ឬព័ត៌មានសម្គាល់របស់អ្នកផ្សេងទៀត

ពីអ្នកដោយផ្ទាល់ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយយើង។

“ទិន្នន័យទីតាំង”៖ ដូចជាផលិតផលរបស់អ្នក ឬសញ្ញា GPS របស់ឧបករណ៍ ឬព័ត៌មានអំពីដុំ WiFi និងបង្គោលប្រព័ន្ធទូរសព្ទដែលនៅជិត ដែលអាចត្រូវបានបញ្ជូនមកយើង នៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មមួយចំនួន។

ស្វ័យប្រវត្តិ តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់យើងដែលបានកំណត់នៅលើផលិតផល ឧបករណ៍របស់អ្នក ឬកម្មវិធីរបស់យើង។ 

“ទិន្នន័យធ្វើទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនង”៖ រួមទាំងចំណូលចិត្តទំនាក់ទំនង និងការធ្វើទីផ្សាររបស់អ្នកដូចជា ឧ. ការកំណត់ភាសា។ យើងក៏តាមដាននៅពេលអ្នកទទួលនិងអានការទំនាក់ទំនងទីផ្សារពីយើងផងដែរ ដែលជាព័ត៌មានដែលយើងប្រើដើម្បីកែលម្អសេវាកម្មធ្វើទីផ្សាររបស់យើង ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានដែលកាន់តែពាក់ព័ន្ធ និងកែលម្អគុណភាពនៃឯកសារផ្សព្វផ្សាយទីផ្សាររបស់យើង។

ស្វ័យប្រវត្តិ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នារបស់យើងដែលបានកំណត់នៅលើផលិតផល ឧបករណ៍របស់អ្នក ឬកម្មវិធីរបស់យើង ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់របស់យើងជាមុន។ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលផ្នែក11ខាងក្រោម។

“ទិន្នន័យផលិតផល/ឧបករណ៍/កម្មវិធី”៖ រួមទាំងម៉ូដែលហាតវែររបស់អ្នក, លេខ IMEI, អាសយដ្ឋាន MAC នៃផ្ទៃបណ្ដាញឥតខ្សែរបស់ឧបករណ៍និងលេខទូរសព្ទចល័តដែលឧបករណ៍ប្រើ, ព័ត៌មានអំពីបណ្ដាញ, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ទូរសព្ទអ្នក, ប្រភេទកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ទូរសព្ទដែលអ្នកប្រើ, ការកំណត់ល្វែងម៉ោង, អាសយដ្ឋាន IP, ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រព័ន្ធប្រត្តិការ និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតនៅលើផលិតផល ឬឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើដើម្បីចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

ស្វ័យប្រវត្តិ តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់យើងដែលបានកំណត់នៅលើផលិតផល ឧបករណ៍របស់អ្នក ឬកម្មវិធីរបស់យើង។

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ និងកម្រងព័ត៌មាន”៖ រួមទាំងព័ត៌មានដែលបានប្រមូលអំពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកចំពោះគេហទំព័រនេះ/សេវាកម្មរបស់យើងដូចជា ពេលវេលានិងរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នក ទិន្នន័យចូលនិងពាក្យសម្ងាត់ គេហទំព័រណែនាំរបស់អ្នក តំណដែលអ្នកចុច ការស្វែងរកដែលអ្នកធ្វើ សកម្មភាពដែលអ្នកធ្វើ ទំព័រដែលអ្នកចូលមើល ប្រវត្តិរុករកលើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក គំរូនៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នក និងព័ត៌មានពីទម្រង់បែបបទដែលអ្នកបំពេញ។

ស្វ័យប្រវត្តិ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ខូគី និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នារបស់យើងដែលបានកំណត់នៅលើផលិតផល ឧបករណ៍របស់អ្នក ឬកម្មវិធីរបស់យើង ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់របស់យើងជាមុន។ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលផ្នែក11ខាងក្រោម។

“ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការ”៖ រួមទាំងផលិតផល/ឧបករណ៍ លេខម៉ូដែល និងលេខស៊េរី។

ពីអ្នកដោយផ្ទាល់ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយយើង។

4. តើយើងប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (គោលបំណង និងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់) ដោយរបៀបណា?

យើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងបរិបទនៃសកម្មភាព និងសម្រាប់គោលបំណងដែលមាននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម ហើយពឹងផ្អែកលើមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ដែលបានបញ្ជាក់មួយ ឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖

- ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា៖ នៅពេលដែលយើងត្រូវអនុវត្តកិច្ចសន្យាដែលយើងហៀបនឹងធ្វើឡើង ឬបានធ្វើឡើងដែលមានអ្នកជាភាគី ឬ (តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក) ចាត់វិធានការមុននឹងធ្វើកិច្ចសន្យាបែបនេះ (ប្រការ 6(1)(b) GDPR)

- កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់៖ នៅពេលយើងត្រូវអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដែលយើងគោរពតាម (ប្រការ 6(1)(c) GDPR)

- ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់៖ នៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើសកម្មភាពជាផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើង ក្នុងករណីដែលផលប្រយោជន៍ទាំងនោះមិនត្រូវបានលុបពីលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នក (ប្រការ 6(1)(f) GDPR)។ យើងវាយតម្លៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងសម្រាប់ការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងរក្សាតុល្យភាពផលប្រយោជន៍ទាំងនោះប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលអាចកើតមាន។ នៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើង អ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់នឹងដំណើរការបែបនេះបានគ្រប់ពេលក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុង GDPR។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើង ឬការធ្វើតេស្តតុល្យភាពរបស់យើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយប្រើមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលមានកំណត់ក្នុងផ្នែកទី 14 ខាងក្រោម

- ការយល់ព្រម៖ នៅពេលយើងពឹងផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នក យើងនឹងស្នើសុំការយល់ព្រមនោះដាច់ដោយឡែក (6(1)(a) GDPR)។

សូមចំណាំថាក្រុមហ៊ុន Panasonic មិនផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលផ្ដោតតែលើដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ រួមទាំងការពិនិត្យកម្រងព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកយ៉ាងខ្លាំង ឬមានផលប៉ះពាល់ផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អ្នកទេ (ប្រការ 22 GDPR)។

សកម្មភាព និងគោលបំណង

ប្រភេទនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

មូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់

គ្រប់គ្រងគេហទំព័រនេះ និងសេវាកម្មរបស់យើង
ដើម្បីផ្តល់ និងគ្រប់គ្រងគេហទំព័រនេះ និងសេវាកម្មរបស់យើងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ការធ្វើបែបនេះរួមបញ្ចូលទាំងការកែលម្អមុខងាររបស់វាជាបន្តបន្ទាប់ រួមទាំងការត្រួតពិនិត្យដំណើរការប្រតិបត្តិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនិងបណ្តាញ ការរក្សាសុវត្ថិភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាកម្មរបស់យើង ការធ្វើតេស្ត ការរាយការណ៍ និងការដោះស្រាយបញ្ហា

ទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណ

ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់
កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់
ការយល់ព្រម 

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ និងកម្រងព័ត៌មាន 

ទិន្នន័យផលិតផល/ឧបករណ៍/កម្មវិធី

ទិន្នន័យទីតាំង

ការបង្កើតគណនី ឬកម្រងព័ត៌មាន
នៅពេលអ្នកបង្កើតគណនី ឬកម្រងព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រ ឬកម្មវិធី Panasonic ដូចជានៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានលេខសម្គាល់ Panasonic និងចុះឈ្មោះផលិតផល ឬសេវាកម្មនៅទីនោះ។ 

ទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណ

ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា
ការយល់ព្រម

ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការ

បោះផ្សាយមតិរបស់អ្នកនៅលើវេទិកា និងផ្ទាំងសារ
គេហទំព័រ និងកម្មវិធី Panasonic មួយចំនួនមានផ្ទាំងសារ វេទិកា ផ្ទាំងព័ត៌មាន មុខងារជជែក ប្លក់ និងមុខងារស្រដៀងគ្នា ("សារបង្ហោះក្នុងសហគមន៍") តាមរយៈនោះអ្នកអាចបង្ហោះព័ត៌មាន សារ និងឯកសារផ្សេងទៀត។

ទិន្នន័យទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម

ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា
ការយល់ព្រម

ទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណ

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ និងកម្រងព័ត៌មាន

ផ្ដល់សេវាកម្មរបស់យើង
ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង ឬមុខងារជាក់លាក់ណាមួយដែលអ្នកស្នើសុំ រួមទាំងការអនុញ្ញាតឱ្យយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្រោមកិច្ចសន្យាណាមួយជាមួយអ្នក (ដូចជាការធានាផលិតផល ឬឧបករណ៍ណាមួយ), ការផ្តល់សេវាជំនួយអតិថិជននិងការដោះស្រាយសំណួរជំនួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចមាន (ដូចជាការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាជាដើម) និងការផ្តល់សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងការជូនដំណឹង។

ទិន្នន័យទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម

ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា
ការយល់ព្រម

ទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណ

ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការ

បច្ចុប្បន្នភាព
ដើម្បីទាក់ទងជាមួយអ្នក រួមទាំងការទាក់ទងជាមួយអ្នកអំពីគណនី កម្រងព័ត៌មាន ឬប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកជាមួយយើង ដោយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីផលិតផល ឧបករណ៍ កម្មវិធី ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់អ្នក ហើយផ្ញើការជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរឯកសារណាមួយចំពោះលក្ខខណ្ឌ ឬគោលការណ៍របស់យើង ឧ. ការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ។

ទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណ

ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់
កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់
ការយល់ព្រម

ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការ

ការផ្សព្វផ្សាយ
ដើម្បីដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើឱ្យបានសមស្រប រួមទាំងការចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកឧបត្ថម្ភ។

ទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណ

ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា
ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់
ការយល់ព្រម

ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការ

ផ្ញើការទំនាក់ទំនងទីផ្សារ
ផ្តល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមតម្រូវការ ខ្លឹមសារដែលបានឧបត្ថម្ភ ធ្វើការណែនាំដោយផ្អែកលើសកម្មភាពពីមុនរបស់អ្នកនៅលើសេវាកម្មរបស់យើង និងផ្ញើការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយជូនអ្នកដូចជាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងការចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយដៃគូ ប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងមកយើងតាមរយៈសំណួរផ្នែកលក់។

ទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណ

ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា
ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់
ការយល់ព្រម

ទិន្នន័យទំនាក់ទំនង និងទីផ្សារ

ទិន្នន័យផលិតផល/ឧបករណ៍/កម្មវិធី

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ និងកម្រងព័ត៌មាន

ការស្ទង់មតិ និងការកែលម្អសេវាកម្ម
ដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងកែលម្អផលិតផល និងសេវាកម្ម Panasonic ថ្មីនិងមានស្រាប់, ការណែនាំ, ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត ព្រមទាំងការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីចំណូលចិត្តរបស់អ្នក រួមទាំងការស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្ដល់មតិរបស់អ្នកចំពោះផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង និងការស្ទង់មតិ។ ការស្ទង់មតិនេះក៏រួមបញ្ចូលការបង្កើតស្ថិតិរួម និងអនាមិកអំពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងផងដែរ

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ និងកម្រងព័ត៌មាន

ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់
ការយល់ព្រម

ទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណ

ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការ

វិធានការផ្លូវច្បាប់ និងអនុលោមភាព
ធានានូវការគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការ និងការអនុលោមតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិដែលមានជាធរមានទាំងអស់ និងគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់ Panasonic និងបានដំណើរការ ក៏ដូចជាការអនុវត្តសិទ្ធិ និងការការពារស្របច្បាប់ ក្នុងករណីមានជម្លោះផ្លូវច្បាប់

ទិន្នន័យទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម

កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់
ផលប្រយោជន៍ផ្លូវច្បាប់

ទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណ

ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការ

ផ្សេងៗ
យើងប្រើម៉ូឌុលប្រមូលព័ត៌មានភាគីទីបីដូចជា Google Analytics និង Google Analytics សម្រាប់ Firebase។ Google Analytics និង Google Analytics សម្រាប់ Firebase ប្រមូលព័ត៌មានដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលទទួលបានដោយកម្មវិធីរបស់យើង និងផ្ញើវាទៅអ្នកផ្តល់សេវាម៉ូឌុលដែលត្រូវគ្នាដូចជា Google LLC ជាដើម។ ទិន្នន័យសម្ភារផ្ទះបាយដែលប្រើអ៊ីនធឺណិតដែលបានបញ្ជូនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលបានកំណត់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាម៉ូឌុលដែលត្រូវគ្នា និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត។
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យសម្ភារផ្ទះបាយដែលប្រើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកត្រូវបានប្រមូល និងដំណើរការ នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ Google Analytics និង Google Analytics សម្រាប់ Firebase សូមពិនិត្យមើលគេហទំព័រតាមរយៈ https://www.google.com/policies/privacy/partners/

ទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណ

ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់
កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់
ការយល់ព្រម

ទិន្នន័យទំនាក់ទំនង និងទីផ្សារ

ទិន្នន័យផលិតផល/ឧបករណ៍/កម្មវិធី

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ និងកម្រងព័ត៌មាន

5. តើយើងបញ្ចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យអ្នកណា?

យើងនឹងមិនបញ្ចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់ភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងធ្វើទីផ្សារឯករាជ្យ ឬអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានផ្តល់ការយល់ព្រមច្បាស់លាស់របស់អ្នកដើម្បីធ្វើដូច្នេះទេ។ ប៉ុន្តែ យើងប្រហែលជាត្រូវបញ្ចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់អង្គភាពខាងក្រោមសម្រាប់គោលបំណងដែលយើងប្រមូលព័ត៌មាននោះដូចមានចែងក្នុងផ្នែកទី 4 ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះ៖

I. Panasonic Corporation និងបុត្រសម្ព័ន្ធ
យើងប្រហែលជាត្រូវផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ Panasonic Group ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដែលអ្នកត្រូវការ ឬសេវាកម្ម/ជំនួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្នើសុំ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុង Panasonic Group តម្រូវឱ្យអនុវត្តតាមការអនុវត្តឯកជនភាពដែលមានចែងក្នុងការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ ឬគោលការណ៍ឯកជនភាពផ្សេងទៀតដែលពួកគេអាចជូនដំណឹងដល់អ្នក និងដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការការពារឯកជនភាព និងទិន្នន័យដែលមានជាធរមាន។

II. អ្នកផ្ដល់សេវាកម្ម
យើងប្រើប្រាស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីដែលផ្តល់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដល់យើង ហើយជួយយើងក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាព និងសេវាកម្មមួយចំនួនក្នុងនាមយើង ហើយពួកគេនឹងដំណើរការតែតាមការណែនាំរបស់យើងជាអ្នកដំណើរការទិន្នន័យប៉ុណ្ណោះ។

III. ភាគីទីបីនៅពេលដែលតម្រូវដោយច្បាប់ ឬដើម្បីការពារអាជីវកម្ម និងសេវាកម្មរបស់យើង
យើងនឹងបញ្ចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមាន ឬឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការច្បាប់ត្រឹមត្រូវ រួមទាំងពីការអនុវត្តច្បាប់ ឬភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតផងដែរ, ដើម្បីការពារអតិថិជនរបស់យើង (ឧ. ដើម្បីការពារសារឥតបានការ ឬការប៉ុនប៉ងបោកប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង), ដើម្បីដំណើរការ និងរក្សាសុវត្ថិភាពនៃសេវាកម្មរបស់យើង (ឧ. ដើម្បីការពារ ឬបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញរបស់យើង), ដើម្បីការពារសុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នករួមការងាររបស់យើងនិងអ្នកដទៃដែលយើងមានទំនាក់ទំនង ឬដើម្បីការពារសិទ្ធិឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Panasonic រួមទាំងការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

IV. ភាគីផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការរបស់សាជីវកម្ម
យើងអាចបញ្ចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់ភាគីទីបី ឬនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ Panasonic Group ដែលជាផ្នែកនៃការរៀបចំស្ថាប័នឡើងវិញ ការរួមបញ្ចូលគ្នា ការផ្ទេរ ការលក់ ការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នា ការចាត់តាំង ឬការរៀបចំផ្សេងទៀតនៃផ្នែកទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃអាជីវកម្ម ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬភាគហ៊ុនរបស់ Panasonic រួមទាំងដោយគ្មានដែនកំណត់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្ស័យធន ឬដំណើរការស្រដៀងគ្នា។

V. ភាគីផ្សេងទៀតដែលមានការយល់ព្រមរបស់អ្នក ឬតាមការណែនាំរបស់អ្នក
យើងអាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកជាមួយភាគីទីបី នៅពេលអ្នកយល់ព្រម ឬស្នើសុំការចែករំលែកបែបនេះ។

6. តើយើងធ្វើអ្វីដើម្បីរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព?

សុវត្ថិភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ Panasonic។ យើងបានដាក់ចេញនូវវិធានការរូបវន្ត និងបច្ចេកទេសសមស្របជាច្រើន ក៏ដូចជាគោលការណ៍ និងដំណើរការដ៏រឹងមាំផងដែរ។ គោលបំណងរបស់​វាគឺដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងដើម្បីការពារវាពីការបំផ្លាញឬការផ្លាស់ប្តូរដោយចៃដន្យ ឬដោយខុសច្បាប់ ការបាត់បង់ដោយចៃដន្យ ការបញ្ចេញ ឬការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាត និងប្រឆាំងនឹងទម្រង់ដំណើរការមិនស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត។ វិធានការទាំងនេះគិតគូរពីស្ថានភាពសិល្បៈនៃបច្ចេកវិទ្យា ការចំណាយនៃការអនុវត្តរបស់វា លក្ខណៈនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងហានិភ័យនៃដំណើរការ។

សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន រួមទាំងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Panasonic ជាសកលមួយដែលមានឈ្មោះថា ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពព័ត៌មាន (“ISM”)។ គោលបំណង ស្តង់ដារ និងវិធានការអនុវត្តដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលការណ៍ដែលមានសុពលភាពជាសកល ព្រមទាំងស្តង់ដារ និងគោលការណ៍ណែនាំបន្ថែមទៀត។ កម្មវិធី និងផ្នែកទាំងអស់របស់កម្មវិធីនោះអនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្ត “រៀបចំគម្រោង អនុវត្ត ត្រួតពិនិត្យ ធ្វើសកម្មភាព” (Plan-Do-Check-Act) (PDCA) ប្រចាំឆ្នាំដ៏រឹងមាំ ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានសម្ងាត់ សុចរិតភាព និងលទ្ធភាពទទួលបានទិន្នន័យទាំងអស់ (រួមទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក) សម្រាប់វដ្តជីវិតនៃព័ត៌មានទាំងមូល ចាប់ពីការប្រមូលរហូតដល់ការបំផ្លាញព័ត៌មានទាំងនោះ។

7. ការចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលអ្នកមាន

 • តើអ្នកមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះ?
  សិទ្ធិរបស់អ្នកស្ថិតក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធរួមមាន សិទ្ធិទទួលបានការជូនដំណឹង សិទ្ធិក្នុងការចូលប្រើច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សិទ្ធិស្នើសុំការកែតម្រូវ ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនត្រឹមត្រូវណាមួយដែលយើងមាន និងសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

  អ្នកក៏មានសិទ្ធិទទួលបានការដាក់កំហិតលើដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សិទ្ធិជំទាស់នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេលវេលាស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នៃប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធ និងសិទ្ធិមិនអនុវត្តតាមការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកតែលើដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

   

  លើសពីនេះទៀត អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការចល័តទិន្នន័យនៅក្នុងករណីមួយចំនួន។ នេះជាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំការបញ្ជូនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្តល់មកយើងវិញក្នុងទម្រង់ជារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រើជាទូទៅ និងអាចអានដោយម៉ាស៊ីន និងដើម្បីស្នើសុំការបញ្ជូនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះទៅភាគីទីបី ដោយគ្មានការរារាំងពីយើង និងស្ថិតក្រោមកាតព្វកិច្ចសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

  អ្នកក៏មានសិទ្ធិមិនផ្តល់ការយល់ព្រមផងដែរ ហើយនៅពេលដែលអ្នកបានយល់ព្រមក្នុងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អ្នកមានសិទ្ធិដកការយល់ព្រមនេះនៅពេលណាក៏បានដោយការដកនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃដំណើរការមុនចំពោះការដកបែបនេះទេ។

  សិទ្ធិរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់ការពារទិន្នន័យជាធរមាននៃប្រទេសរបស់អ្នក។
 • សិទ្ធិរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការទំនាក់ទំនងទីផ្សារ
  នៅពេលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្រោមច្បាប់ជាធរមាន យើងដំណើរការទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណ ទិន្នន័យទីផ្សារនិងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ទិន្នន័យផលិតផល/ឧបករណ៍/កម្មវិធីនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងទិន្នន័យប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ ដើម្បីផ្ញើការឆ្លើយឆ្លងទៅអ្នកតាមប្រៃសណីយ៍ អ៊ីមែល ទូរសព្ទ និង/ឬសារជាអក្សរ (ដូចជា SMS) ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផល Panasonic ឧបករណ៍ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត ស្របតាមចំណូលចិត្តទីផ្សាររបស់អ្នក។

  អ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់នឹងការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកជំទាស់ និងស្នើសុំឱ្យយើងបញ្ឈប់ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងធ្វើទីផ្សារ យើងនឹងបញ្ឈប់ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងទាំងនោះ។

  អ្នកក៏អាចដកខ្លួនចេញពីការទទួលទំនាក់ទំនងទម្រង់អេឡិចត្រូនិចពីយើងផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទទួលបានការទំនាក់ទំនងទីផ្សារពីក្រុមហ៊ុន Panasonic ទេ សូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ៊ីមែល និងចំណូលចិត្តទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅក្នុងគណនី My Panasonic របស់អ្នក ឬសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយប្រើមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី 14 ខាងក្រោម។
 • ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នក
  ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់អនុវត្តសិទ្ធិណាមួយខាងលើ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយប្រើមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី 14 ខាងក្រោម។
 • បណ្ដឹងតវ៉ា
  ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងរបៀបដែលយើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយប្រើមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី 14 ខាងក្រោម។

8. ការផ្ទេរអន្តរជាតិ

នៅក្នុងសេវាកម្ម ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅប្រទេសជប៉ុន សិង្ហបុរី និងប្រេស៊ីល។ នៅកន្លែងដែលចាំបាច់ យើងដាក់វិធានការបន្ថែម ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយនឹងកម្រិតការការពារដ៏សំខាន់តែមួយនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ មធ្យោបាយ និងគោលបំណងនៃដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រភេទនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូលនៅក្នុងតំបន់ដែលទិន្នន័យត្រូវបានផ្ទេរគឺដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

9. ការរក្សាទុកទិន្នន័យ – តើយើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករយៈពេលប៉ុន្មាន?

យើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលចាំបាច់​ដើម្បីបំពេញតាមគោលបំណងដែលទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូល។ ការរក្សាទុកនេះរួមបញ្ចូលគោលបំណងនៃការបំពេញកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយអ្នក បំពេញកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់ និយតកម្ម គណនេយ្យ របាយការណ៍ដែលយើងជាកម្មវត្ថុ និងការបង្កើត និងការពារការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់។

10. តំណភាគីទីបី និងផលិតផលនៅលើសេវាកម្មរបស់យើង

គេហទំព័រ កម្មវិធី និងផលិតផលរបស់យើងអាចមានតំណទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី កម្មវិធីជំនួយ និងកម្មវិធីដូចជា YouTube, LinkedIn និង Facebook ជាដើម។ គេហទំព័រ និងកម្មវិធីដែលបានភ្ជាប់ទាំងនេះមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Panasonic ហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តស្ដីពីឯកជនភាពរបស់ពួកគេ ឬខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រ និងកម្មវិធីដែលបានភ្ជាប់ណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬកម្មវិធីភាគីទីបីណាមួយ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានដោយគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីរបស់ភាគីទីបីនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបីនោះ។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងមុតមាំថា អ្នកចំណាយពេលដើម្បីពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបីដែលអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនឱ្យ។

11. ខូគី

សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីខូគីអ្វីខ្លះ, របៀបដែល Panasonic និងភាគីទីបីផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់ខូគីនិងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នា ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបដែលខូគីអាចត្រូវបានបិទ សូមមើលr គោលការណ៍ខូគី របស់យើង។

12. ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារ

គេហទំព័រនេះមិនមែនសម្រាប់កុមារ (នរណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំ) ទេ ហើយយើងមិនប្រមូល ឬព្យាយាមប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពី ឬអំពីកុមារដោយចេតនានោះទេ។

13. ការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ ឬចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អ្នកពិនិត្យមើលឡើងវិញឱ្យបានញឹកញាប់មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រកមើលការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព ដោយសារយើងអាចផ្លាស់ប្តូរការជូនដំណឹងនោះម្ដងម្កាល។ ផ្នែក "កាលបរិច្ឆេទដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ" នៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រនេះចែងថា នៅពេលដែលការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ ហើយការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលបង្ហោះការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពដែលបានកែប្រែរបស់យើង។

យើងនឹងផ្តល់ការជូនដំណឹងបន្ថែមដល់អ្នក ប្រសិនបើការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះមានលក្ខណៈសារវន្តដោយបញ្ចូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់គេហទំព័រនេះ ឬដោយការផ្ញើការជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមរយៈសេវាកម្ម ឬអ៊ីមែលដែលពាក់ព័ន្ធ។

យើងសូមលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព នៅពេលណាដែលអ្នកចូលប្រើសេវាកម្ម ឬទំនាក់ទំនងជាមួយយើង ដើម្បីដឹងអំពីការអនុវត្តព័ត៌មានរបស់យើង និងជម្រើសដែលមានសម្រាប់អ្នក។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងរក្សាទុកអំពីអ្នកគឺត្រឹមត្រូវ និងទាន់សម័យគ្រប់ពេលវេលាមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើង។ ប្រសិនបើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលយើងរក្សាទុកអំពីអ្នកមានការផ្លាស់ប្ដូរ សូមជូនដំណឹងដល់យើង។

14. ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងការប្រមូល ការដំណើរការ ឬការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬប្រសិនបើអ្នកចង់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នក សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ៖

សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា សូមទាក់ទងតាមខាងក្រោម

・អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍៖ ផ្ទះលេខ 327-329 ផ្លូវព្រះសីហនុ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
・លេខទូរសព្ទ៖ (855)23 215 503 /1800215503
・អ៊ីមែល៖ service@kh.panasonic.com

Back to Top of Privacy Notice

គោលការណ៍ខូគី

គោលការណ៍ខូគី (គោលការណ៍) ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលរក្សាទុក ឬចូលប្រើព័ត៌មាននៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកដូចជាខូគីដោយ Panasonic Corporation [1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan] (សំដៅលើ "យើង" "ពួកយើង" ឬ "Panasonic") និងភាគីទីបីដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតមួយចំនួនដែលផ្តល់ខ្លឹមសារ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬមុខងារផ្សេងទៀត នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។ ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួល បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថា "ខូគី"។

គោលការណ៍នេះពន្យល់ពីអ្វីដែលជាខូគី ប្រភេទខូគីដែលយើងប្រើ និងអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់របស់យើង។ វាក៏ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ប្រសិនបើមាន) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ សិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងខូគីស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធ និងរបៀបដែលអ្នកអាចទាក់ទងមកយើង ប្រសិនបើអ្នកចង់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នក ឬមានបណ្តឹងតវ៉ា។ គោលការណ៍នេះបង្ហាញអំពីខូគីណាខ្លះដែលត្រូវបានដាក់ និងប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងណាមួយ និងរយៈពេលប៉ុន្មានដែលខូគីទាំងនេះប្រើប្រាស់។ លើសពីនេះទៀត គោលការណ៍នេះពណ៌នាអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រង និងលុបខូគី។

សូមចុចលើតំណខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់យើង៖

1. តើខូគីជាអ្វី?
2. តើខូគីប្រភេទណាដែលយើងប្រើ ហើយតើអ្វីជាមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់របស់យើង?
3. តើយើង និងភាគីទីបីដែលបានអនុញ្ញាតប្រើខូគី និងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយរបៀបណា ហើយតើអ្នកមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះ?
4. តើខូគីមួយណាត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ និងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកណា ក្នុងគោលបំណងមួយណា និងប្រើប្រាស់រយៈពេលប៉ុន្មាន?
5. តើអ្នកអាចគ្រប់គ្រង និងលុបខូគីដោយរបៀបណា?
6. ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

1. តើខូគីជាអ្វី?

ខូគីគឺជាឯកសារអត្ថបទតូចៗ ដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង និងដើរតួជាអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណ។ ខូគីទាំងនោះអនុញ្ញាតឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងស្គាល់ឧបករណ៍របស់អ្នក នៅពេលដែលវាមានទំនាក់ទំនង និងត្រឡប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើង ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកកំពុងប្រើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដូចដែលអ្នកបានធ្វើ នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងលើកចុងក្រោយ។

អាស្រ័យលើមុខងារ និងគោលបំណងរបស់ខូគីទាំងនោះ ខូគីត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាខូគីសំខាន់ ប្រតិបត្តិការ មុខងារ និងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីខូគីនេះ សូមមើលផ្នែកទី 2។

លើសពីនេះ ខូគីត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាខូគីភាគីទីមួយ ឬជាខូគីភាគីទីបី។ ខូគីភាគីទីមួយត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការដោយយើង ចំណែកខូគីភាគីទីបីត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការដោយគេហទំព័រភាគីទីបី នៅពេលដែលអ្នកកំពុងចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីខូគីភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធ សូមមើលផ្នែកទី 4។

ខូគីអាចជាខូគីដោយវគ្គខូគីអចិន្ត្រៃយ៍ ដោយអាស្រ័យលើរយៈពេលរបស់ខូគីនោះ។ ខូគីដោយវគ្គគឺជាខូគីបណ្តោះអាសន្នដែលមានរយៈពេលសម្រាប់តែការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងប៉ុណ្ណោះ ហើយត្រូវបានលុបនៅពេលដែលអ្នកបិទកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ ផ្ទុយទៅវិញ ខូគីអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង និងនៅតែមាននៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក បន្ទាប់ពីអ្នកបិទកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ឬចាប់ផ្តើមឧបករណ៍របស់អ្នកឡើងវិញ រហូតដល់កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ដែលបានកំណត់ ប្រសិនបើអ្នកមិនលុបខូគីទាំងនោះមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។ ខូគីទាំងនោះគឺសកម្ម នៅពេលអ្នកត្រឡប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើង។

2. តើខូគីប្រភេទណាដែលយើងប្រើ ហើយតើអ្វីជាមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់របស់យើង?

យើងប្រើប្រភេទខូគីខាងក្រោមនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង៖

2.1 ខូគីសំខាន់

ខូគីទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងដំណើរការ ឬផ្តល់មុខងារចាំបាច់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មដែលអ្នកស្នើសុំ ឬដើម្បីបើកការទំនាក់ទំនង។ ខូគីទាំងនោះអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតយ៉ាងរលូន។ យើងក៏ប្រើខូគីទាំងនោះសម្រាប់គោលបំណងសុវត្ថិភាពផងដែរ។

2.2 ខូគីប្រតិបត្តិការ

ខូគីទាំងនេះវិភាគ របៀបដែលអ្នកប្រើគេហទំព័ររបស់យើង ដើម្បីកែលម្អវិធីដែលគេហទំព័ររបស់យើងដំណើរការសម្រាប់អ្នក និងអ្នកចូលមើលផ្សេងទៀតទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។ ខូគីទាំងនោះអនុញ្ញាតឱ្យយើង (និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីរបស់យើង) ស្គាល់ និងរាប់ចំនួនអ្នកទស្សនា និងមើលពីរបៀបដែលអ្នកទស្សនាផ្លាស់ទីជុំវិញគេហទំព័ររបស់យើង នៅពេលពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់វា។ យើងប្រើខូគីទាំងនោះ ដើម្បីដឹងថាទំព័រណាមួយដែលពេញនិយមសម្រាប់អ្នកចូលមើល។ ការធ្វើបែបនេះជួយយើងកែលម្អរបៀបដែលគេហទំព័ររបស់យើងដំណើរការ ឧទាហរណ៍ការធានាថាអ្នកអាចស្វែងរកយ៉ាងងាយស្រួលនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក និងដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់របស់អ្នកចូលមើលនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

2.3 ខូគីមុខងារ

ខូគីទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់នូវមុខងារ និងការកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនប្រសើរជាងមុន។ ខូគីទាំងនោះបើកគេហទំព័រ ដើម្បីចងចាំការកំណត់ និងជម្រើសដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងដូចជា ឧ. ភាសាដែលអ្នកចង់ប្រើ ដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើវាម្តងហើយម្តងទៀតនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។

2.4 ខូគីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ខូគីទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងត្រួតពិនិត្យ និងកែលម្អប្រសិទ្ធភាព និងភាពពាក់ព័ន្ធនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីឱ្យយើងអាចបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលស្របនឹងអ្នក ដែលសមស្របនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ ពួកគេបើកមុខងារទាក់ទងនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ។

2.5 ខូគីយល់ព្រម

ខូគីទាំងនេះរក្សាទុកការយល់ព្រម និងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ខូគី និងអនុញ្ញាតឱ្យយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចគណនេយ្យភាពរបស់យើងក្រោម GDPR។

2.6 មូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់របស់យើង

យើងពឹងផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងសម្រាប់ការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូលតាមរយៈខូគីសំខាន់ៗរបស់ភាគីទីមួយរបស់យើង។ ខូគីទាំងនេះគឺចាំបាច់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់គេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីដំណើរការ និងអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងដែលខូគីទាំងនោះស្នើសុំ ដើម្បីបើកការទំនាក់ទំនង ឬអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចសុវត្ថិភាពក្រោមច្បាប់ការពារទិន្នន័យជាធរមាន។

ខូគីមិនសំខាន់ផ្សេងទៀតទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រើដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នក។

3. តើយើង និងភាគីទីបីដែលបានអនុញ្ញាតប្រើខូគី និងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយរបៀបណា ហើយតើអ្នកមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះ?

3.1 ខូគីជាកម្មសិទ្ធិ និងដាក់ឱ្យដំណើរការដោយ Panasonic
ចំពោះវិសាលភាពដែលខូគីភាគីទីមួយរបស់យើង និងទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលដោយប្រើខូគីទាំងនោះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន នោះយើងកំណត់មធ្យោបាយ និងគោលបំណងនៃការដំណើរការទាំងនោះ និងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យដូចដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់នៃប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធ។ ទិន្នន័យត្រូវបានដំណើរការដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ខូគីនេះ។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានគោលការណ៍ស្ដីពីឯកជនភាពរបស់យើងដែលអ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀត ឧ៖
- របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ និងការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលបានប្រមូលតាមរយៈខូគី (ប្រសិនបើមាន)
- រយៈពេលដែលយើងនឹងរក្សាទុក/ទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
- សម្រាប់នរណា និងកន្លែងដែលយើងបញ្ចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និង
- អត្ថិភាពនៃការសម្រេចចិត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងករណីនេះ ព័ត៌មានមានប្រយោជន៍អំពីតក្កវិជ្ជាមូលដ្ឋាន និងសារៈសំខាន់ និងផលវិបាកនៃដំណើរការ។

3.2 ខូគីជាកម្មសិទ្ធិ និងដាក់ឱ្យដំណើរការដោយភាគីទីបីដែលបានអនុញ្ញាត
នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង យើងមានតំណទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី កម្មវិធីជំនួយ និងកម្មវិធី ឧ. សម្រាប់គោលបំណងធ្វើទីផ្សារ និងឧទាហរណ៍ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកងាយស្រួលចែករំលែកខ្លឹមសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម។ យើងមិនគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ខូគីរបស់គេហទំព័រភាគីទីបីទាំងនេះទេ និងសូមមើលគោលការណ៍ស្ដីពីឯកជនភាពរបស់ពួកគេ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលពួកគេប្រើប្រាស់ខូគីទាំងនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីភាគីទីបី សូមមើលផ្នែកទី 4។

4. តើខូគីមួយណាត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ និងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកណា ក្នុងគោលបំណងមួយណា និងប្រើប្រាស់រយៈពេលប៉ុន្មាន?

តារាងខាងក្រោមបង្ហាញអំពីខូគីទាំងអស់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ យើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតារាងនេះ នៅពេលដែលគេហទំព័ររបស់យើងផ្លាស់ប្តូរ និងវិវឌ្ឍន៍។

4.1. ខូគីសំខាន់

ខូគី

គោលបំណង

បានដាក់ឱ្យដំណើរការដោយ

បានប្រើប្រាស់ដោយ

ទិន្នន័យដែលបានប្រមូល និងគោលបំណងនៃបណ្ដុំ

រយៈពេល

auth0

ដើម្បីអនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ និង SSO

Auth0

Auth0

100 ថ្ងៃ

auth0_compat

ដើម្បីអនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ និង SSO
សម្រាប់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមិនអាចប្រើ sameSite=None

Auth0

Auth0

100 ថ្ងៃ

បានធ្វើ

ការស្គាល់ឧបករណ៍ និងសុវត្ថិភាព

Auth0

Auth0

365 ថ្ងៃ

did_compat

ការស្គាល់ឧបករណ៍ និងសុវត្ថិភាព

Auth0

Auth0

365 ថ្ងៃ

auth0-mf

ដើម្បីអនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ច្រើនកត្តា

Auth0

Auth0

100 ថ្ងៃ

auth0-mf_compat

ដើម្បីអនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ច្រើនកត្តា

Auth0

Auth0

100 ថ្ងៃ

_csrf

សុវត្ថិភាព

Auth0

Auth0

10 ថ្ងៃ

x_pdpauth_ams_api

វគ្គផ្ទៀងផ្ទាត់

សេវាកម្មគ្រប់គ្រងគណនី

សេវាកម្មគ្រប់គ្រងគណនី

បានចែកចាយនៅពេលធ្វើការអនុញ្ញាតការផ្ទៀងផ្ទាត់ធម្មតា និងប្រើសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់វគ្គ ដរាបណាវគ្គកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានថែទាំ។

រហូតដល់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបិទ

5. តើអ្នកអាចគ្រប់គ្រង និងលុបខូគីដោយរបៀបណា?

5.1. លើកលែងសម្រាប់ខូគីសំខាន់ៗ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណូលចិត្តរបស់អ្នក និងដកការយល់ព្រមពីខូគីរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេលដោយចូលទៅកាន់ “ការកំណត់ខូគី”។
5.2. អ្នកអាចគ្រប់គ្រង និងលុបខូគីដែលមិនចាំបាច់ដោយផ្លាស់ប្តូរការកំណត់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ វិធីសម្រាប់ធ្វើដូច្នេះមានភាពខុសគ្នាពីកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតមួយទៅកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតមួយទៀត។ សូមចងចាំថា ប្រសិនបើអ្នកទប់ស្កាត់ខូគីទាំងអស់ មុខងារ និងសេវាកម្មមួយចំនួននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងប្រហែលជាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកទេ ហើយអ្នកនឹងត្រូវបានបង្ហា្កញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមិនសូវសមស្របតាមចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។
អ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីរបៀបគ្រប់គ្រង និងរបៀបលុបខូគីសម្រាប់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតពេញនិយមបំផុតតាមតំណខាងក្រោមទាំងនេះ៖

- Chrome
- Edge
- Firefox
- Opera
- Safari

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបគ្រប់គ្រង និងលុបខូគី សូមចូលទៅកាន់ https://www.allaboutcookies.org/

6. ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីរបៀបដែលយើងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ប្រសិនបើមាន) ប្រើប្រាស់ខូគីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ឬចង់អនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នក សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយប្រើមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី 14 នៃការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ។