សម្ងួតសន្សឹមៗ និងប្រកបដោយអនាម័យ
ម៉ាស៊ីនបោកគក់សម្ងួតទ្វារមុខម៉ូដែល NA-S106FC1WS ចំណុះ 10kg/6kg

រូបភាពរបស់ សម្ងួតសន្សឹមៗ និងប្រកបដោយអនាម័យ<br>ម៉ាស៊ីនបោកគក់សម្ងួតទ្វារមុខម៉ូដែល NA-S106FC1WS ចំណុះ 10kg/6kg