ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ទ្វារខាងលើចំណុះ 10KG NA-FD10V1HRQ

NA-FD10V1HRQ

កម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់
ជ្រះស្អាតល្អ

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ទ្វារខាងលើចំណុះ 10KG NA-FD10V1HRQ
ការបោកគក់កម្លាំងខ្លាំង
ប្រើ Water Bazooka ដែលដំណើរការដោយ TD Inverter
ការកម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់ និងបាក់តេរី
ប្រើ StainMaster+ និងប្រព័ន្ធ ActiveFoam
ការបោកគក់ប្រចាំថ្ងៃងាយស្រួល
ជាមួយការរចនាមាត់ម៉ាស៊ីនធំល្អដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជាមុន

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ទ្វារខាងលើចំណុះ 10KG NA-FD10V1HRQ