ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-FD12VR1

NA-FD12VR1

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់គ្រួសារមានសមាជិកច្រើន

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-FD12VR1
ការបោកគក់កម្លាំងខ្លាំង
ប្រើ water Bazooka ដែលដំណើរការដោយ TD Inverter
មិនចាំបាច់បោកដៃមុនដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីន
ប្រើ StainMaster+ និងប្រព័ន្ធ ActiveFoam
បោកគក់ប្រចាំថ្ងៃដោយងាយស្រួល
មាត់ម៉ាស៊ីនរចនាធំជាងមុនដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួល

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-FD12VR1