ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ចំណុះធំ 16kg ស៊េរី
NA-FD16V1BRG សម្រាប់ការកម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់

រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ចំណុះធំ 16kg ស៊េរី <br>NA-FD16V1BRG សម្រាប់ការកម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់