កាសឥតខ្សែសម្រាប់ប្រើតាមផ្លូវ RP-HF410BE

RP-HF410BE

ទទួលបានសំឡេង
ដ៏ពិរោះរណ្ដំ និងឮ
ច្បាស់ល្អ

កាស HF410B រួមបញ្ចូលសំឡេងច្បាស់ពិរោះរណ្ដំ ជាមួយរូបរាងឥតខ្សែទំនើប ស័ក្តិសមបំផុតនឹងស្តាយ៍របស់អ្នកសម្រាប់ពេលធ្វើដំណើរ។ កាសនេះអាចប្រើសម្រាប់ស្ដាប់តន្ត្រីឥតខ្សែរយៈពេល 24 ម៉ោង ពេលសាកថ្មពេញ។ រូបរាងស្ដើង និងពណ៌ដិតចាស់ធ្វើឱ្យកាសនេះមានភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ប្រើពេធ្វើដំណើរ ឬលក្ខណៈកីឡា។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

កាសឥតខ្សែសម្រាប់ប្រើតាមផ្លូវ RP-HF410BE
ពណ៌:
Color:ពណ៌ខ្មៅ:RP-HF410BE-K
Color:ពណ៌ខៀវ:RP-HF410BE-A
Color:ពណ៌បៃតង:RP-HF410BE-G
Color:ក្រហម:RP-HF410BE-R
Color:ពណ៌ស:RP-HF410BE-W
រីករាយការស្ដាប់តន្ដ្រី
ពេញ 1 ថ្ងៃ 24 ម៉ោង
អាចប្រើជាមួយប៊្លូធូស
សំឡេងបាសបុកខ្លាំង
ប្រព័ន្ធសំឡេងបាសខ្លាំងជាមួយទម្រង់អាឃូស្ទីក និងការរចនាសៀគ្វី
រូបរាងស្ដើង ពណ៌ដិតចាស់
ពណ៌ដិតចាស់ស័ក្តិសមនឹងស្ដាយ៍កាសសម្រាប់ហាត់កីឡា

Get Inspired

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

កាសឥតខ្សែសម្រាប់ប្រើតាមផ្លូវ RP-HF410BE