ទូរទស្សន៍ LED LCD ម៉ូដែល TH-55HX655K

TH-55HX655K

ទទួលយកបទពិសោធន៍នៃការកម្សាន្តដ៏ជក់ចិត្ត
ជាមួយទូរទស្សន៍ឆ្លាតវៃ

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

Android TV ™
បច្ចេកវិទ្យាដែលភ្ជាប់ Chromecast built-in™
4K Colour Engine

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ទូរទស្សន៍ LED LCD ម៉ូដែល TH-55HX655K