ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-EX1511

MX-EX1511

ជីវិតប្រកបដោយ
សុខភាពល្អចាប់ផ្តើមពីផ្ទះ

គ្រាន់តែដាក់បន្លែផ្លែឈើ និងទឹកចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុករួចមួលបើកជាការស្រេច។ កិនអាហារ ឬក្រឡុកទឹកផ្លែឈើបានយ៉ាងងាយស្រួលទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នក ដោយប្រើជំនួយការក្នុងផ្ទះមួយនេះបាន។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-EX1511
ឆ្ងាញ់ និងមានសុខភាពល្អ
ផ្លែកាំបិតដែលមានមុខមុតល្អ ជួយអោយដំណើរ
ការកិនបានរលូន និងម៉ត់ល្អ
ងាយស្រួលប្រើប្រាស់
ការដំណើរការដោយមួលប៊ូតុងតែម្ដង ជាមួយថូប្លាស្ទីកដែលមានទម្ងន់ស្រាល
ការចនាសាមញ្ញ
មានភាពទាន់សម័យស័ក្ដិសមនឹងផ្ទះបាយគ្រប់ប្រភេទ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-EX1511